Upadłość a restrukturyzacja – na czym polega różnica?

Upadłość a restrukturyzacja – na czym polega różnica?

Spis treści

Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłość 

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego stanowi uniknięcie ogłoszenia upadłości. To stanowi podstawową różnicę pomiędzy postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym. 

Pierwszorzędnym celem przeprowadzania postępowania restrukturyzacyjnego jest ustabilizowanie i  poprawa sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Postępowanie restrukturyzacyjne tym samym zasadniczo  pozwala na uratowanie przedsiębiorcy przed upadłością.  Postępowanie restrukturyzacyjne reguluje ustawa Prawo restrukturyzacyjneRestrukturyzacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zagrożeni są niewypłacalnością lub są niewypłacalni jednakże chcą uniknąć ogłoszenia upadłości.  Postępowanie restrukturyzacyjne znajduje możliwość zastosowania do każdego przedsiębiorcy. Restrukturyzacją zaległości może więc  być restrukturyzacja działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną ale także restrukturyzacji działalności spółki

Postępowanie upadłościowe zmierza zaś do likwidacji danego przedsiębiorstwa przy jednocześnie możliwie pełnym zaspokojeniu wierzycieli, a tym samym skierowane jest wyłącznie do dłużników, którzy są niewypłacalni. Upadłość jest ogłaszana w momencie, gdy przedsiębiorca stał się niewypłacalny. Postępowanie  restrukturyzacyjne w swoisty sposób może zatem pomóc w uratowaniu przedsiębiorstwa i zapobiec upadłości.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Plusy i minusy restrukturyzacji 

W każdym postępowaniu można wyróżnić jego pozytywne i negatywne strony. Podstawowy plus  postępowania restrukturyzacyjnego może stanowić restrukturyzacja zaległości, poprzez zaspokojenie wierzycieli dłużnika, poprawę sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy oraz w szerszym znaczeniu unikniecie konieczności ogłoszenia upadłości. Może więc ona okazać się opłacalnym rozwiązaniem zarówno dla dłużnika jak i wierzycieli, bowiem prawidłowo i rzetelnie prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne daje szansę na dalsze funkcjonowanie  przedsiębiorstwa na rynku, w dobrej kondycji ekonomicznej. 

Rozważając kwestie postępowania restrukturyzacyjnego należy także wskazać minusy restrukturyzacji.

Główne minusy restrukturyzacji stanowią:

– ograniczenie prawa dłużnika w zakresie zarządzania własnym majątkiem;

– dłużnik co do zasady traci uprawnienie do obciążania składników majątku i jego wyzbywania się, za wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne;

-ustanowienie przez Sąd nadzorcy układowego, którego rola m.in. dotyczy udzielania zgody na czynności dokonywane przez przedsiębiorcę, która dotyczy czynności przekraczających zarząd zwykły;

– posiadanie przez wierzycieli zabezpieczenia rzeczowego tj. zastawu, przywłaszczania, hipoteki na majątku należącym do dłużnika może skutkować nie przystąpieniem przez nich do układu, a tym samym prowadzeniem egzekucji z przedmiotu objętego zabezpieczeniem.

Restrukturyzacja konsumencka – czy jest to możliwe?

Ustawodawca przyznał dłużnikowi nowe uprawnienie w zakresie upadłości konsumenckiej. Dotyczy ono  postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej  posiada on uprawnienie, na gruncie obowiązujących przepisów prawa, do złożenia wniosku  o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Może on też złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w modelu „klasycznym”, a sąd z własnej inicjatywny może podjąć decyzje o tym, iż postępowanie to będzie stanowiło postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.  Postępowanie to często nazywane jest układem konsumenckim. 

Układ konsumencki stanowi rozwiązanie, które uregulowane zostało w Prawie upadłościowym, jednakże odnosi się do przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne i pozwala na zawarcie ugody z wierzycielami. Porozumienie zawarte z wierzycielami pozwala na  restrukturyzację zobowiązań, m.in. restrukturyzację zaległości, w związku z czym często wskazuje się, iż układ konsumencki to w rzeczywistości restrukturyzacja konsumencka.

Restrukturyzacja konsumencka  może funkcjonować w warunkach niewypłacalności przy jednoczesnym posiadaniu przez dłużnika możliwości do spłaty ciążących na nim zobowiązań objętych układem zgromadzenia wierzycieli. 

Sąd ustanawia nadzorcę sądowego nad postępowaniem, którym może być wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który wspiera dłużnika na etapie całego postępowania prowadzonego w ramach restrukturyzacji konsumenckiej. Postępowanie w zakresie

Jeżeli potrzebujesz  pomocy w zakresie zadłużenia- skontaktuj się z nami!

Upadłość a restrukturyzacja – Q&A

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

Ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z umorzeniem zadłużenia. Moment ogłoszenia upadłości skutkuje zaprzestaniem wzrostu zadłużenia. Majątek posiadany przez dłużnika zostaje przeznaczony na spłatę istniejących zobowiązań, a dopiero pozostała ich część może zostać umorzona. Sąd może umorzyć zobowiązania w przypadku braku  posiadania przez dłużnika majątku i dochodów.

Jak uniknąć upadłości?

Upadłość jest ogłaszana w momencie, gdy przedsiębiorca stał się niewypłacalny. Postępowanie  restrukturyzacyjne w swoisty sposób może zatem pomóc w uratowaniu przedsiębiorstwa i zapobiec upadłości. Na bieżąco dłużnik powinien też kontrolować sytuację ekonomiczną swoją bądź prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa.

Czy restrukturyzacją się opłaca?

 Restrukturyzacja ma na celu restrukturyzację zobowiązań, poprzez zaspokojenie wierzycieli dłużnika, poprawę sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy oraz w szerszym znaczeniu unikniecie konieczności ogłoszenia upadłości. Może więc ona okazać się opłacalnym rozwiązaniem zarówno dla dłużnika jak i wierzycieli, bowiem prawidłowo i rzetelnie prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne daje szansę na dalsze funkcjonowanie  przedsiębiorstwa na rynku, w dobrej kondycji ekonomicznej.

Jakie są obowiązki osoby która ogłosiła upadłość?

Dłużnik, który ogłosił upadłość zobowiązany jest do wydania syndykowi w całości majątku, niezbędnej dokumentacji. Ponadto zobowiązany jest do wypełniania ustawowo nałożonych do niego obowiązków. W przypadku niewywiązywania się z zobowiązań sąd może umorzyć postępowanie w zakresie upadłości.

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI