Jak napisać plan restrukturyzacyjny firmy?

Jak napisać plan restrukturyzacyjny firmy?

Spis treści

Pytanie to jest dość częstym pytaniem, które zadają sobie przedsiębiorcy planujący otwarcie restrukturyzacji w stosunku do swojej firmy i zapewne częstym hasłem wyszukiwanym w przeglądarkach internetowych. Na szczęście odpowiedź na nie jest bardzo prosta – to nie przedsiębiorca sporządza plan restrukturyzacyjny, lecz profesjonalista w osobie doradcy restrukturyzacyjnego

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Czym jest plan restrukturyzacyjny? 

Plan restrukturyzacyjny to dokument sformalizowany, wynikający wprost z przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który nadzorca układu lub zarządca (w postępowaniu sanacyjnym), sporządza w ramach wykonywania swoich ustawowych obowiązków. Plan restrukturyzacyjny obowiązkowo zawiera:

 1. opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 2. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 3. prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 4. pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 5. harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 6. informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 7. opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 8. projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 9. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 10. imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego,
 11. datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Jak widać, jest to dokument dość rozbudowany i skomplikowany. Nie powinien jednak nastręczyć żadnych trudności profesjonalnemu podmiotowi. Ponieważ sporządza go właśnie doradca restrukturyzacyjne, odradzamy wyszukiwanie haseł takich jak “plan restrukturyzacyjny – wzór” czy “plan restrukturyzacyjny – pdf” 🙂

W szczególnych przypadkach możliwe jest ograniczenie zakresu planu restrukturyzacyjnego, wymaga to jednak uzasadnienia. W niektórych postępowaniach sędzia – komisarz może zlecić przygotowanie planu restrukturyzacyjnego podmiotowi zewnętrznemu. 

Jaki jest cel planu restrukturyzacyjnego? 

Plan restrukturyzacyjny to – najogólniej mówiąc – opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, jego otoczenia rynkowego i spis pomysłów na wyjście z trudnej sytuacji. Tego rodzaju dokument przedstawiany jest wierzycielom przed procesem głosowania nad układem po to, by przekonać ich, że dłużnikowi warto zaufać i dać mu szansę na spłatę swoich wierzytelności zgodnie z propozycjami układowymi. Dobrze napisany plan restrukturyzacyjny jest więc kluczowy, by zapewnić sukces głosowania nad układem. 

Oczywiście dokument ten jest również oceniany przez sąd i dobrze sporządzony wiarygodny plan restrukturyzacyjny jest warunkiem zatwierdzenia układu. Warto więc powierzyć prowadzenie postępowania odpowiedniej kancelarii restrukturyzacyjnej

Jak napisać plan restrukturyzacyjny firmy?

Po przeanalizowaniu wymaganego prawem zakresu planu restrukturyzacyjnego, można dojść do wniosku, że jest to coś w rodzaju dokumentu strategicznego firmy, którego elementami są:

 • analiza sytuacji wewnętrznej firmy,
 • analiza mikrootoczenia firmy,
 • analiza makrootoczenia firmy, 
 • wnioski i działania zaradcze. 

Jak widać, przy formułowaniu tego rodzaju dokumentu przydaje się wiedza z zakresu zarządzania czy strategii przedsiębiorstw. Warto skorzystać z metod analitycznych. Metody SWOT, PEST czy Metoda pięciu sił Portera wydają się wystarczające. Raz jeszcze należy jednak podkreślić, że plan ten musi być sporządzony przez profesjonalistę, dlatego decydując się na usługę doradcy restrukturyzacyjnego (poza przypadkami, gdy wskazuje go sąd), warto przeanalizować doświadczenie i przygotowanie merytoryczne kancelarii restrukturyzacyjnej. 

Wstępny plan restrukturyzacyjny 

Pod pewnymi względami jest to dokument podobny do planu restrukturyzacyjnego, niemniej występuje tu zasadnicza różnica. Sporządza go sam dłużnik. Najogólniej rzecz ujmując, należy stwierdzić, że wstępny plan restrukturyzacyjny to opis sytuacji dłużnika i przyczyn pogorszenia się jego sytuacji finansowej wraz ze wskazaniem wstępnej strategii rozwiązania problemów. Minimalne wymogi wstępnego planu restrukturyzacyjnego również określa ustawa. Są to:

 1. analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 2. wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 3. wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Jest to dokument znacznie prostszy, jednak często to właśnie wstępny plan restrukturyzacyjny służy jako podstawa dla doradcy do sporządzenia właściwego planu restrukturyzacyjnego firmy. Warto podkreślić, że wstępny plan restrukturyzacyjny jest obowiązkowy elementem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, postępowania układowego i przyspieszonego postępowania układowego. w postępowaniu o zatwierdzenie układu, jest natomiast dokumentem poprzedzającym zawarcie umowy z doradca restrukturyzacyjnym. Ponieważ jest to dokument sporządzany przez dłużnika, wzór dokumentu powinien być dostępny w Internecie. Niemniej tu również lepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego podmiotu, który w tym przypadku działał będzie w charakterze pełnomocnika dłużnika. 

Q&A:

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny jest dokumentem przygotowywanym przez nadzorcę układu lub zarządcę, który przedstawia przyczyny problemów finansowych firmy i prezentuje strategię wyjścia na prostą. 

Co powinien zawierać plan restrukturyzacyjny?

Elementy planu restrukturyzacyjnego są ściśle określone w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Katalog ten znajduje się w treści art. 10 pr. restr. 

Obowiązkowymi elementami planu restrukturyzacyjnego są:

 1. opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 2. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 3. prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 4. pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 5. harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 6. informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 7. opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 8. projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 9. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 10. imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego,
 11. datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Kto sporządza plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny sporządza nadzorca układu, albo zarządca sądowy. Są to osoby posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego. 

Kto sporządza wstępny plan restrukturyzacyjny?

Wstępny plan restrukturyzacyjny sporządza dłużnik samodzielnie lub działając przez pełnomocnika.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI