Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Polsce?

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Polsce?

Spis treści

Na czym polega upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej poprzez (co do zasady) spłatę wierzycieli z sum uzyskanych w drodze likwidacji majątku upadłego. Spłata długów odbywa się na podstawie ustalonego planu spłaty. W przypadku kiedy zdolności finansowe upadłego uniemożliwiają całkowitą spłatę zobowiązań bądź upadły w ogóle nie posiada majątku i nie ma możliwości poprawy swojej sytuacji materialnej, istnieje możliwość umorzenia długów.

Jak przebiega konsumencka upadłość? – podstawowa wiedza konsumencka

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca pobytu konsumenta. Sąd weryfikuje wniosek i ocenia, czy ogłoszenie upadłości jest dopuszczalne. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd, wierzyciele zostają wezwani do zgłaszania swoich wierzytelności. Następnie syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości poprzez sprzedaż składników majątkowych i sporządza plan podziału. Sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału, stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego.

W terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. W tym samym czasie, upadły może również złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego, które nie zostały spłacone z kwoty uzyskanej podczas likwidacji majątku.

Upadłość konsumencka  – konsekwencje

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej można podzielić na dwa etapy – pierwszy etap liczony od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do dnia wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości i następnie drugi etap do dnia wydania przez sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

W ramach pierwszego etapu, sąd na wniosek lub z urzędu, może dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika, np. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (TNS). Po jego ustanowieniu, dłużnik jest uprawniony do dokonywania jedynie czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda TNS. Już w tym momencie może zostać zawieszone postępowanie egzekucyjne oraz uchylone zajęcie rachunku bankowego. 

Na kolejnym etapie, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej:

  •  majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego,
  • ¾    upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek,
  • upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim,
  • między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa,
  • postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu, 
  • niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu na majątku upadłego.

Innym skutkiem ogłoszeniem upadłości jest wpis do KRZ, który jest jawny. Informacja o upadłości zostanie przekazana również do bazy BIK, co uniemożliwi zaciągniecie upadłemu nowych zobowiązań.  

Q&A

Czy upadłość konsumencka zwalnia z długów?

Co do zasady, upadłość konsumencka ma na celu spłatę powstałych zobowiązań z kwot uzyskanych ze sprzedaży majątku, a w pozostałym zakresie rozłożenie zadłużenia na dogodne raty i umorzenie części wierzytelności. Do całkowitego umorzenia długów osoby fizycznej może dojść jedynie, kiedy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości, wierzyciele upadłego zostają wezwani do zgłoszenia wierzytelności. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się przez system KRZ z podziałem na odpowiednie kategorie zaspokojenia, które rzutują na hierarchię spłaty długu. Spłata długów zostaje poprzedzona spieniężeniem majątku upadłego. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i spłatę wierzycieli.

Czego nie można po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Dokonanie sprzedaży czy obciążenia składnika majątku wymaga zgody syndyka.

Jak wygląda życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek. Zarząd nad majątkiem zyskuje syndyk, którego celem jest spieniężenie masy upadłości i ustalenie planu spłaty. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, upadły może korzystać ze swojego mieszkania do czasu zaoferowania go nowym nabywcom. 

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI