Upadłość przedsiębiorstwa

Upadłość przedsiębiorstwa

Spis treści

Co to jest upadłość?

Upadłość, może zostać ogłoszona przez Sąd w postępowaniu upadłościowym, jeżeli ten stwierdzi, iż występuje zjawisko niewypłacalności przedsiębiorcy. Upadłość może polegać na likwidacji majątku przedsiębiorcy celem zaspokojenia wierzycieli, skutkującym zakończeniem prowadzenia działalności albo upadłością związaną z zawarciem z nimi układu, skutkującego dalszym prowadzeniem działalności i zaspokajaniem częściowym wierzycieli.

Aby móc otworzyć postępowanie upadłościowe w zakresie przedsiębiorstwa musimy po pierwsze posiadać tzw. zdolność upadłościową, a zatem co do zasady pozostawać przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Po drugie  niezbędnym jest wystąpienie stanu niewypłacalności.

Przed złożeniem wniosku o upadłość, warto jednak rozważyć możliwość przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, która może okazać się skutecznym rozwiązaniem w spłacie zadłużenia, a tym samym może pozwolić na uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości.

Kto ogłasza upadłość przedsiębiorstwa?

Aby móc otworzyć postępowanie upadłościowe musimy po pierwsze posiadać tzw. zdolność upadłościową, a zatem co do zasady pozostawać przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Poza tym Przepisy ustawy stosuje się także do:

1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;

2) wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

3) wspólników spółki partnerskiej.

Po drugie, musimy stać się niewypłacalni. Definicje tego stanu rzeczy pozostają szczegółowo opisane w  ustawie prawo upadłościowe, obecnie warto skrócić je do obiektywnej oceny, iż nie jesteśmy już w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości podejmuje sam przedsiębiorca, czy też zarząd w spółce. W tym drugim przypadku jest to szczególnie istotne, bowiem tylko terminowe złożenie wniosku zwalnia zarząd w spółce kapitałowej od osobistej odpowiedzialności za długi tej spółki. Zanim miałoby to miejsce, warto zweryfikować możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji.

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Konsument  może ogłosić upadłość konsumencką, przedsiębiorca zaś upadłość prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca chciałby ogłosić upadłość konsumencką niezbędnym jest uprzednie zamknięcie prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wymogi co do  stanu niewypłacalności dłużnika pozostają jednakże niezmienne. Ponadto w zakresie upadłości konsumenckiej, odmiennie niż w przypadku ogłaszania upadłości przez przedsiębiorcę,  osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie jest związana regulacjami w zakresie złożenia wniosku o upadłość w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności.

Co się dzieje gdy firma ogłasza upadłość?

Podstawowym skutkiem ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorstwo jest przejęcie kontroli nad majątkiem przedsiębiorstwa przez Syndyka. Działanie to ma na celu zaspokojenie wierzycieli przede wszystkim poprzez sprzedaż masy upadłościowej.

Czy upadły może prowadzić działalność?

Prawo upadłościowe (art. 312 Prawa Upadłościowego) wskazuje, iż  nie ma przeciwskazań do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego, jeżeli możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami lub możliwa jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub w  jego zorganizowanej części.

Co to jest upadłość przedsiębiorcy?

Upadłość przedsiębiorcy to stan w którym Sąd stwierdza niewypłacalność danego podmiotu. Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa ma na celu zaspokojenie wierzycieli dłużnika, którym jest przedsiębiorstwo.

Kiedy przedsiębiorca powinien ogłosić upadłość?

Przedsiębiorstwo powinno ogłosić upadłość, jeżeli wystąpiła przesłanka niewypłacalności. Kiedy przedsiębiorstwo jest niewypłacalne? O stanie niewypłacalności możemy mówić, jeżeli przedsiębiorstwo utraciło zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM