Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

Spis treści

Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Wstrzymanie egzekucji komorniczej może mieć miejsce na skutek zawieszenia albo umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zarówno zawieszenie, jak również umorzenie postępowania egzekucyjnego (z urzędu albo na wniosek) zależy od spełnienia przesłanek wskazanych szczegółowo w przepisach prawa, a w szczególności w dziale IV ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2021 poz. 1805 z późn. zm.) – dalej k.p.c.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Postępowanie egzekucyjne – w stosunku do dłużników prowadzących działalność gospodarczą – może również ulec zawieszeniu albo umorzeniu w oparciu o przepisy innych ustaw, takich jak w szczególności ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2022 poz. 2309 z późn. zm.) – dalej pr. restr. Moment, w którym dochodzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych zależy od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, które zostało wszczęte w stosunku do restrukturyzowanego przedsiębiorstwa. Celem dokonania wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego najlepiej skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym.

Co do zasady, z momentem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie jest dopuszczalne wszczynanie nowych postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych tym postępowaniem,
a postępowania egzekucyjne wszczęte wcześniej, przed postępowaniem restrukturyzacyjnym, ulegają zawieszeniu. Warto zaznaczyć, że zawieszenie postępowań egzekucyjnych następuje z mocy prawa co oznacza, że nie jest ono uzależnione od decyzji komornika bądź innego organu.

Wniosek o wstrzymanie licytacji komorniczej

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, z którym związane jest zawieszenie postępowań egzekucyjnych, powoduje konieczność wstrzymania przez komornika wszelkich czynności egzekucyjnych, w tym również licytacji komorniczej. Co istotne, nie jest konieczne składanie odrębnego wniosku
o wstrzymanie tej czynności egzekucyjnej
, albowiem jak już wcześniej wspomniano zawieszenie postępowań egzekucyjnych wszczętych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego następuje z mocy prawa.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego nie mogą być wszczynane również nowe postępowania egzekucyjne w trakcie których mogłoby dojść do licytacji komorniczej.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela

Wstrzymanie egzekucji komorniczej może nastąpić również na skutek pełnej spłaty zadłużenia przez zobowiązanego ewentualnie na skutek zawarcia ugody z wierzycielem, która będzie szczegółowo regulować kwestie spłaty zobowiązania.

Niewątpliwą zaletą porozumienia z wierzycielem jest to, że to przede wszystkim od niego każdorazowo zależą losy postępowania egzekucyjnego. Na skutek zawarcia ugody wierzyciel powinien bowiem zrezygnować z przymusowego dochodzenia swojej wierzytelności na drodze postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji wierzyciel powinien złożyć wniosek o zawieszenie albo umorzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do danego dłużnika, co spowoduje wstrzymanie egzekucji komorniczej.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej przez Sąd – Czy skarga na czynności komornika wstrzymuje egzekucję?

Czy skarga na czynności komornika wstrzymuje egzekucję? W określonych ustawowo przypadkach również Sąd może wstrzymać egzekucję komorniczą poprzez zawieszenie albo umorzenie postępowania egzekucyjnego.

W szczególności ma to miejsce wówczas, gdy została złożona skarga na czynności komornika np. na zajęcie rachunku bankowego należącego do dłużnika. Zgodnie z art. 821 § 1 k.p.c. Sąd może na wniosek zawiesić w całości lub części postępowanie egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. Sąd może nadto uzależnić zawieszenie postępowania od złożenia przez dłużnika zabezpieczenia.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej może nastąpić również w sytuacji, gdy dłużnik jest osobą niepełnoletnią, ubezwłasnowolnioną, a także na wniosek dłużnika lub wierzyciela na przykład wtedy, gdy została zawarta pomiędzy nimi ugoda lub gdy zadłużenie zostało spłacone bądź też w przypadku śmieci dłużnika lub wierzyciela.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej – alimenty

Alimenty mają szczególny charakter przede wszystkim z uwagi na cel, któremu służą, czyli zaspokojenie potrzeb osób uprawnionych do alimentacji. Z tego względu, wierzyciel alimentacyjny również
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest traktowany odmiennie niż pozostali wierzyciele. Zgodnie z art. 151 pr. restr., układ nie obejmuje wierzytelności alimentacyjnych. Wobec tego, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie powoduje zawieszenia postępowania egzekucyjnego w takim zakresie, w jakim jego przedmiotem jest wyegzekwowanie alimentów.

W celu wstrzymania egzekucji komorniczej w zakresie alimentów, najlepiej jest w pierwszej kolejności spróbować zawrzeć porozumienie z wierzycielem, czyli osobą otrzymującą świadczenie alimentacyjne albo osobą pobierającą świadczenie alimentacyjne na rzecz innej osoby, przede wszystkim na rzecz małoletniego dziecka. W konsekwencji zawartego porozumienia wierzyciel może bowiem złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Inne rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest wstrzymanie egzekucji komorniczej poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, przewiduje art. 1083 § 4 k.p.c. zgodnie z którym dłużnik może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Co istotne, komornik skorzysta z tego umocowania wtedy gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie z urzędu podejmując postępowanie.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Q&A

Jak zawiesić egzekucję komorniczą?

Jednym ze sposobów na zawieszenie egzekucji komorniczej – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – jest wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Celem dokonania wyboru postępowania restrukturyzacyjnego warto zwrócić się do doradcy restrukturyzacyjnego, który w pierwszej kolejności dokona analizy prawno-finansowej działalności przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności doradca restrukturyzacyjny pomoże również dobrać odpowiednie środki, aby pomóc przedsiębiorcy spłacić powstałe zadłużenie, które dochodzone jest przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

Jak zabezpieczyć firmę przed komornikiem?

Postępowania egzekucyjne inicjowane są przez wierzycieli, którzy dysponują tytułem wykonawczym – najczęściej jest to orzeczenie Sądu, zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Nie dojdzie do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jeśli dłużnik dobrowolnie dokona zapłaty należności wynikających
z wydanego orzeczenia. Jeśli natomiast dojdzie już do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, które wpływa na zdolność dłużnika do regulowania bieżących zobowiązań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – np. z uwagi na zajęcia rachunków bankowych – warto rozważyć wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, w ramach którego dochodzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych np. postępowania o zatwierdzenie układu.

Jak napisać wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej?

Wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej można złożyć bezpośrednio do komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne. Uzasadnieniem takiego wniosku powinny być okoliczności wskazane w art. 822 k.p.c., tj. spłata zobowiązania (udokumentowana na piśmie) albo wyrażenie przez wierzyciela zgody na to, że dłużnik dopuści się zwłoki w spłacie tegoż zobowiązania.

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych następuje również w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, które można wszcząć w stosunku do dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą. Dla dłużnika
w postępowaniu restrukturyzacyjnym zawieszenie postępowań egzekucyjnych rozpoczyna się odpowiednio od dnia obwieszczenia o dniu układowym – w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz od dnia wydania postanowienia o otwarciu postępowania – w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym i sanacji.

Czy komornik może wejść na firmę?

Komornik – w ramach postępowania egzekucyjnego zainicjowanego wnioskiem wierzyciela – może dokonać zajęcia rachunków bankowych, ruchomości i nieruchomości dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą. W przypadku, gdy postępowanie egzekucyjne zostanie wszczęte w stosunku do takiego dłużnika, warto rozważyć wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, w ramach którego dochodzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych, wywołuje określone skutki dla tych postępowań. Zawieszenie postępowań egzekucyjnych oznacza w praktyce, że komornik nie może podejmować nowych czynności w tym postępowaniu, np. dokonywać nowych zajęć komorniczych.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych – na skutek wszczęcia określonego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego – nie powoduje natomiast uchylenia zajęć dokonanych do dnia otwarcia postępowania. Zajęcia komornicze (np. rachunku bankowego, wierzytelności) dokonane przez organ egzekucyjny pozostają w mocy, z tą różnicą, że komornik nie przekazuje uzyskanych sum wierzycielowi, tylko składa je do depozytu.

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI