Ogłoszenie upadłości firmy

Ogłoszenie upadłości firmy

Spis treści

Przesłanki do ogłoszenia upadłości firmy

Warunkiem ogłoszenia upadłości firmy jest po pierwsze posiadanie tzw. zdolności upadłościowej, a po drugie powstanie stanu niewypłacalności. Każdorazowo, przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, warto rozważyć restrukturyzację, która umożliwia spłatę zadłużenia bez konieczności sprzedaży całego majątku i umożliwia dalsze prowadzenie firmy.

Zdolność upadłościową posiadają przede wszystkim przedsiębiorcy, ale również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, wspólnicy spółki partnerskiej.

Ze stanem niewypłacalności mamy do czynienia wówczas, gdy przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez co najmniej trzy miesiące.
W przypadku spółek o ich niewypłacalności można mówić także wtedy, gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy

Decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości podejmuje albo przedsiębiorca w przypadku działalności jednoosobowej albo zarząd w spółce. W przypadku spółek jest to szczególnie istotne, albowiem tylko terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości zwalnia członków zarządu spółki kapitałowej od osobistej odpowiedzialności za długi tejże spółki.

Po złożeniu do wniosku o ogłoszenie upadłości firmy, sąd albo uwzględni wniosek i ogłosi jej upadłość albo oddali wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy stwierdzi, że majątek przedsiębiorstwa nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Przebieg postępowania upadłościowego

Postanowieniem o ogłoszeniu upadłości sąd jednocześnie wyznacza syndyka, który przejmuje zarząd majątkiem firmy oraz wzywa wierzycieli do zgłaszania przysługujących im wierzytelności.

Z dniem ogłoszenia upadłości cały majątek upadłego staje się masą upadłości. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez niego w toku postępowania upadłościowego. Chodzi tu w szczególności o należące do dłużnika nieruchomości, ruchomości, wierzytelności (przykładowo należności od kontrahentów), a także dochody uzyskiwane przez dłużnika oraz odziedziczone przez niego spadki. Ustawodawca przewiduje również wyłączenia niektórych składników majątku upadłego z masy upadłości.

Postępowanie upadłościowe zmierza do likwidacji całego majątku przedsiębiorstwa i kończy się jego wykreśleniem z rejestru. Warto w tym miejscu podkreślić, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo odpowiada za zobowiązania tego przedsiębiorstwa całym swoim majątkiem, dlatego też sprzedaży będą podlegały również te składniki majątku, które nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Q & A

Co oznacza ogłoszenie upadłości firmy?

Ogłoszenie upadłości firmy wiąże się z definitywnym zakończeniem jej działalności po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. W toku postępowania upadłościowego, celem zaspokojenia wierzycieli, syndyk dokonuje sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa. Postępowanie upadłościowe kończy się wykreśleniem przedsiębiorstwa z  odpowiedniego rejestru.

Co się dzieje gdy firma ogłasza upadłość?

Ogłoszenie upadłości nie oznacza automatycznie zakończenia działalności przedsiębiorstwa. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wskazuje syndyka oraz wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Po ogłoszeniu upadłości syndyk przejmuje zarząd majątkiem przedsiębiorstwa i podejmuje czynności zmierzające do likwidacji majątku celem spłaty wierzycieli. Postępowanie upadłościowe kończy się wykreśleniem przedsiębiorstwa z odpowiedniego rejestru.

Jak ogłosić upadłość gospodarczą?

Celem ogłoszenia upadłości gospodarczej należy złożyć w tym zakresie wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. Sąd rozpatrzy taki wniosek pod względem istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz pod względem tego, czy majątek dłużnika wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Ogłaszając upadłość dłużnika sąd wyznaczy syndyka oraz wezwie wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności. Syndyk przejmie zarząd majątkiem dłużnika i podejmie czynności zmierzające do jego sprzedaży celem zaspokojenia wierzycieli.

Kto ogłasza upadłość firmy?

Decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości podejmuje albo przedsiębiorca w przypadku działalności jednoosobowej albo zarząd w spółce. W przypadku spółek terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest szczególnie istotne, albowiem zwalnia członków zarządu spółki kapitałowej od osobistej odpowiedzialności za długi tejże spółki.

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM