Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Spis treści

W dzisiejszych czasach wiele osób może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia im spłatę zadłużenia. Dla takich osób istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która może dać im szansę na poprawienie swojej sytuacji finansowe. W tym artykule omówimy, czym jest wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jakie są kroki do jego złożenia oraz gdzie można znaleźć wzór wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – podstawowe Informacje

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest formalnym dokumentem, który składa osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą. Przesłanką do otwarcia postępowania upadłościowego jest prawidłowo złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Brak majątku nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – krok po kroku

1. Uzasadnienie wniosku

Pierwszym krokiem jest zebranie wszelkiej dokumentacji dotyczącej zadłużenia oraz sytuacji finansowej. Warto również przygotować uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie ma jednolitego wzoru uzasadnienia, ważne jest aby wskazać prawdziwe przyczyny swojej niewypłacalności. Warto nadmienić, że na następnym etapie postępowania, Sąd bierze pod uwagę czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań. Wobec tego warto mieć na uwadze te okoliczności, pisząc uzasadnienie wniosku o upadłość.

2. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być składany w formie papierowej oraz elektronicznej przez system Krajowego Rejestru Zadłużonych. Możliwość złożenia papierowego wniosku przysługuje jedynie dłużnikom, którzy powinny skierować go do biura podawczego Sądu rejonowego (wydział gospodarczy) właściwy dla swojego miejsca zamieszkania albo wysyłać na adres sądu.

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości można pobrać ze strony rządowej gov.pl.

Wniosek o upadłość konsumencka pdf można pobrać pod adresem: https://prezentacja.www.gov.pl/attachment/1a9fd7a9-1836-4d0c-91d9-e129891c31f6

Elektroniczna forma wniosku jest wymagana od dłużnika, który działa przez profesjonalnego pełnomocnika. W tym przypadku, pełnomocnik po zalogowaniu się do systemu KRZ wybiera nowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i po wypełnieniu odpowiednich informacji (tożsamych do danych ze wzoru wniosku z gov.pl), składa wniosek do sądu.

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinny zostać zawarte takie informacje jak:

  • odznaczonodane identyfikujące dłużnika,
  • odznaczonoaktualny i zupełny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną, wskazaniem miejsca, gdzie się znajduje oraz informacją o udzielonych zabezpieczeniach,
  • odznaczonowskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
  • odznaczonospis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
  • odznaczonospis wierzytelności spornych,
  • odznaczonooświadczenie o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika,
  • odznaczonooświadczenie o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, ruchomości, akcje lub udziały w spółkach, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekraczała 10 000 zł.

3. Rozpatrzenie wniosku i ogłoszenie upadłości

Po złożeniu wniosku, sąd rozpatrzy go pod kątem spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dłużnik musi się liczyć, że od momentu złożenia wniosku do wydania postanowienia przez sąd o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, może minąć kilka miesięcy.

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości; wyznacza syndyka oraz wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może stanowić dla wielu osób szansę na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Ważne jest jednak, aby dokładnie zapoznać się z wymaganiami i procedurami oraz skonsultować się z ekspertami w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

 Q&A

Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać złożony w wersji papierowej lub przez system KRZ. Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące dłużnika, spis majątku i listę wierzytelności, a także informację o miesięcznych kosztach utrzymania. Dopiero zawarcie wszystkich niezbędnych informacji wymaganych przez ustawę Prawo upadłościowe,  doprowadzi do wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

Jakie dokumenty do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezbędne są dokumenty uzasadniające sytuację majątkową dłużnika. W przypadku kiedy wniosek jest składany przez profesjonalnego pełnomocnika, dodatkowo należy dołączyć oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz pełnomocnictwo.

Ile kosztuje wniosek o upadłość konsumencką?

Koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł. W przypadku kiedy dłużnik działa za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, koszt wniosku należy powiększyć o wynagrodzenie pełnomocnika oraz opłatę skarbową w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo.

Jak ogłosić upadłość konsumencką za darmo?

Co dozasady wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to koszt w wysokości 30 zł. W przypadku, kiedy dłużnik wykaże, nie jest w stanie ponieść takiego wydatku bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i swojej rodziny, przy składaniu wniosku może wnieść o zwolnienie od kosztów.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI