Czym jest zgłoszenie wierzytelności?

Czym jest zgłoszenie wierzytelności?

Spis treści

Zgłoszenie wierzytelności co to jest? Jest to zagadnienie prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 236 ustawy prawo upadłościowe Wierzyciel osobisty pragnący dochodzić swoich wierzytelności od upadłego powinien dokonać zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się syndykowi w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Obowiązek zgłoszenie wierzytelności nie dotyczy Wierzytelności wynikających ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Takie należności są umieszczane na liście wierzytelności z urzędu.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym nie ma formalnego obowiązku zgłoszenia wierzytelności poprzez system KRZ. Wierzyciele zwyczajowo dokonują jednak takiego zgłoszenia w odformalizowanej formie aby usprawnić proces dochodzenia należności od restrukturyzowanego podmiotu. Wszelkie należności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego umieszczane są w spisie wierzytelności. Spis ten sporządza nadzorca lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy prawo restrukturyzacyjne umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa sumę z która wierzyciel uczestniczy w postepowaniu.  Wierzyciel ma prawo dokonywać zgłoszeń wierzytelności w dowolnej formie na ręce nadzorcy bądź zarządcy w celu doprecyzowania wysokości swoich należności bądź też poinformowania o jej istnieniu. W spisie wierzytelności wykazywane są wierzytelności osobiste i bezsporne. Umieszcza się także należności które nie są objęte układem. Spis wierzytelności sporządza się w formie elektronicznej oraz umieszcza się w Rejestrze. Następnie Sędzia-Komisarz dokonuje obwieszczenia o przedłożeniu spisu.

Co w przypadku gdy wierzytelność nie zostanie uwzględniona w spisie ?

Czynności, które należy podjąć w przypadku nieumieszczenia wierzytelności we wpisie uzależnione są od trybu postępowania restrukturyzacyjnego. W postępowaniu sanacyjnym oraz układowym uczestnicy postępowania, a więc zarówno dłużnik jak i Wierzyciel mają możliwość złożenia sprzeciwu.

Sprzeciw co do nieuznania wierzytelności w postepowaniu sanacyjnym należy skierować do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia dokonania obwieszczenia. Ten sam tryb wniesienia sprzeciwu dotyczy postępowania układowego. Pominiecie wierzytelności w spisie dotyczy nie tylko jej nieuwzględnienia, ale również uwzględnienia jej w niepełnej wysokości, pominięcie zabezpieczenia, a także każdej kwestii która może mieć wpływ na uprawnienia wierzyciela.

Q&A

Co to znaczy zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności uprawnia Wierzyciela do uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym dłużnika i dochodzeniu swoich praw w tym postępowaniu. Dokonuje się go za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych syndykowi w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. W postępowaniu restrukturyzacyjnym Wierzyciel nie ma formalnego obowiązku zgłaszania swojego udziału w postępowaniu poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności.

Jakie wierzytelności podlegają zgłoszeniu?

Zgłoszeniu podlegają wierzytelności osobiste. Wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym są umieszczane na liście wierzytelności z urzędu.

Do kogo wysyła się zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych syndykowi w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Co w przypadku gdy wierzyciel nie zgłosił wierzytelności?

Wierzyciel, który nie zgłosił swojej wierzytelności nie uczestniczy w postępowaniu upadłościowym i nie bierze udziału w podziale masy upadłościowej.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM