Restrukturyzacja firmy transportowej

Przygotowanie merytoryczne

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokaci i radcowie prawni

Wyjątkowa skuteczność

98% naszych postępowań zakończyło się zawarciem układu, a 100% wniosków - zatwierdzeniem układu

Czas reakcji

otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu w 24 godziny od zawarcia umowy

Firma rodzinna

koncentracja na wartościach i korzyściach dla Klienta

Firmy transportowe zarówno prowadzone w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, czy spółek prawa handlowego, mogą skorzystać z restrukturyzacji. Dzięki szybko podjętym krokom, zyskują większe szanse na poprawę swojej sytuacji finansowej i na wyjście z długów. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego już na wstępie zabezpiecza interesy dłużnika poprzez zawieszenie toczących się wobec niego postepowań egzekucyjnych, a także zakazie wszczynania nowych postępowań. Kolejnym krokiem jest poddanie dokładnej analizie przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej, stworzenie planu restrukturyzacyjnego oraz zawarcie układu z wierzycielami. Działania restrukturyzacyjne stanowią główny ratunek firmy transportowej przed upadłością i zakończeniem działalności przedsiębiorcy.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Zakres usług - restrukturyzacja

Postępowania o zatwierdzenie układu

Wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych

Reprezentacja dłużnika i wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Sprawowanie funkcji nadzorcy sądowego i zarządcy sanacyjnego

Nadzór nad wykonaniem układu

Zakres usług - upadłość

Wnioski o otwarcie upadłości

Reprezentacja dłużnika i wierzyciela w postępowaniach upadłościowych

Powody restrukturyzacji w firmie transportowej

Grożąca niewypłacalność firmom transportowym spowodowana jest wieloma czynnikami, które zaczęły nasilać się początkiem 2020 r. W okresie pandemii COVID-19 gospodarka wyhamowała, przez co firmy transportowe otrzymywały mniej zleceń. Pogorszona sytuacja finansowa kontrahentów powodowała opóźnień w płatnościach, co rzutowało na możliwość regulacji bieżących zobowiązań.

Kolejnym czynnikiem prowadzącym do upadku firm transportowych jest wojna w Ukrainie. Działania militarne spowodowały przesunięcie rynku transportowego z terenów objętych wojną na zachód od Ukrainy. W efekcie, liczba firm transportowych na obszarze, na którym działają lokalne firmy znacznie wzrosła, co zachwiało ich pozycją na rynku.

Początkiem 2022 r. znaczącą rolę w upadku firm transportowych zaczęła odgrywać inflacja i wzrost cen paliw. Tarcze antyinflacyjne i obniżenie stawki vat na paliwo spowodowały, ze zobowiązania firm transportowych wobec urzędów skarbowych znacznie się powiększyły. 

Efektem inflacji, choć jednocześnie również samodzielnym czynnikiem zewnętrznym jest wzrost stóp procentowych i co za tym idzie – znaczny wzrost wysokości rat wymagalnych w przypadku kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej.

Plan i środki restrukturyzacyjne w firmie transportowej

Aby wdrożyć środki restrukturyzacyjne, należy sporządzić plan restrukturyzacyjny. W pierwszej kolejności, w planie restrukturyzacyjnym powinny zostać zawarte informacje ogólne o firmie transportowej oraz  przyszłym stanie podaży i popytu na rynku, na którym działa przedsiębiorca. Kolejno poddaje się analizie przyczyny trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika. W następnej części przechodzi się do propozycji przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa, opartej na środkach restrukturyzacyjnych, do których można zaliczyć m.in. dywersyfikację przychodów, wprowadzenie nowych usług, form marketingu (np. konstrukcje reklamowe przy drogach) czy zwiększenie wydajności firmy przy wykorzystaniu dotychczasowych zasobów.  Kluczowym w planie restrukturyzacyjnym jest przedstawienie projektowanych zysków i strat na kolejne lata. Dzięki projekcji finansowej w co najmniej dwóch wariantach (np. wariant podstawowym i wariant optymistyczny) wierzyciele będą w stanie podjąć decyzję w zakresie propozycji układowych oferowanych w ramach restrukturyzacji firmy transportowej.

Q&A

  1. Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Na koszt restrukturyzacji firmy składają się co najmniej trzy główne czynniki – wynagrodzenie nadzorcy układu/nadzorcy sądowego, koszty sądowe oraz koszty wdrożenia nowej strategii ratującej firmy przed upadłością. Faktyczny koszt restrukturyzacji firmy będzie można określić po doborze odpowiedniego rodzaju postępowania. 

  1. Na czym polega restrukturyzacja firm?

Restrukturyzacja firm polega na zawarciu układu z wierzycielami oraz wprowadzeniu nowej strategii w prowadzeniu firmy. Dzięki zastosowanym środkom, przedsiębiorca zwiększa swój dotychczasowy dochód, co umożliwi mu spłatę dotychczasowych zobowiązań.

  1. Jak napisać plan restrukturyzacji firmy?

Napisanie planu restrukturyzacyjnego firmy transportowej może nastąpić dopiero po analizie przyczyn grożącej niewypłacalności firmy oraz po ustaleniu możliwości produkcyjnych przedsiębiorcy. Przyszła strategia prowadzenia firmy transportowej w dużej mierze zależy od zawarcia układu z wierzycielami na warunkach, które pozwolą dłużnikowi  na terminową spłatę zadłużenia i jednocześnie na dalszy rozwój firmy.

  1. Jak wygląda restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy rozpoczyna się od doboru odpowiedniego rodzaju postepowania. Następnie sporządzana się plan restrukturyzacyjny oraz zawierany jest układ z wierzycielami.

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Prezes Zarządu

100%
wniosków zakończonych zatwierdzeniem układu przez sąd
98%
postępowań zakończonych zatwierdzeniem układu