Czy upadłość konsumencka anuluje długi

Czy upadłość konsumencka anuluje długi?

Spis treści

Upadłość konsumencka ma na celu rozwiązanie problemów finansowych dłużnika poprzez spłatę powstałych zobowiązań z kwot uzyskanych ze sprzedaży majątku, a w pozostałym zakresie rozłożenie zadłużenia na dogodne raty i umorzenie części wierzytelności. Jednak wiele osób zastanawia się, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza również anulowanie zobowiązań kredytowych. Czy upadłość konsumencka faktycznie anuluje kredyt? Odpowiedź na te zagadnienia przedstawimy w nieniniejszym artykule.

Podstawowe zasady upadłości konsumenckiej

Z dniem ogłoszenia upadłości, majątek upadłego staje się masą upadłości, która na służyć zaspokojeniu wierzycieli. Na masę upadłości składa się majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Jest to równoznaczne z utratą przez upadłego prawa do zarządu oraz możliwością korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości. Dokonanie sprzedaży czy obciążenia składnika majątku wymaga zgody syndyka.

Wierzyciele w wyznaczonym czasie zgłaszają swoje wierzytelności. Kolejnym krokiem jest likwidacja masy upadłości poprzez sprzedaż składników majątku, a następnie sporządzenie planu podziału. Na końcowym etapie upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.

Czy upadłość konsumencka anuluje kredyt?

Zobowiązania kredytowe/pożyczkowe, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że cała kwota wynikająca z zobowiązania kredytowego/pożyczki zostaje ujęta na liście wierzytelności i będzie podlegała zaspokojeniu w toku postępowania upadłościowego. Tym samym, jeżeli upadły w ogóle nie posiada majątku oraz możliwości zarobkowych, sąd może umorzyć w całości jego zobowiązania, w tym zobowiązania kredytowe.

Jeżeli sytuacja uniemożliwiająca spłatę wierzycieli jest przejściowa i może ulec polepszeniu, to wierzyciele upadłego (w tym banki czy pożyczkodawcy) w okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego mają możliwość złożenia wniosku do sądu o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Oznacza to, że upadły będzie zobligowany do spłaty swoich zobowiązań w wysokości ustalonej w planie spłaty.

Q&A

Co z długami po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości, wierzyciele upadłego zostają wezwani do zgłoszenia wierzytelności. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się przez system Krajowego Rejestru Zadłużonych z podziałem na odpowiednie kategorie zaspokojenia, które rzutują na hierarchię spłaty długu. Spłata długów zostaje poprzedzona spieniężeniem majątku upadłego. Otrzymane środki zostają przeznaczone na pokrycie kosztów postepowania upadłościowego i spłatę wierzycieli.

Jakie długi nie wchodzą do upadłości konsumenckiej?

Do upadłości konsumenckiej nie wchodzą zobowiązania wynikające z alimentów, renty, odszkodowań, czy też z kary grzywny.

Czego nie można po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Dokonanie sprzedaży czy obciążenia składnika majątku wymaga zgody syndyka.

Czy syndyk może umorzyć długi?

Sąd jest uprawniony do umorzenia długów. Po realizacji planu spłaty wierzycieli, część zobowiązań może zostać umorzona. W przypadku kiedy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd może umorzyć całość zobowiązań upadłego, bez wcześniejszej spłaty wierzycieli.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI