Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Spis treści

Głosowanie jest jedną z metod podejmowania decyzji. Nie inaczej jest w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego. Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest właśnie formą podjęcia przez wierzycieli decyzji o przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia układu – czyli warunków spłaty zadłużenia przez restrukturyzowanego.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Prawo restrukturyzacyjne (dalej pr. restr.) przewiduje dwa sposobu głosowania nad układem, tj. 1) na zgromadzeniu wierzycieli – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (KRZ) lub osobiście, oraz 2) w trybie samodzielnego zbierania głosu, które jest właściwe wyłącznie dla postępowania o zatwierdzenie układu.

Co do zasady, prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą sędziemu-komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność.  Należy jednak pamiętać o wyjątkach, które szczegółowo reguluje ustawa – prawo restrukturyzacyjne. Prawa głosu nie ma bowiem wierzyciel:

  • który nabył wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – chyba, że przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela długu, za który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi – o  ile stosunek prawny powstał przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 109 pr. restr.),
  • będący małżonkiem dłużnika, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, przysposabiającym dłużnika lub przez niego przysposobionym, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa – osobą uprawnioną do reprezentowania spółki, a jeżeli dłużnikiem jest osobowa spółka handlowa – wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (art. 116 ust. 1 pr. restr.),
  • będący spółką powiązaną z dłużnikiem (będącym spółką handlową) oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby uprawnione do jej reprezentowania, jeżeli ta spółka jest spółką dominującą albo zależną w stosunku do dłużnika (art. 116 ust. 2 pr. restr.),
  • będący spółką kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla dłużnika, oraz osoby uprawnione do jej reprezentowania (art. 116 ust. 3 pr. restr.),
  • będący osobą fizyczną gdy dłużnikiem jest spółka kapitałowa, jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – posiada ponad 25% akcji tej spółki (art. 116 ust. 4 pr. restr.),
  • któremu przysługuje wierzytelność warunkowa, tj. będący współdłużnikiem, poręczycielem, gwarantem lub bankiem otwierającym akredytywy, który nie zaspokoił wierzyciela (80 ust 3 pr. restr.).

Procedura głosowania nad układem jest szczegółowo omówiona w ustawie. Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (KRZ). Głos może zostać również oddany ustnie do protokołu lub na piśmie – jeśli wierzyciel stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli.

O zgromadzeniu wierzycieli należy powiadomić z wyprzedzeniem. By na zgromadzeniu wierzycieli można było zawrzeć układ, musi w nim uczestniczyć co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Do przyjęcia układu na zgromadzeniu dojdzie gdy za układem zagłosuje większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos (ilość) oraz mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom (wartość). Gdy głosowanie nad układem odbywa się w grupach wierzycieli układ musi zostać przyjęty w każdej grupie na zasadach wskazanych powyżej (ilość i wartość).

Nie dotyczy to jednak sytuacji gdy wierzyciele z grup w których nie doszło do przyjęcia układu zostaną na podstawie układu zaspokojeni w stopniu nie mniej korzystnym (co najmniej tak samo korzystnym) jak w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Choć w takiej sytuacji nie musi dojść do przyjęcia układu w każdej grupie, to musi dojść do takiego przyjęcia w odniesieniu wszystkich głosujących niezależnie od grupy. O przyjęciu układu stwierdza sędzia-komisarz wydając na zgromadzeniu wierzycieli postanowienie, o którym następnie obwieszcza.

Procedura głosowania nad układem w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Nieco odmiennie procedura głosowania nad układem prezentuje się w postępowaniu o zatwierdzenie układu, tj. w trybie samodzielnego zbierania głosów.  Głosowanie następuje poprzez oddanie głosu na specjalnej karcie do głosowania, której elementy reguluje prawo restrukturyzacyjne. Każdorazowo nadzorca układu ma obowiązek doręczyć wierzycielom informację o sposobie głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z pouczeniem o sposobie uwierzytelnienia się i sposobie wypełnienia karty do głosowania.

W tym postępowaniu nie ma obowiązku zwołania zgromadzenia wierzycieli. Nadzorca może jednak zdecydować o jego zwołaniu – jest to kompetencja nadzorcy układu. O przyjęcie układu stwierdza nadzorca w swoim sprawozdaniu. Sposób liczenia głosów (ilość i wartość) jest taki sam jak omówiony już wcześniej. By tak przyjęty układ wiązał dłużnika i wierzycieli niezbędne jest jego zatwierdzenie przez Sąd. W tym celu dłużnik może złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia układowego do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

Jak głosować nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Wierzyciel może oddać głos samodzielnie, bądź też przez ustanowionego pełnomocnika. Ważne, by  pełnomocnik był prawidłowo umocowany do zastępowania wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym również z prawem oddania głosu, która to czynność nie mieści się w ramach pełnomocnictwa procesowego. Warto również by zakres umocowania uwzględnił szczególny typ postępowania jakim jest postępowania o zatwierdzenie układu, które to w swej pierwszej części toczy się przy udziale nadzorcy układu, ale bez udziału sądu, a zatem w tej fazie nie będzie mowy o pełnomocnictwie procesowym jako takim.  

Q&A

Jak głosować nad układem?

Głosowanie nad układem oznacza oddanie głosu „za” albo „przeciw” układowi. Jest to zatem wyraz poparcia bądź jego braku dla zaproponowanych propozycji układowych.

Jak oddać głos w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Głosowanie nad układem odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Głos może zostać również oddany ustnie do protokołu lub na piśmie – jeśli wierzyciel stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli.

Jak głosować za układem w KRZ?

By skutecznie oddać głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie (KRZ) należy zalogować się do systemu i wnieść pismo do akt postępowania z załączoną kartą do głosowania.

Kto jest uprawniony do głosowania nad układem?

Do głosowania nad układem uprawniony jest wierzyciel – osobiście lub przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM