Odsetki od wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Odsetki od wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Spis treści

Jakie wierzytelności są objęte układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Zasadą jest, że układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym obejmuje wszystkie wierzytelności, co wynika wprost z art. 150 pr. restr. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje jednak w tym zakresie wyjątki.

Wierzytelności i roszczenia, które nie są objęte układem wskazuje szczegółowo art. 151 pr. restr. Przepis ten czyni jednak pewne rozróżnienie na wierzytelności, które kategorycznie nie są objęte układem oraz takie, które z zasady nie są objęte układem, ale mogą być tym układem objęte jeśli wierzyciel wyrazi na to zgodę. W szczególności chodzi tutaj o wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczone na majątku dłużnika (np. hipoteką albo zastawem skarbowym).

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Wierzytelność zabezpieczona hipotecznie może zatem być objęta układem tylko jeśli wierzyciel hipoteczny wyrazi na to zgodę. W praktyce oznacza to, że wierzyciel hipoteczny może definitywnie odmówić wzięcia udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Zgoda tego wierzyciela na objęcie jego wierzytelności nie będzie jednak wymagana jeśli wierzyciel ten w ramach propozycji układowych w danym postępowaniu otrzyma pełne zaspokojenie, a zatem najczęściej takie same warunki jak np. przewiduje umowa łącząca go z dłużnikiem. Jakiekolwiek, nawet najmniejsze umorzenie zadłużenia, którego spłata jest zabezpieczona hipoteką, będzie natomiast skutkowało koniecznością uzyskania zgody tego wierzyciela na udział w restrukturyzacji.

Czy trzeba zgłosić wierzytelność w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Wierzytelności są objęte układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym niezależnie od ich zgłoszenia. Zgłoszenie bądź też niezgłoszenie wierzytelności w żaden sposób nie warunkuje zatem udziału danego wierzyciela w restrukturyzacji. Warto również dodać, że bierność wierzyciela w trakcie restrukturyzacji może mieć dla niego szereg negatywnych konsekwencji. W szczególności należy mieć na względzie, że układ wiąże również tych wierzycieli, którzy nie brali czynnego udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Czy odsetki od wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu restrukturyzacyjnym są objęte układem?

Odsetki od wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu restrukturyzacyjnym są objęte układem. Powinny zatem zostać uwzględnione w zgłoszeniu wierzytelności. Samo zgłoszenie wierzytelności powinno wskazywać wyliczoną na konkretną datę należność wierzyciela z podziałem na należność główną (kapitał) oraz należności uboczne (odsetki oraz koszty). W zależności od rodzaju postępowania datą, na którą powinna zostać wyliczona należność (w tym należność odsetkowa) będzie albo dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (tak jest w postępowaniu sanacyjnym, układowym oraz przyspieszonym postępowaniu układowym) albo dzień poprzedzający dzień układowy (tak jest w postępowaniu o zatwierdzeniu układu).

Naliczanie odsetek w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Objęte układem są wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zarówno co do należności głównej, jak również naliczonych odsetek i kosztów. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu objęte układem są wierzytelności powstałe przed dniem układowym. O tym, czym dokładnie jest dzień układowy pisaliśmy w innym artykule dostępnym na naszej stronie internetowej.

Co istotne, objęte układem są również odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Oznacza to, że wierzyciel jest uprawniony do naliczania odsetek również po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (czy też po dniu układowym w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu).

Niejednokrotnie bywa tak, że propozycje układowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidują umorzenie odsetek naliczonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (do dnia układowego) ewentualnie wstrzymanie przez wierzyciela naliczania odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (po dniu układowym). Propozycje układowe mogą również przewidywać, że raty układowe nie będą oprocentowane, co oznacza, że ich wysokość będzie stała i niezmienna.

Jakie odsetki należy zgłosić w restrukturyzacji i jak je obliczyć?

Przepisy prawa przewidują różne rodzaje odsetek – odsetki ustawowe (w tym odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz tzw. odsetki kapitałowe) oraz odsetki umowne. Różnią się one między sobą nie tylko warunkami zastosowania, ale również wysokością (stawką). Co istotne, odsetki ustawowe znajdują zastosowanie w szczególności wówczas, gdy brak jest odsetek umownych. Chodzi tutaj w szczególności o sytuacje, w których strony danej umowy nie przewidziały w jej treści odsetek albo ich wysokości.

Na potrzeby zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym należy przyjąć odsetki właściwe dla konkretnego stosunku prawnego. Istotną wskazówką w zakresie rodzaju należnych odsetek może być treść wyroku albo nakazu zapłaty wydanego przez sąd w naszej sprawie. W celu samodzielnego wyliczenia odsetek do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym można w szczególności skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów odsetek.

Q&A

Czego nie obejmuje restrukturyzacja?

Restrukturyzacja nie obejmuje wierzytelności i roszczeń wymienionych w art. 151 pr. restr., a zatem między innymi: wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Nadto, co do zasady układ nie obejmuje również wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonych na mieniu dłużnika (czyli w szczególności wierzytelności hipotecznych). W tym przypadku istnieje jednak możliwość objęcia takiej wierzytelności układem jeśli wierzyciel wyrazi na to zgodę.

Czy odsetki są wierzytelnością?

Odsetki są wierzytelnością. Uwzględnia się je zarówno w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jak również w postępowaniu upadłościowym, dlatego zgłaszając swoją wierzytelność w każdym z tych postępowań należy wskazać również wysokość naliczonych odsetek. Należy jednak mieć na względzie, że odsetki powinny zostać wyliczone na konkretny dzień – albo dzień otwarcia danego postępowania albo – w niektórych przypadkach – na inny dzień (np. na dzień układowy w postępowaniu o zatwierdzenie układu).

Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne – w dużym uproszczeniu – polega na zawarciu porozumienia (układu) przez dłużnika z wierzycielami, w ramach którego dochodzi do rozłożenia jego zadłużenia na raty oraz niejednokrotnie również do częściowego umorzenia powstałego zadłużenia. Co istotne, postępowanie restrukturyzacyjne dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców. Zasadniczo jest to postępowanie sądowe, w którym uczestniczą również pozasądowe organy postępowania, takie jak nadzorca układu, nadzorca sądowy, zarządca.

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Wierzytelność w postępowaniu restrukturyzacyjnym zgłasza się podobnie jak w postępowaniu upadłościowym. W tym celu należy skorzystać z Krajowego Rejestru Zadłużonych – portalu obsługującego postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Samo zgłoszenie najlepiej sporządzić przy wykorzystaniu formularza oznaczonego numerem 30048.1 albo 70008.

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM