Kto prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne?

Kto prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne?

Spis treści

Ostatnie lata stawiają wiele wyzwań dla przedsiębiorców. W 2020 r. wybuch pandemii COVID-19 i liczne obostrzenia z nią związane, przerwane łańcuchy dostawa, rosnąca inflacja wpływająca na wzrost cen a także niekorzystne regulacje prawne, doprowadziły u wielu przedsiębiorców do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej. Dla wielu przedsiębiorców ratunkiem w tej sytuacji okazała się restrukturyzacja firmy.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Różnorodność postępowań ma zapewnić możliwość wyboru formy restrukturyzacji dostosowanej do potrzeb konkretnego dłużnika.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – postępowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności ogółem. W tym postępowaniu dłużnik sprawuje samodzielny i nieograniczony zarząd majątkiem.

Przyspieszone postępowanie układowe – postępowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności ogółem. W tym postępowaniu dłużnik sprawuje samodzielny zarząd majątkiem w zakresie zarządu zwykłego, a na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebuje zgody nadzorcy pod rygorem nieważności.

Postępowanie układowe – dla tego rodzaju postępowania nie ma ograniczenia co do wysokości wierzytelności spornych. Dłużnikowi zostaje pozostawiony zarząd zwykłym, natomiast w zakresie czynności przekraczających zakres zarządu zwykłego, wymagana jest zgoda nadzorcy. W przypadku braku zgody, dokonana czynność jest nieważna.

Postępowanie sanacyjne – dla otwarcia postępowania nie są stawiane ograniczenia związane z sumą wierzytelności spornych. W sanacji, dłużnikowi zostaje odebrany zarząd nad majątkiem oraz wyznacza się zarządcę.

Postępowanie o zatwierdzenie układu zostaje otwarte po podpisaniu umowy o restrukturyzację z nadzorcą układu i obwieszczeniu o dniu układowym przez nadzorcę. Natomiast pozostałe postępowania zostają otwarte dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd o otwarciu danego postępowania.

Kto prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne?

Nadzorca układu – zostaje wybrany przez dłużnika dla postępowania o zatwierdzenie układu.

Nadzorca sądowy – jest wyznaczany przez sąd w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układowym.

Zarządca – zostaje ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym.

Zarówno nadzorcą jak i zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego a także spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję.

Sędzia-komisarz kieruje tokiem postępowania restrukturyzacyjnego, sprawuje nadzór nad czynnościami nadzorcy sądowego i zarządcy, oznacza czynności, których wykonywanie przez nadzorcę sądowego albo zarządcę jest niedopuszczalne bez jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę na popełnione przez nich uchybienia.

Sąd – sąd rejonowy, wydział gospodarczy – właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Sąd w postępowaniu o zatwierdzenie układu bierze udział dopiero na końcowym etapie postępowania – rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie układu. W pozostałych postępowaniach sąd uczestniczy już w początkowej fazie restrukturyzacji – tzn. rozpoznaje wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Q&A

Kto przeprowadza restrukturyzację?

W zależności od wybranego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego wyróżnia się dwa typy organów postępowania restrukturyzacyjnego. Nadzorca układu jest wybierany samodzielnie przez dłużnika celem przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu. Natomiast nadzorca sądowy oraz zarządca są ustanawiani przez sąd, odpowiednio dla przeprowadzenia przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego (nadzorca) oraz sanacji (zarządca).

Na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, w postanowieniu o otwarciu postępowania, sąd może wyznaczyć do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego/zarządcy osobę wskazaną przez dłużnika (przy jednoczesnym spełnieniu przez nią wymogów ustawowych).

Kto może być zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego a także spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję.

Kto reprezentuje dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Organy pozasądowe występujące w postępowaniu restrukturyzacyjnym, tj. nadzorca układu, nadzorca sądowy oraz zarządca nie reprezentują dłużnika a jedynie działają na jego rzecz. Jeżeli dłużnik chce mieć swojego reprezentanta, powinna ustanowić pełnomocnika do spraw związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym (pełnomocnictwo szczególne).

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI