Ogłoszenie upadłości spółki

Ogłoszenie upadłości spółki

Spis treści

Ogłoszenie upadłości spółki oznacza definitywne zakończenie jej działalności. W toku postępowania upadłościowego, celem zaspokojenia wierzycieli spółki, dokonuje się sprzedaży jej majątku. Postępowanie upadłościowe kończy się wykreśleniem spółki z rejestru.

Zanim jednak reprezentanci spółki podejmą decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, powinni w pierwszej kolejności rozważyć jej restrukturyzację. Restrukturyzacja, w przeciwieństwie do upadłości, umożliwia bowiem spłatę zadłużenia, bez konieczności zakończenia działalności spółki. Celem dokonania wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, skontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym.

Upadłość spółki z o.o. krok po kroku

1.  Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Stosownie do art. 10 prawa upadłościowego podstawową przesłanką umożliwiającą ogłoszenie upadłości jest niewypłacalność spółki. O niewypłacalności, zgodnie z treścią art. 11 prawa upadłościowego, można mówić wówczas, gdy spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych od co najmniej trzech miesięcy, albo przez co najmniej dwa lata zobowiązania spółki przekroczyły wartość jej majątku. Co istotne, upadłość spółki z o.o., która nie ma żadnego majątku nie dojdzie do skutku, ponieważ spółka musi mieć majątek, który wystarczy przynajmniej na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i chociaż częściowe zaspokojenie wierzycieli.

Z tego względu, że spółka działa za pośrednictwem swoich organów, obowiązek złożenia wniosku
o upadłość spoczywa w pierwszej kolejności na członkach tychże organów. Takim organem jest przede wszystkim zarząd w spółce z o.o. Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości musi zostać złożony do sądu w ciągu 30 dni od momentu wystąpienia stanu niewypłacalności (art. 21 prawa upadłościowego). W przypadku niewywiązania się z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, osoby mające obowiązek złożenia takiego wniosku ponoszą odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony na czas, członkowie zarządu muszą liczyć się z obowiązkiem spłaty zadłużenia spółki z o.o. ze swojego, osobistego majątku (art. 299 §  1 k.s.h.).

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć nie tylko spółka działająca przez zarząd, ale także wierzyciel spółki, który uprawdopodobni swoją wierzytelność.

2. Przebieg postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe zmierza do likwidacji całego majątku spółki i kończy się wykreśleniem jej z rejestru. Po złożeniu do wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, Sąd uwzględni wniosek i ogłosi upadłość spółki albo też oddali wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy stwierdzi, że majątek spółki nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o., poza tym, że obejmuje sprzedaż majątku spółki i jej likwidację, pociąga za sobą również inne konsekwencje. Przede wszystkim majątek takiej spółki przechodzi do masy upadłości, a zarząd nad spółką oraz jej majątkiem przejmuje syndyk. Nadto, po ogłoszeniu upadłości spółki, w obrocie gospodarczym występuje ona pod dotychczasową firmą z dodatkowym określeniem „w upadłości”.

Upadłość spółki akcyjnej przebiega analogicznie do upadłości spółki z o.o.

Upadłość spółki z o.o., a zobowiązania

Zasadniczym celem postępowania jest spłata zobowiązań poprzez sprzedaż wszystkich aktywów spółki. Z tego względu już we wniosku o ogłoszenie upadłości (składanym przez dłużnika) trzeba wskazać wszystkich wierzycieli oraz wysokość wszystkich wierzytelności. Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, Sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela zapobiega jej pominięciu w toku postępowania upadłościowego i zapewnia wierzycielowi udział w postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. – koszty

Koszty postępowania upadłościowego można podzielić na dwie grupy – koszty sądowe i koszty związane stricte z przeprowadzeniem likwidacji majątku oraz zarządem sprawowanym przez syndyka. Koszty sądowe to przede wszystkim opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości w kwocie 1000 zł. Pozostałe koszty postępowania upadłościowego to przede wszystkim wynagrodzenie syndyka, którego wysokość ustala się jako sumę części składowych szczegółowo wskazanych w treści art. 162 prawa upadłościowego. Do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się również koszty likwidacji poszczególnych składników majątku spółki.

Upadłość spółki z o.o., a pracownicy

Z tego względu, że ogłoszenie upadłości spółki z o.o. oznacza definitywne zakończenie jej działalności, oznacza również co do zasady zakończenie działalności tejże spółki jako zakładu pracy. To z kolei wiąże się z koniecznością zwolnienia wszystkich pracowników, nawet tych, którzy z różnych względów podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa pracy.

Co istotne, w przypadku ogłoszenia upadłości spółki będącej pracodawcą, pracownicy mają prawo dochodzić z masy upadłości należności ze stosunku pracy, w szczególności co do zaległego wynagrodzenia. Należności wynikające ze stosunku pracy są umieszczane na liście wierzytelności z urzędu, co oznacza, że w tym przypadku nie jest konieczne zgłoszenie. Dodatkowo, takie wierzytelności podlegają zaspokojeniu w pierwszej kolejności, co wynika wprost z art. 342 prawa upadłościowego.

Q&A

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości spółki?

Po ogłoszeniu upadłości spółki Sąd upadłościowy wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Po upływie tego terminu syndyk niezwłocznie sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności. Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli spółki poprzez likwidację jej majątku.

Co oznacza że spółka jest w upadłości?

Spółka znajduje się w upadłości wówczas, gdy Sąd wydał w stosunku do niej postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Oznacza to, że spółka stała się niewypłacalna i utraciła możliwość regulowania swoich bieżących zobowiązań. Postępowanie upadłościowe zmierza do zakończenia działalności spółki i jej wykreślenia z rejestru. Taka spółka jest zarządzana przez syndyka masy upadłości.

Co jeśli firma ogłosi upadłość?

W przypadku, gdy firma ogłosi upadłość, syndyk obejmie zarząd spółką i jej majątkiem. W toku postępowania upadłościowego majątek spółki zostanie zlikwidowany po to, aby spłacić jej zobowiązania. Ogłoszenie upadłości będzie wiązało się również z koniecznością zakończenia działalności spółki jako zakładu pracy.

Na czym polega ogłoszenie upadłości firmy?

Ogłoszenie upadłości firmy poprzedza złożenie wniosku – przeważnie przez dłużnika albo przez jednego z wierzycieli. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest składany w Sądzie właściwym dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Najczęściej będzie to Sąd miejsca siedziby dłużnika. Następie, w przypadku, gdy Sąd przychyli się do wniosku i ogłosi upadłość, wyznaczy jednocześnie syndyka oraz wezwie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. W toku postępowania upadłościowego syndyk będzie podejmował czynności zmierzające do zlikwidowania majątku spółki po to, aby spłacić jej zobowiązania. 

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM