Restrukturyzacja dewelopera

Restrukturyzacja dewelopera

Spis treści

Restrukturyzacja dewelopera obejmuje co do zasady trzy postępowania restrukturyzacyjne: przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowepostępowanie sanacyjne. Szerzej o każdym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego pisaliśmy w ramach publikacji.

Wobec dewelopera nie prowadzi się postępowania o zatwierdzenie układu, z wyjątkiem układu częściowego, pod warunkiem, że nie są nim objęte wierzytelności nabywców oraz wierzytelności zabezpieczone na nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów

Zanim deweloper, który stał się niewypłacalny, podejmie decyzję o upadłości firmy, w pierwszej kolejności powinien zastanowić się nad restrukturyzacją. W celu wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego najlepiej skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym.

Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów toczy się na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2022 poz. 2309 z późn. zm.). Jest to odrębne postępowanie restrukturyzacyjne, któremu został poświęcony tytuł IV dział I wyżej wspomnianej ustawy.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego wobec deweloperów jest doprowadzenie do zaspokojenia nabywców w drodze przeniesienia na nich własności lokali, o ile racjonalne względy na to pozwolą. Nabywcy lokali stanowią w tym postępowaniu odrębną grupę wierzycieli, którzy mogą zgłosić propozycje swoje układowe w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Dodatkowo, propozycje układowe w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego wobec dewelopera mogą przewidywać m. in. sprzedaż nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, z zachowaniem ciążących na niej ograniczonych praw rzeczowych, na rzecz przedsiębiorcy, który przejąłby zobowiązania wobec nabywców i zobowiązałby się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Mogą przewidywać również zmianę umów deweloperskich.

Upadłość i restrukturyzacja dewelopera

Postępowanie upadłościowe wobec dewelopera, podobnie jak postępowanie restrukturyzacyjne, zawiera istotne odrębności względem ogólnie przyjętego modelu. W szczególności, w postępowaniu upadłościowym dewelopera syndyk może dalej prowadzić przedsięwzięcie deweloperskie upadłego za zgodą sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz udziela zgody, jeżeli racjonalne względy wskazują, że dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego jest ekonomicznie uzasadnione i istnieją szanse na jego ukończenie.

Postępowanie upadłościowe dewelopera kończy się wykreśleniem tego przedsiębiorcy z rejestru. Upadłość dewelopera oznacza zatem definitywne zakończenie działalności. 

Restrukturyzacja dewelopera umożliwia spłatę zadłużenia, bez konieczności likwidacji całego majątku przedsiębiorstwa. W przypadku niektórych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, deweloper zachowuje również prawo do zwykłego zarządu majątkiem swojego przedsiębiorstwa. Zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych umożliwia zgromadzenie środków na spłatę zadłużenia oraz opracowanie nowej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa i wprowadzenie zmian umożliwiających zwiększenie dochodów. Restrukturyzacja pozwala na uniknięcie upadłości dewelopera.

Q&A

Czym się różni restrukturyzacja od upadłości?

Upadłość oznacza definitywne zakończenie działalności przedsiębiorstwa. Wiąże się z koniecznością zlikwidowania całego majątku przedsiębiorstwa i kończy się wykreśleniem go z rejestru. Restrukturyzacja umożliwia dalsze prowadzenie działalności gospodarczej i spłatę zadłużenia dostosowaną do możliwości przedsiębiorcy.

Co się dzieje gdy deweloper bankrutuje?

Deweloper może ogłosić upadłość wtedy, kiedy nie jest w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące. Jeśli deweloper działa w ramach spółki uznaje się, że jest on niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Celem postępowania upadłościowego w takim przypadku będzie zaspokojenie praw osób, które nabyły lokale od dewelopera, który na skutek niewypłacalności ogłosił upadłość.

Czy deweloperom grozi bankructwo?

Deweloper jest przedsiębiorcą, co oznacza, że może stać się niewypłacalny i ogłosić upadłość. To, czy deweloper ogłosi upadłość zależy natomiast przede wszystkim od sytuacji na rynku nieruchomości, popytu na oferowane przez niego usługi oraz wysokości osiąganych przez niego dochodów. Ustalenie, czy deweloperowi grozi bankructwo jest możliwe po uprzednim dokonaniu oceny, czy znajduje się on w stanie niewypłacalności. 

Jak zabezpieczyć się przed upadłością dewelopera?

W celu zabezpieczenia się przed upadłością dewelopera należy zawrzeć z nim umowę deweloperską
w formie aktu notarialnego. Dzięki temu w przypadku upadłości dewelopera możliwe będzie domaganie się w sądzie przeniesienia własności lokalu na nabywcę. To właśnie przeniesienie własności lokalu jest podstawowym sposobem na zaspokojenie praw osób, które kupiły lokalne u dewelopera, który zbankrutował.

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI