Restrukturyzacja a postępowanie egzekucyjne

Restrukturyzacja a postępowanie egzekucyjne

Spis treści

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego często przyczynia się do pogłębienia problemów dłużnika z bieżącą regulacją zobowiązań. Przedsiębiorcy, chcąc ratować swoje działalności przed koniecznością ogłoszenia upadłości, w pierwszej kolejności mogą skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna 

Postępowanie restrukturyzacyjne – korzyści z otwarcia postępowania

Dla dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym korzyści związane z danym postępowaniem zaczynają się odpowiednio od dnia obwieszczenia o dniu układowym – w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz od dnia wydania postanowienie o otwarciu postępowania – w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym i sanacji.

Zakaz wszczynania nowych postępowań

Zgodnie z art. 259 Prawo restrukturyzacyjne, z dniem rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, zakazane jest wszczynanie nowych postępowań egzekucyjnych oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem.

Zawieszenie i odstąpienie od zajęć

W przypadku prowadzanego już wcześniej postępowania egzekucyjnego – postępowanie to ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 259 Prawo restrukturyzacyjne). W praktyce oznacza to, że komornik nie może podejmować nowych czynności w danym postępowaniu egzekucyjnym. 

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje uchylenia zajęć dokonanych do dnia otwarcia postępowania. Zajęcia komornicze (np. rachunku bankowego, wierzytelności) dokonane przez organ egzekucyjny pozostają w mocy, z tą równica, że komornik nie przekazuje uzyskanych sum wierzycielowi, tylko składa je do depozytu.

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może uchylić zajęcie, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Sędzia-komisarz nie występuje natomiast w najczęściej spotykanym postępowaniu o zatwierdzenie układy, wobec czego jedynym sposobem na odstąpienie od zajęcia, jest bezpośrednie zwrócenie się do wierzyciela z prośbą o odstąpienie zajęcia i zwrot zajętych środków.

Egzekucja w toku postępowania restrukturyzacyjnego

Hipoteka a postępowanie restrukturyzacyjne

Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną rzeczowo (np. hipoteka, zastaw) może prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może zawiesić postępowanie egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem (wierzytelności zabezpieczonych), jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa. Łączny czas zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie może przekroczyć trzech miesięcy. 

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych a postępowanie restrukturyzacyjne

Zgodnie z przepisami – art. 151 Prawo restrukturyzacyjne, układ nie obejmuje wierzytelności alimentacyjnych, wobec czego wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego, którego przedmiotem była egzekucja alimentów.

Egzekucja po zatwierdzeniu układu

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi dotyczące wierzytelności objętych układem z mocy prawa ulegają umorzeniu. Natomiast postępowanie egzekucyjne prowadzone w celu zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem (dotyczy wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo, którzy nie wyrazili zgody na objęcie ich wierzytelności układem) mogą zostać podjęte na wniosek wierzyciela.

Spis wierzytelności jako tytuł egzekucyjny

Po prawomocnej odmowie zatwierdzenia układu lub prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzyciela i przysługującej mu wierzytelności, stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi. W praktyce oznacza to, że w przypadku niewywiązywania się przez dłużnika z harmonogramu spłat, wierzyciele po nadaniu klauzuli wykonalności na spis wierzytelności, są uprawnieni do wszczęcia nowego postępowania egzekucyjnego. 

Q&A

Co zrobić, aby komornik umorzył dług?

Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z wierzycielami prowadzi do umorzenia długów przez komornika (dotyczy wierzytelności objętych układem). Umorzenie następuje z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu zatwierdzającego układ. 

Co zrobić, żeby wstrzymać egzekucję komornicza?

Sposobem na wtrzymanie egzekucji komorniczej jest wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Aby przedsiębiorstwo znalazło się w restrukturyzacji, należy dokonać analizy działalności oraz dobrać odpowiedni rodzaj postepowania restrukturyzacyjnego. 

Kto może wstrzymać egzekucję komornicza?

W postępowaniu o zatwierdzenie układu informację o ustaleniu dnia układowego obwieszcza nadzorca sądowy, natomiast w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych postanowienie o jego otwarciu wydaje sąd. Zarówno obwieszczenie jak i postanowienie prowadzi do zawieszenia dotychczasowych postępowań egzekucyjnych.

Co wstrzymuje postępowanie egzekucyjne?

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego, czy też postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, zawiesza dotychczasowe postępowania egzekucyjne. W postępowania o zatwierdzenie układu do wstrzymania postępowania egzekucyjnego może dojść już po kilku dniach od zawarcia umowy z nadzorcą sądowym, natomiast przy pozostałych postępowaniach czas ten jest znacznie dłuższy i może wynieść do kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od sądu.

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM