Restrukturyzacja firmy a długi

Restrukturyzacja firmy a długi

Spis treści

Celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości, która kończy byt przedsiębiorstwa i co do zasady skutkuje mniejszym zaspokojeniem wierzycieli. Wśród różnych środków restrukturyzacji to właśnie porozumienie z wierzycielami co do spłaty długów warunkuje realizację innych środków służących poprawie wyników firmy, rozszerzeniu działalności i odzyskania płynności.

Upadłość w trakcie restrukturyzacji

Restrukturyzacja i upadłość to alternatywne drogi wyjścia z trudnej sytuacji. Postępowanie restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe nie może zaistnieć równolegle. Różni je cel, którym w przypadku restrukturyzacji jest uzdrowienie i zachowanie przedsiębiorstwa oraz uniknięcie upadłości, a w przypadku upadłości jest to likwidacja majątku dłużnika, najpełniejsze (na ile to możliwe) zaspokojenie wierzycieli, a następnie oddłużenia upadłego – czyli umorzenie pozostałych zobowiązań. Również przepisy prawa dają prymat prawu restrukturyzacyjnemu. W przypadku złożenia równolegle wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Sąd najpierw rozpozna wniosek restrukturyzacyjny. Niemniej, w razie nieudanej restrukturyzacji dłużnikowi w sytuacjach prawem przewidzianych służyć będzie przyspieszony wniosek o ogłoszenie upadłości. Warto zatem rozważyć restrukturyzację przed upadłością – niezależnie czy mamy na myśli upadłość firmy jednoosobowej czy też upadłość spółki. Warto równie pamiętać, że inna będzie odpowiedzialność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za długi, a jeszcze inna odpowiedzialność spółki z o.o. i odpowiedzialność zarządu za długi.

Czy można pozwać spółkę w restrukturyzacji?

Z pkt widzenia wierzyciela optymalnym rozwiązaniem powinno być dochodzenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które ma całościowo uregulować sytuację dłużnika i spłatę wszystkich wierzycieli. Dodatkowo, wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności po nadaniu klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy. Wierzyciel ma jednak wybór i może dochodzić swoich roszczeń na drodze powództwa sądowego. Otwarcie postępowania nie wyłącza bowiem możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Jednak koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności.

Minusy restrukturyzacji

Mimo ewidentnych zalet jakie niesie restrukturyzacja to wiążą się z nią również pewne obwarowania i ograniczenia. Ocena owych zalet i wad będzie oczywiście uzależniona od tego czy dokona jej dłużnik czy też wierzyciel. Z punktu widzenia wierzyciela długotrwałość postępowania będzie oceniana negatywnie. Będzie to jednak pozorna wada biorąc pod uwagę długość postępowań sądowych i egzekucyjnych niezbędnych do przymusowego odzyskania należności. Podobnie, jako wadę wierzyciel będzie mógł ocenić możliwą w ramach restrukturyzacji redukcję części zadłużenia jak i możliwość rozłożenia pozostałego długu na wieloletnie raty. Każdorazowo jednak należy obiektywnie ocenić czy przymusowa egzekucja lub upadłość dłużnika będzie skutkowała pełniejszym zaspokojeniem. Z drugiej strony, w razie niepowodzenia restrukturyzacji i niewywiązania się z układu, wierzyciel ma uprawnienie do dochodzenia swoich roszczeń w egzekucji – na podstawie wyciągu z zatwierdzonej listy wierzytelności, która po opatrzeniu w klauzulę stanowi tytuł wykonawczy. Podobnie, w zależność od rodzaju postępowania dłużnik może utracić prawo zarządu swoim przedsiębiorstwem na rzecz ustanowionego w sprawie zarządcy.

Jak wskazano powyżej restrukturyzacja nie daje się ująć w jednoznaczne ramy i oceny. Warto jednak rozważyć postępowania restrukturyzacyjne i to niezależnie czy jest się wierzycielem czy też dłużnikiem.

Q&A

Jak odzyskać dług od firmy w restrukturyzacji?

W celu dochodzenia od dłużnika pieniędzy i zmniejszenia kosztów zasadne jest uczestniczenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Tylko poprzez udział w postępowaniu wierzyciel może mieć realny wpływ na planowane i podejmowane środki restrukturyzacyjne, poznać sytuację dłużnika – również majątkową, oraz uczestniczyć w konsultacjach nad propozycjami układowymi.

Czy restrukturyzacja wstrzymuje komornika?

Z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zawieszeniu ulegają egzekucje wszczęte i prowadzone do majątku dłużnika. Nie można wszcząć nowych egzekucji do majątku dłużnika oraz ustanawiać zabezpieczeń.

Co ważne, w postępowanie układowym (również przyspieszonym) jak i sanacyjnym Sędzia – komisarz, na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcia egzekucyjne dokonane przed otwarciem postępowania. Oznacza to, że nowe środki finansowe nie będą podlegały zajęciu, a zajęte wcześniej, jeśli nie zostały przekazane jeszcze do wierzycieli – wrócą do masy sanacyjnej.

Czy można pozwać dłużnika w restrukturyzacji?

Tak. Będzie jednak oznaczało dla wierzyciela dodatkowe koszty, których nie będzie mógł już dochodzić od dłużnika. Dotyczy to sytuacji gdy wierzycieli wytoczył powództwo mimo braku przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności.

Jak długo może trwać restrukturyzacja?

Czas trwania zależy od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie o zatwierdzenie układu powinno wprawdzie zakończyć się w przeciągu 3 miesiąca od wyznaczonego dnia układowego, niemniej w razie przyjęcie układu i skierowania wniosku zatwierdzenie układu postępowanie ulegnie przedłużeniu o czas rozpoznania wniosku przez Sąd.

W pozostałych postępowaniach nie ma ograniczeń czasowych. Postępowanie może trwać rok, a nawet 3 lat. Najważniejszy jest cel jakim powinno być uzdrowienie przedsiębiorstwa.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM