Postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne

Spis treści

Cele postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne to regulowany przepisami prawa restrukturyzacyjnego rodzaj postępowania polegający na wdrożeniu odpowiednich działań (środków restrukturyzacyjnych) po to, aby poprawić kondycję finansową przedsiębiorstwa i umożliwić mu dalsze funkcjonowanie. Cel postępowania restrukturyzacyjnego to przede wszystkim uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa. Postępowanie restrukturyzacyjne jest zatem skierowane przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy chcą dalej prowadzić swoje przedsiębiorstwo i przywrócić mu płynność finansową.

Postępowanie restrukturyzacyjne – ustawa

Regulacje dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego zawiera ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Wskazane są tam szczegółowo nie tylko rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, ale także poszczególne etapy każdego z nich. Prawo restrukturyzacyjne stanowi również źródło informacji o uprawnieniach i obowiązkach poszczególnych uczestników tego postępowania oraz o skutkach jego wszczęcia dla majątku dłużnika, zarządu przedsiębiorstwem oraz możliwości egzekwowania przez wierzycieli przysługujących im wierzytelności na drodze postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie restrukturyzacyjne co do zasady prowadzi sąd. Wyjątek w tym zakresie stanowi postępowanie o zatwierdzenie układu. Poszczególne czynności w ramach postępowania restrukturyzacyjnego mogą być wykonywane również przez nadzorcę układu, zarządcę i inne organy pozasądowe.

Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu

Wyróżnia się kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, takich jak postępowanie sanacyjne, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie o zatwierdzenie układu. Pomiędzy poszczególnymi rodzajami postępowań restrukturyzacyjnych zachodzą istotne różnice. Wybór rodzaju postępowania zależy od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy.

Postępowanie o zatwierdzenie układu charakteryzuje się pewnymi odmiennościami w stosunku do innych rodzajów postępowań. W tym przypadku otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego następuje nie w oparciu o złożony przez dłużnika wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne, lecz w oparciu o obwieszczenie o ustaleniu dniu układowego.

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu jest nadzorowany przez nadzorcę układu, którego wybiera restrukturyzowany podmiot. Rolą nadzorcy jest również przeprowadzenie głosowania wierzycieli nad układem, a zatem nad rozłożeniem poszczególnych zobowiązań na raty oraz nad ewentualnym częściowym ich umorzeniem.

Postępowanie o zatwierdzenie układu, w przypadku, gdy układ został przyjęty przez wierzycieli, kończy się złożeniem przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu. Taki wniosek jest później rozpoznawany przez sąd, który zatwierdza układ albo też odmawia jego zatwierdzenia.

Postępowanie restrukturyzacyjne, a egzekucja

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wywołuje określone skutki zarówno dla postępowań egzekucyjnych, które już się toczą wobec majątku dłużnika, jak również dla możliwości wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych. Warto przy tym wspomnieć, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego następuje na mocy postanowienia sądu poprzedzonego wnioskiem dłużnika. Inaczej jest w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, w którym skutki postępowania restrukturyzacyjnego obowiązują od momentu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Z chwilą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Oznacza to, że nie jest konieczne składanie w tym zakresie żadnych wniosków. Od momentu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obowiązuje również zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych.

Q&A

Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne polega przede wszystkim na zawarciu z wierzycielami porozumienia w przedmiocie spłaty zobowiązań po to, aby uniknąć upadłości przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego postępowanie restrukturyzacyjne polega również na wdrażaniu środków restrukturyzacyjnych, które mają pomóc przedsiębiorstwu odzyskać płynność finansową.

Czym różni się upadłość od restrukturyzacji?

Upadłość różni się od restrukturyzacji tym, że wiąże się z definitywnym zakończeniem działalności przedsiębiorstwa i sprzedażą całego majątku na potrzeby spłaty zadłużenia.  Restrukturyzacja pozwala natomiast na spłatę zadłużenia, przy jednoczesnej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Jej powodzenie każdorazowo zależy od wysokości dochodów przedsiębiorstwa, dlatego musi ono mieć perspektywy dalszego funkcjonowania i rozwoju.

Co oznacza prawo restrukturyzacyjne?

Prawo restrukturyzacyjne oznacza zbiór przepisów regulujących postępowanie restrukturyzacyjne. Przepisy prawa restrukturyzacyjnego wskazują rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, ich poszczególne etapy oraz uprawnienia i obowiązki poszczególnych uczestników tego postępowania. Przepisy regulujące postępowanie restrukturyzacyjne są zawarte w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Kogo dotyczy postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest rodzajem postępowania, którego głównym celem jest poprawa kondycji finansowej restrukturyzowanego przedsiębiorstwa po to, aby uniknąć jego upadłości. Z tego względu dotyczy ono przedsiębiorców (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), ale również niektórych spółek (takich jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i niektórych wspólników (np. wspólników spółki partnerskiej). Tylko te podmioty legitymują się tzw. zdolnością restrukturyzacyjną.

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM