Reprezentacja spółki w likwidacji i upadłości

Reprezentacja spółki w likwidacji i upadłości

Spis treści

Istotnym zagadnieniem z pkt widzenia zarówno przedsiębiorcy jak i pozostałych uczestników obrotu jest prawidłowa reprezentacja spółki w upadłości i likwidacji. Jest to kluczowe, gdyż prawidłowa kwalifikacja sytuacji prawnej i faktycznej kontrahenta nie tylko pozwala zdiagnozować ewentualne ryzyka jak i przede wszystkim zagwarantować podejmowanie skutecznych czynność  bez narażenia się na ewentualną nieważność zawieranych umów. W niniejszym artykule omówimy reprezentację spółki w upadłości oraz w likwidacji.

Omawiane zagadnienie nie będzie miało zastosowanie do spółki cywilnej, będącej wszak jedynie umowną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez strony umowy – osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa nadaje zdolność prawną. Zagadnienie likwidacji, restrukturyzacji i upadłości, a dalej również reprezentacji, będzie zatem dotyczyć wyłącznie wspólnika spółki – jeśli spełni określone przepisami wymogi dla każdego z tych postępowań. 

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Likwidacja, restrukturyzacja, upadłość

Likwidacja jest następstwem rozwiązaniu umowy spółki. Powodem takiego rozwiązania  może być zdarzenie lub spełnienie warunku wynikające z umowy spółki, bądź z jej statutu. Do rozwiązania może również dojść chociażby na skutek decyzji wspólników, akcjonariuszy, ogłoszenia upadłości bądź innego orzeczenia Sądu. Szczegółowy tryb prowadzenia likwidacji, wymogi i warunki reguluje kodeks spółek handlowych – odrębnie dla każdej spółki prawa handlowego. Najogólniej celem samej likwidacji jest zakończenie działalności spółki, w tym zaprzestanie działalności, wyegzekwowanie wierzytelności, upłynnienie majątku oraz spłata zobowiązań spółki.

W toku likwidacji, w razie niedostatecznych środków na spłatę zobowiązań, mogą zmaterializować się podstawy do ogłoszenia upadłości spółki. W tym miejscu należy dokonać rozróżnienia. Upadłość, w odróżnieniu od restrukturyzacji, ma na celu najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli. Tymczasem nadrzędnym celem restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i dalszy byt przedsiębiorstwa. Warunkiem upadłości jest niewypłacalność dłużnika, zaś dla otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego poza niewypłacalnością wystarczy już samo zagrożenie niewypłacalnością.

Reprezentacja

Spółkę w likwidacji reprezentuje likwidator, którym może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Likwidatorem spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej będzie każdy wspólnik. W przypadku kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do reprezentowania spółki łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd postanowią inaczej. Z kolei likwidatorami spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników postanowi inaczej. W przypadku gdy o rozwiązaniu orzeka sąd, to może on jednocześnie ustanowić likwidatorów. Sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji określa się w umowie spółki, uchwale wspólników albo orzeczeniu sądu. Należy również pamiętać, że otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokur. W przypadku spółki akcyjnej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, ustanawiając jednego lub dwóch likwidatorów. Szczegółowe zasady reprezentacji, w tym uprawnienia i obowiązki likwidatorów wynikają wprost z przepisów kodeksu spółek handlowych.

Od dnia ogłoszenia upadłości, niezależnie czy była prowadzona likwidacja, reprezentacja spółki w upadłości należy do syndyka. Zgodnie z art. 75 prawa upadłościowego, z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Z kolei, z godnie z art. 77 prawa upadłościowego, czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne.

Q&A

Kto reprezentuje podmiot w upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim (art. 75 prawa upadłościowego). Uprawnienia upadłego wykonuje syndyk.

Kto reprezentuje spółkę po ogłoszeniu upadłości?

Z chwilą ogłoszenia upadłości spółkę reprezentuje syndyk. Organy spółki mają obowiązek wydać syndykowi cały majątek spółki, jak i dokumenty dotyczące działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych oraz całą  korespondencję.

Kto zarządza spółka w upadłości?

Spółką w upadłości zarządza syndyk. Do dalszego prowadzenie przedsiębiorstwa (jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości), Syndyk musi uzyskać zezwolenie rady wierzycieli.

Kto reprezentuje upadłego w postępowaniu upadłościowym?

Zgodnie z art. 160 prawa upadłościowego syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego. Syndyk nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy upadłości. Odpowiada jednak za szkody wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania swoich obowiązków.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM