Restrukturyzacja zatrudnienia - czym jest, co warto wiedzieć w 2023 roku

Restrukturyzacja zatrudnienia – czym jest, co warto wiedzieć w 2024 roku

Spis treści

Restrukturyzacja – co to właściwie oznacza? Restrukturyzacja to proces, który ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwu, które znalazło się w trudnym położeniu ekonomicznym, uporanie się z problemami, ustabilizowanie jego położenia, a w dalszej kolejności jego dalszy rozwój.

Zakład w restrukturyzacji może podejmować szereg określonych czynności. Brak jest jednoznacznego rozumienia pojęcia restrukturyzacji zatrudnienia. Element restrukturyzacji przedsiębiorstwa może stanowić obniżenie wymiaru czasu pracy jak i wymiaru zatrudnienia,  Zmiana dotychczas obowiązujących warunków zatrudnienia pracowniczego stanowi bowiem możliwość zmniejszenia stopnia powstających w związku z tym kosztów pracy. Zmiana taka może nastąpić co do zasady w każdym czasie. Zmiana warunków zatrudnienia może polegać na zmniejszeniu wymiaru czasu pracy, lecz także w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia przysługującego pracownikowi. Ograniczenie zatrudnienia wpływa także zazwyczaj na zaprzestanie prowadzenia przez przedsiębiorcę rekrutacji.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Likwidacja stanowiska pracy bądź restrukturyzacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy  lub restrukturyzacja stanowiska pracy może stanowić efekt przeprowadzanej w przedsiębiorstwie restrukturyzacji, zmiany polityki firmy czy problemów z jakimi zmaga się dane przedsiębiorstwo.  W efekcie może więc wobec pracownika nastąpić zwolnienie z powodu likwidacji stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który został zwolniony z powodu likwidacji stanowiska pracy, ma prawo do zachowania okresu wypowiedzenia w wymiarze ustawowo przewidzianym. Wynosi on  odpowiednio: 2 tygodnie (dla osób zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy), 1 miesiąc (dla osób zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata) i 3 miesiące (dla osób zatrudnionych co najmniej 3 lata lub dłużej).

Restrukturyzacja zatrudnienia, w tym restrukturyzacja stanowiska pracy ma na celu  dostosowanie stanu i struktury zasobów ludzkich do warunków umożliwiających sprawną realizację celów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza osiągania korzystnych pozycji rynkowych. Może więc być związana z normalnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak również stanowić wynik otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa. Powinna oba być przemyślana i dostosowana do potrzeb i bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa. 

Likwidacja stanowiska pracy a zatrudnienie nowego pracownika

Brak jest uregulowań prawnych w zakresie  terminu w jakim pracodawca jest upoważniony do obsadzenia zlikwidowanego stanowiska pracy. Literatura jak i orzecznictwo może jedynie posiłkować się uregulowaniami dotyczącymi pracowników tymczasowych, które wskazują, iż likwidacja stanowiska pacy a zatrudnienie nowego pracownika powinno dzielić co najmniej 3 miesiące. Termin ten stanowi jednak termin poglądowy, który może być stosowany do pracowników stałych.  Pracodawcy muszą mieć na uwadze, iż likwidacja stanowiska pracy nie może być pozorna. W związku z tym każdorazowe zatrudnienie nowego pracownika powinno być rozważane indywidualnie. Nie może ono bowiem w sposób faktyczny polegać na zamianie pracowników zatrudnionych na danym stanowisku, lecz zostać  zlikwidowane w sposób rzeczywisty.

Firma w restrukturyzacji – prawa pracownika

Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie wobec którego otworzone zostało postępowanie restrukturyzacyjne zachowuje w pełni uprawnienia pracownicze zagwarantowane mu w kodeksie pracy.  Jeżeli pracodawca posiada poziom zatrudnienia kształtujących się na poziomie minimum 20 pracowników to likwidacja stanowiska pracy  stanowiła będzie przyczynę rozwiązania umowy o pracę, wynikającą z przyczyn niedotyczących pracownika. W takiej sytuacji pracownikowi zwolnionemu z tytułu likwidacji stanowiska pracy przysługiwać będzie odprawa w wysokości określonej prawem.   Jeżeli pracownik nie wyraził chęci aby jego wierzytelność nie została objęta układem  ma prawo do dochodzenia wypłaty należnego wynagrodzenia. Gdy postępowanie restrukturyzacyjne przyjęło formę postępowania sanacyjnego pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania, którego podstawę dochodzenia stanowi niewypłacalność pracodawcy, która następuje z chwilą, w której sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego.

Przeczytaj również: restrukturyzacja a pracownicy

Q&A 

Co to znaczy że firma jest w restrukturyzacji?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa  to zespół działań nakierowanych na poprawę kondycji finansowej bądź organizacji przedsiębiorstwa. Może ona polegać na wdrożeniu szeregu zmian wewnętrznych w przedsiębiorstwie jak i reorganizacji relacji zewnętrznych firmy. To, że firma znajduje się w restrukturyzacji oznacza, iż zostało wobec niej otwarte postępowanie, a  tym samym czynności wskazane powyżej zostały podjęte. 

Co to jest restrukturyzacja zatrudnienia?

Restrukturyzacja zatrudnienia to działanie, które ma na celu zmniejszenie kosztów pracowniczych, które pozostaje w związku z różnorodnymi zmianami w zakresie kadr, rotacji między stanowiskami pracy, zwolnieniami indywidualnymi jak i zbiorowymi. 

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne należy rozumieć jako postępowanie sądowe, którego zmierza do uratowania przedsiębiorstwa przed koniecznością ogłoszeniem upadłości bądź bankructwem.

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI