Układ konsumencki – co to jest i na czym polega

Układ konsumencki – co to jest i na czym polega?

Spis treści

Układ konsumencki co to?

Układ konsumencki to rozwiązanie przeznaczone dla zadłużonych konsumentów (osób nieprowadzących działalności gospodarczej) zaczerpnięte z Prawa restrukturyzacyjnego. Układ stanowi wypracowane porozumienie między konsumentem a wierzycielami w zakresie spłaty powstałego zadłużenia.

Zawarcie układu konsumenckiego – ochrona konsumentów przed utratą majątku

Układ konsumencki, mimo iż jest zbliżony do postępowania restrukturyzacyjnego, to został unormowany w ustawie Prawo upadłościowe. Wobec tego, przesłanką do zawarcia układu jest niewypłacalność dłużnika, czyli sytuacja, w której konsument utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań.

Pod względem technicznym, zawarcie układu może przybrać dwie formy; albo jako samodzielny wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli albo jako wniosek o zawarcie układu przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zawarcie układu chroni majątek przed jego spieniężeniem. W obu przypadkach, przesłanką do zawarcia układu jest uprawdopodobnienie, że możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania oraz możliwość wykonania układu.

Rozwiązania dla zadłużonych konsumentów

Samodzielny wniosek o zawarcie układu jest odrębnym postępowaniem, którego celem jest wyłącznie zawarcie układu z wierzycielami. Sąd, uwzględniając wniosek o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, otwiera postępowanie i wyznacza nadzorcę sądowego. Zadaniem nadzorcy jest prowadzenie negocjacji nad propozycjami układowymi i zwołanie zgromadzenia wierzycieli w przeciągu trzech miesięcy od otwarcia postępowania.

Wniosek o zawarcie układu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości jest alternatywą dla zwykłego postępowania upadłościowego. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości, dłużnik może zaznaczyć, że wyraża zgodę na zawarcie układu konsumenckiego. Sąd, widząc możliwość zawarcia układu, kieruje wniosek dłużnika do postępowania o zawarcie układu. W tym przypadku, nadzorca sądowy ma cztery miesiące na przeprowadzenie głosowania nad propozycjami układowymi. W sytuacji braku zgody wierzycieli na propozycje układowe, sąd rozpoznaje wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości.

W obu przypadkach, nadzorca sądowy w nieprzekraczalnym 6-miesięcznym terminie liczonym od wydania postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu, składa wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Po upływie terminu, sąd umarza postępowanie.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Wniosek o zawarcie układu konsumenckiego – podstawowe elementy

Wniosek o zawarcie układu konsumenckiego musi odpowiadać wymogom stawianym dla wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz zawierać wstępne propozycje układowe. Oznacza to, że we wniosku powinny znaleźć się informacje m.in. o: majątku dłużnika, okolicznościach uzasadniających wniosek, liście wierzytelności, osiągniętych przychodach i kosztach oraz liczbie osób pozostających na utrzymaniu dłużnika.

Propozycje układowe: Zobowiązania finansowe a układ konsumencki

Propozycje układowe muszą być na tyle korzystne dla wierzycieli, żeby ci, po ich analizie stwierdzili, że korzystniejszym rozwiązaniem jest zawarcie układu niż ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Argumentem „za” układem może okazać się propozycja bliska 100% spłaty zadłużenia oraz relatywnie mała ilość miesięcznych rat. Wypracowywanie korzystnego rozwiązania dla obu stron zostanie poprzedzone analizą zdolności finansowej dłużnika.  W tym zakresie, konieczna po stronie dłużnika jest współpraca z nadzorcą sądowym, który będzie prowadził negocjacje układu konsumenckiego.

Q&A

Czy upadłość konsumencka zwalnia z długów?

Upadłość konsumencka może przyczynić się do zwolnienia z długów. Po realizacji planu spłaty zadłużenia, część niespłaconych długów może zostać umorzona.

Jak wygląda życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, sąd wyznacza syndyka, który zobowiązuje upadłego do wydania mu swojego majątku. Oznacza to, że upadły traci możliwość swobodnego dysponowania majątkiem. Z dniem ogłoszenia upadłości, dotychczasowe postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu.

Czy opłaca się ogłosić upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości spłacenia swoich długów. Decyzja o ogłoszeniu upadłości może mieć w przyszłości wpływ na zdolność kredytową, dlatego przed wszczęciem postępowania należy dokładnie przeanalizować sytuację materialną dłużnika.   

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM