Restrukturyzacja działalności gospodarczej w 2023 roku

Restrukturyzacja działalności gospodarczej w 2024 roku

Spis treści

Restrukturyzacja działalności gospodarczej ma na celu rozwiązanie sytuacji kryzysowej dłużnika wynikającej z niewypłacalności, bądź zagrożenia niewypłacalnością i związanego z tym konfliktu z wierzycielami. Podmiotami, wobec których może być prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki kapitałowe (sp. z o.o. i S.A), wspólnicy spółek osobowych (sp.j., sp.p., s.k., S.K.A.). 

To co istotnie odróżnia restrukturyzacje działalności gospodarczej od upadłości to fakt, iż restrukturyzacja ma prowadzić do zachowania przedsiębiorstwa dłużnika poprzez wprowadzenie nowej strategii w prowadzeniu firmy i zawarcie układy z wierzycielami, w przypadku gdy upadłość prowadzi do zakończenia działalności. Dodatkową, znaczącą różnicą pomiędzy tymi postępowaniami jest to, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie może być w restrukturyzacji, w sytuacji kiedy ustawa uprawo upadłościowe przewiduje upadłość konsumencką.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Czy upadłość w trakcie restrukturyzacji jest możliwa?

Podstawową zasadą jest, że restrukturyzacja ma pierwszeństwo przed upadłością. W przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w trakcie prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego, rozpoznanie tego wniosku zostaje wstrzymane do chwili prawomocnego zatwierdzenia układu lub prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Przyczyny trudnej sytuacji w przedsiębiorstwach

W przeciągu ostatnich 3 lat, nastąpiła kumulacja zjawisk, które miały ogromny wpływ na płynność finansową przedsiębiorców. Z praktyki Kancelarii i przeprowadzanych postępowań restrukturyzacyjnych firm (na przykład: restrukturyzacja firmy transportowej, firmy budowlanej, czy działalności rolniczej), za źródła problemów finansowych można uznać: pandemie COVID-19, która doprowadziła do zastoju gospodarki; wojna w Ukrainie i przesunięcie działalności konkurencji przedsiębiorców na zachód od okupowanego kraju; wysoka inflacja, wzrost ceny surowców; czy tez obniżenie stawki VAT na paliwo w 2022 r. 

Co zrobić, aby rozpocząć restrukturyzacje firmy?

Pierwszym etapem prowadzącym do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest identyfikacja problemów w działalności. Następnie, wskazane jest udanie się do doradcy restrukturyzacyjnego, który pomoże wybrać odpowiedni rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego – uzależniony od wysokości zadłużenia, zdolności finansowych dłużnika, czy posiadanego majątku.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – korzyści 

Przedsiębiorcy często zaczynają dostrzegać swoje problemy finansowe i widmo grożącego bankructwa w momencie, kiedy ich wierzyciele wszczynają postępowania egzekucyjne. W tym kontekście należy wskazać na istotne korzyści związane z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego:

  • Zakaz wszczynania nowych postępowań: Zgodnie z art. 259 ustawa Prawo restrukturyzacyjne, z dniem rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, zakazane jest wszczynanie nowych postępowań egzekucyjnych oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem.
  • Zawieszenie i odstąpienie od zajęć: W przypadku prowadzanego już wcześniej postępowania egzekucyjnego – postępowanie to ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 259 Prawo restrukturyzacyjne). W praktyce oznacza to, że komornik nie może podejmować nowych czynności w danym postępowaniu egzekucyjnym. 

O skutkach otwarcia postępowania restrukturyzacyjnych na postępowanie egzekucyjne możesz przeczytać więcej na naszym blogu.

Postępowanie restrukturyzacyjne – dokumentacja sporządzana w toku postępowania

Spis wierzytelności – obejmuje wierzytelności dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa kwotę, z którą wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wierzycielami są zazwyczaj banki, kontrahenci dłużnika, czy też jednostki publicznoprawne jak ZUS czy urząd skarbowy. 

Restrukturyzacja a ZUS i urząd skarbowy

Wierzytelność za okres rozliczeniowy, w trakcie którego zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, ulega z mocy prawa proporcjonalnemu podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność powstała przed dniem otwarcia postępowania oraz część traktowaną jak wierzytelność powstająca po dniu otwarcia postępowania. W praktyce oznacza to, że wszystkie dotychczasowe zaległości przedsiębiorcy przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wchodzą do układu. Aby poznać dokładną wysokość wierzytelności ZUS i urzędu skarbowego, należy złożyć dwie deklaracje obejmujące dany miesiąc – jedna obejmująca czas do otwarcia postępowania, a druga po otwarciu postępowania.

Test prywatnego wierzyciela – jest to dokument sporządzany w przypadku, gdy przynajmniej jednym z wierzycieli jest podmiot publicznoprawny. Test ma za zadanie pokazać, że wsparcie udzielone w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie wykonywania układu nie będzie stanowiło pomocy publicznej. Co więcej ma wskazać, iż korzystniejsze dla wierzyciela jest przychylenie się do zaproponowanych propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym niż ogłoszenie upadłości przez dłużnika.

Plan restrukturyzacyjny – to dokument, który jest przedstawiony wierzycielom, celem poznania przyczyn kryzysu w działalności dłużnika oraz planów na dalsze lata firmy, np. dywersyfikacja przychodów, wprowadzenie nowych usług, czy zwiększenie wydajności firmy przy wykorzystaniu dotychczasowych zasobów.

Głosowanie nad układem

W postępowaniu o zatwierdzenie układu głosowanie nad układem najczęściej jest przeprowadzane w trybie samodzielnego zbieraniu głosów. Natomiast w pozostałych rodzajach postepowań, obligatoryjnie należy zwołać zgromadzenie wierzycieli, podczas którego zostanie przeprowadzone głosowanie. Po pozytywnym wyniku głosowania, właściwy sąd gospodarczy wydaje postanowienie o zatwierdzenie układu.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej – Q&A

Ile kosztuje restrukturyzacją firmy?

Na koszt restrukturyzacji firmy składają się co najmniej trzy główne czynniki – wynagrodzenie nadzorcy układu/nadzorcy sądowego, koszty sądowe oraz koszty wdrożenia nowej strategii ratującej firmy przed upadłością. Faktyczny koszt restrukturyzacji firmy będzie można określić po doborze odpowiedniego rodzaju postępowania. 

Jak długo trwa restrukturyzacja?

Czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego jest uzależniony od wybranego rodzaju postepowania, sprawności sądów oraz planowanych działań dłużnika w ramach planu restrukturyzacyjnego. Postępowanie restrukturyzacyjne może trwać od ok. 6 m. do kilku lat.

Co to znaczy że firma jest w restrukturyzacji?

Firma w restrukturyzacji oznacza, że wobec niej jest prowadzone jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które ma na celu poprawić płynność przedsiębiorcy i umożliwić mu dalsze prowadzenie firmy. O tym, czy firma jest w restrukturyzacji, można przekonać się wchodząc na https://krz.ms.gov.pl i wpisując nazwę lub inny identyfikator firmy.

Jak wygląda restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy polega na analizie przyczyn trudnej sytuacji przedsiębiorcy, sporządzeniu planu restrukturyzacyjnego i zawarciu układu z wierzycielami. Po zatwierdzeniu przez sąd układu, dłużnik zaczyna wdrażać zaplanowane działania i spłacać wierzycieli, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM