Sanacja przedsiębiorstwa

Sanacja przedsiębiorstwa – co to?

Spis treści

Na czym polega sanacja?

Sanacja to jedno z postepowań restrukturyzacyjnych uregulowanych przez prawo restrukturyzacyjne. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa sanatio oznaczającego uzdrowienie. Jest to postępowanie o największym wpływie na restrukturyzowane przedsiębiorstwo, ale też oferujące najszerszą ochronę majątkową firmy. Objęci tym postępowaniem są wszyscy wierzyciele dłużnika, niezależnie czy wierzytelność jest sporna czy też zabezpieczona na majątku dłużnika. Jest tym samym skierowane do firm o skomplikowanej sytuacji i największych problemach w wypłacalnością.

Postępowanie sanacyjne

W odróżnieniu od innych postępowań, sanacja przedsiębiorstwa (postępowanie sanacyjne) charakteryzuje się znaczną ingerencją w zdolności dłużnika do zarządzania własnym przedsiębiorstwem. Otwarcie postępowania skutkuje wygaśnięciem pełnomocnictw i prokur. Dalej, zarząd masą sanacyjną zostaje powierzony zarządcy, któremu dłużnik ma obowiązek wydać majątek oraz wszelką dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa. Od powyższej zasady są jednak wyjątki, gdyż za zgodą rady wierzycieli i sądu zarząd (w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu) może zostać powierzony samemu dłużnikowi, a tym samym jego sytuacja będzie tożsama co w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Mimo ograniczeń w zarządzie to właśnie sanacja przedsiębiorstwa najpełniej i długoterminowo zabezpiecza majątek dłużnika. Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego zawieszeniu ulegają egzekucje wszczęte i prowadzone do majątku dłużnika. Jednocześnie nie można wszcząć nowych egzekucji. Nadto, Sędzia – komisarz, na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcia egzekucyjne dokonane przed otwarciem sanacji. Pozwala to uwolnić od obciążeń środki finansowe dłużnika, jak również uwolnić środki już zajęte, a jeszcze niewydane wierzycielom.

Ochrona przed egzekucją nie oznacza jednak ochrony przed pozwaniem restrukturyzowanej firmy. Przeciwko dłużnikowi wierzyciel nadal może wszczynać postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Ważne jednak, iż koszty takiego postępowania (w tym opłaty i koszty zastępstwa prawnego) będą obciążały wierzyciela jeżeli nie było przeszkód do tego, aby umieścić daną wierzytelność w całości w spisie wierzytelności.

Sanacja firmy, a pracownicy

Sanacja przedsiębiorstwa (postępowanie sanacyjne) może wpływać na zawarte stosunki pracy i wywoływać w zakresie praw i obowiązków pracowników oraz pracodawcy takie same skutki, jak ogłoszenie upadłości – uprawnienia syndyka wykonuje zarządca. Plan restrukturyzacyjny w ramach środków restrukturyzacji może przewidywać redukcję zatrudnienia – i to zarówno w celu ratowania przedsiębiorstwa jak również ochrony i zachowania pozostałych miejsc pracy. Wyłączeniu ulega dodatkowa ochrona pracowników przewidziana kodeksem pracy – w tym nie ma obowiązku konsultowania zwolnień z zakładową organizacją związkową (art. 38. k.p.), wyłączeniu ulega ochrona przedemerytalna (art. 39 k.p.) i ochrona przez wypowiedzeniem w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz inne przewidziane przepisami szczególnymi.  Nadto, osłabieniu ulega ochrona stosunku pracy z pracownicą w ciąży albo na urlopie macierzyńskim. Należy jednak pamiętać, iż jest to tylko jeden z wielu środków restrukturyzacji, a ze względu na swoją doniosłość winien być stosowany z rozwagą, gdyż nie każda redukcja kosztów będzie służyć przedsiębiorstwu.

Q&A

Co to jest sanacja firmy?

Jest to postępowanie restrukturyzacyjne najgłębiej ingerujące w zarząd własnym przedsiębiorstwem oraz oferujące najszerszą ochronę majątkową przedsiębiorstwa.

Na czym polega postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne to stabilizacja sytuacji przedsiębiorstwa poprzez przygotowanie i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego (środków restrukturyzacyjnych) oraz zawarcie układ z wierzycielami (spłata zobowiązań).

Co to znaczy sanacja?

Sanacja to uzdrowienie oraz inne działanie zmierzające do poprawienia pewnego stanu rzeczy – zarówno w skali mikro jak i makro – również w ujęciu społecznym jak i gospodarczym.

Co wchodzi w skład masy sanacyjnej?

Masa sanacyjna to całość aktywów dłużnika (bez pasywów).

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM