przyspieszone postępowanie układowe

Czym jest przyspieszone postępowanie układowe?

Spis treści

Przyspieszane postępowanie układowe (art. 227 i n. Prawo restrukturyzacyjne) jest jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, które ma za zadanie ochronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości. Przyspieszone postępowanie układowe a postępowanie układowe różni suma wierzytelności spornych, która może wystąpić w danym postępowaniu; dla pierwszego z postępowań – suma wierzytelności spornych nie może przekroczyć 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, natomiast w postępowaniu układowym wymóg taki nie został postawiony.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Etapy przyspieszonego postępowania układowego

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania

Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się od złożenia przez dłużnika (lub pełnomocnika działającego w imieniu dłużnika) do sądu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. We wniosku powinny zostać przedstawione informacje m.in. z propozycjami układowymi, wstępnym planem restrukturyzacyjnym, wykazem wierzytelności, czy wykazem majątku. Opłata od wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wynosi 1 000 zł.

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Uwzględniając wniosek, sąd wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego i wyznacza nadzorcę sodowego. Po powołaniu nadzorcy sądowego dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (np. sprzedaż składnika należącego do majątku dłużnika) wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego – bez wymaganej zgody czynność jest nieważna. 

Przyspieszone postępowanie układowe a postępowania sądowe

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. W sprawach sądowych uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera skutków prawnych.

Przyspieszone postępowanie układowe a postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa, Sędzia-komisarz może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem.

Przyspieszone postępowanie układowego – dokumentacja w toku postępowania

Nadzorca sądowy sporządza plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje przedstawione przez dłużnika, przygotowuje spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności sporządza się na dzień wydania przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania. W przyspieszonym postępowaniu układowym zgłoszenie wierzytelności, w odróżnieniu do postępowania upadłościowego, nie funkcjonuje. To nadzorca sądowy, na podstawie ksiąg rachunkowych dłużnika oraz przekazanych przez niego informacji, ustala krąg wierzycieli. Jeżeli po złożeniu spisu wierzytelności zostanie ujawniona wierzytelność, która nie została umieszczona w spisie, nadzorca uzupełnienia spis wierzytelności. 

Przyspieszone postępowanie układowe głosowanie nad układem

Sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności. Takie same wymagania co do ilości głosujących oraz sumy wierzytelności są stawiane w sytuacji, gdy propozycje układowe zakładały grupy wierzycieli. Jeżeli układ został przyjęty, sędzia-komisarz wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu, a dłużnik zaczyna wykonywać plan restrukturyzacyjny i dokonywać spłat wierzycieli zgodnie z ustalonym harmonogramem. Po wykonaniu planu restrukturyzacyjnego, zostaje wydane postanowienie o wykonaniu układu.

Umorzenie przyspieszonego postępowania układowego

Sąd umarza przyspieszone postępowanie układowe w przypadku stwierdzenia, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności, a także może je umorzyć w sytuacji, kiedy postępowanie restrukturyzacyjne zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli, czy też z okoliczności sprawy wynika, że układ nie zostanie wykonany.

Q&A

Na czym polega postępowanie układowe?

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Ile trwa postępowanie układowe?

Wniosek o otwarcie postępowania układowego rozpoznaje się w terminie dwóch 2 tygodni od dnia złożenia wniosku (termin instrukcyjny – w praktyce do kilku miesięcy).  Samo postępowanie układowe (po jego otwarciu) może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. 

Co to jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Do uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych możemy zaliczyć postępowanie o zatwierdzenie układu i uproszczone postępowanie układowe. Oba postępowania mogą być wszczęte, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Uproszczenie tych postępowań polega na powierzeniu przygotowania pewnej części dokumentacji samemu dłużnikowi, co przyczynia się do skrócenia czasu postępowania restrukturyzacyjnego.

Kto głosuje nad układem?

Uprawnieni do głosowania są wierzyciele umieszczeni w spisie wierzytelności. Faktyczne oddanie głosu często ma miejsce za pośrednictwem pełnomocnika, który powinien legitymować się odpowiednim pełnomocnictwem do głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI