Czym jest postępowanie układowe?

Czym jest postępowanie układowe?

Spis treści

Postępowanie układowe (ang. arrangement procedure) jest jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Szerzej o rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych pisaliśmy tutaj na naszym blogu. Celem dokonania wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego skontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Postępowanie układowe – ustawa

Postępowanie układowe zostało uregulowane w art. 265 i następnych ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu
i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Różni się od innych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych tym, że może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu postępowania układowego znajdują się we wskazanej ustawie.

Postępowanie układowe a pozew

Otwarcie postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności.

Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli nie było przeszkód do tego, aby umieścić daną wierzytelność
w całości w spisie wierzytelności, koszty takiego postępowania – a zatem między innymi opłata od pozwu oraz koszty ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika – będą obciążać wszczynającego postępowanie.

Postępowanie układowe a postępowanie egzekucyjne

Z dniem otwarcia postępowania układowego wszystkie postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania układowego, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego wydaje Sąd po rozpoznaniu wniosku dłużnika. Wniosek o otwarcie postępowania układowego rozpoznaje się w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy. W takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe, podobnie jak postępowanie układowe, jest rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Podobnie jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, może być prowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

Podobnie jak w przypadku postępowania układowego, otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wiąże się z zawieszeniem postępowań egzekucyjnych wobec dłużnika oraz możliwością uchylenia dokonanych zajęć jego rachunków bankowych.

Postępowanie układowe a przyspieszone postępowanie układowe – różnice

Przyspieszone postępowanie układowe jest uproszczonym postępowaniem układowym. Jak już wcześniej wspomniano, postępowanie układowe, w przeciwieństwie do przyspieszonego postępowania układowego, może być prowadzone jeśli suma wierzytelności spornych przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

Co do zasady, przyspieszone postępowanie układowe trwa krócej niż postępowanie układowe. Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na posiedzeniu niejawnym
w terminie tygodnia od dnia jego złożenia, podczas gdy wniosek o otwarcie postępowania układowego jest rozpoznawany w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy. W takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni.

Postępowanie układowe a postępowanie o zatwierdzenie układu

W przeciwieństwie do postępowania o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe może być prowadzone wtedy, kiedy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Ze względu na to, że postępowanie układowe ma formę postępowania sądowego, cechuje je większa formalizacja niż
w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu.

Q&A

Co to jest postępowanie układowe?

Postępowanie układowe jest rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie z wierzycielami układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Może być prowadzone jeśli suma wierzytelności spornych przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

Ile trwa postępowanie układowe?

Wniosek o otwarcie postępowania układowego rozpoznaje się w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy. W takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni. W praktyce trwa to jednak znacznie dłużej.

Co to jest przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe jest uproszczonym postępowaniem układowym. Może być prowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem. Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od dnia jego złożenia.

Co to jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie
o zatwierdzenie układu umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu spisu jego wierzytelności. Może być prowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem. Co do zasady takie postępowanie trwa około 4 miesiące. 

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI