Wielu wierzycieli jeden dłużnik

Czym jest postępowanie sanacyjne?

Spis treści

Postępowanie sanacyjne. Co to jest?

Postępowanie sanacyjne (sanacja) to postępowanie restrukturyzacyjne przewidziane przez prawo restrukturyzacyjne. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa sanatio oznaczającego uzdrowienie (postępowanie sanacyjne Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanacja_przedsi%C4%99biorstwa). Jak każda restrukturyzacja ma służyć uniknięciu upadłości, poprawie wyników firmy i dojściu do porozumienia z wierzycielami. Więcej na temat celów i skutków postępowania restrukturyzacyjnego na naszym blogu.

Postępowanie sanacyjne, a układowe.

W odróżnieniu od postępowania układowego, sanacja charakteryzuje się daleko idącą ingerencją w prawo dłużnika do zarządzania własnym przedsiębiorstwem. Otwarcie postępowania powoduje wygaśnięcie pełnomocnictw i prokur. Zarząd masą sanacyjną zostaje oddany zarządcy, któremu dłużnik wydaje majątek i dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa. Jest to zasada, od której są jednak wyjątki. Za zgodą rady wierzycieli i sądu zarząd, w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu może zostać powierzony dłużnikowi. W zamian jednak, dłużnik korzysta z szerokiej ochrony prawnej swojego majątku, w szczególności przed egzekucją.

Postępowanie sanacyjne, a postępowanie sądowe.

Otwarcie postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli nie było przeszkód do tego, aby umieścić daną wierzytelność
w całości w spisie wierzytelności, koszty takiego postępowania – a zatem między innymi opłata od pozwu oraz koszty ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika – będą obciążać wszczynającego postępowanie.

Postępowanie sanacyjne, a egzekucja komornicza.

Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego zawieszeniu ulegają egzekucje wszczęte i prowadzone do majątku dłużnika. Jednocześnie, od otwarcia sanacji nie można wszcząć nowych egzekucji do majątku dłużnika oraz ustanawiać zabezpieczeń. Co ważne, Sędzia – komisarz, na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcia egzekucyjne dokonane przed otwarciem sanacji. Oznacza to, że nowe środki finansowe nie będą podlegały zajęciu, a zajęte wcześniej, jeśli nie zostały przekazane jeszcze do wierzycieli – wrócą do masy sanacyjnej.

Postępowanie sanacyjne – etapy.

W ramach postępowania sanacyjnego występują następujące etapy postępowania:

  • Wniosek o otwarcie postępowania,
  • Rozpoznanie wniosku przez Sąd i otwarcie postępowania sanacyjnego,
  • Sporządzenie spisu wierzytelności, rozpoznanie ewentualnych sprzeciwów i zatwierdzenie spisu,
  • Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, jego zatwierdzenie i realizacja,
  • Układ, w tym wypracowanie propozycji i poddanie ich pod głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli,
  • Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia układu przez Sąd.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Q&A

Co to jest postępowanie sanacyjne?

Sanacja jest szczególnym postępowaniem restrukturyzacyjnym. W uproszczeniu, charakteryzuje się najpełniejszą ochroną dłużnika przed egzekucją przy jednoczesnym ograniczeniu jego prawa do samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwem i pozostałym majątkiem. 

Jak długo może trwać postępowanie sanacyjne?

Sanacja nie jest ograniczona czasowo. Może trwać kilka miesięcy, rok, a nawet 3 lat.. Najważniejszy jest cel jakim powinno być uzdrowienie przedsiębiorstwa. 

Kto prowadzi postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne prowadzi zarządca pod nadzorem Sędziego-komisarza. Zarządca sprawuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis inwentarza, sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny. Dokonuje czynności w imieniu własnym i na rachunek dłużnika. 

Kiedy kończy się postępowanie sanacyjne?

Postępowanie kończy się z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, bądź odmową jego zatwierdzenia. Postępowanie może również zakończyć się umorzeniem postępowania w sytuacjach wskazanych w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI