Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Spis treści

Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym jest jednym z najważniejszych organów tymże postępowaniu. Zgromadzenie wierzycieli zwołuje sędzia-komisarz jeżeli według przepisów ustawy wymagane jest podjęcie uchwały zgromadzenia, na wniosek przynajmniej dwóch wierzycieli mających łącznie nie mniej niż trzecią część ogólnej sumy uznanych wierzytelności lub w innych przypadkach jeżeli uzna to za potrzebne.

Przepisy przewidują konieczność zwołania zgromadzenia w przypadku zaistnienia potrzeby wyłączenia z masy upadłości składników majątkowych, zobowiązania wierzycieli do uiszczenia zaliczki na koszty postępowania, gdy sędzia-komisarz nie wydał takiego postanowienia oraz celem głosowania nad układem w upadłości.

Koszty związane z organizacją zgromadzenia wierzycieli są uwzględniane w kosztach postępowania upadłościowego i finansowane ze środków masy upadłościowej. Zgromadzenie wierzycieli jest zwoływane poprzez obwieszczenie, w którym określa się datę, miejsce i tematykę obrad, a także sposób przeprowadzenia głosowania.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Zasady głosowania na zgromadzeniu wierzycieli

Na zgromadzeniu wierzycieli, decyzje podejmowane są poprzez głosowanie, które może odbywać się ustnie lub na piśmie. Szczegóły dotyczące przebiegu głosowania oraz jego wynik są rejestrowane w protokole zgromadzenia.

Osoba biorąca udział w postępowaniu może także wyrazić swój głos na zgromadzeniu wierzycieli za pośrednictwem pełnomocnika.

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, decyzje podjęte przez zgromadzenie wierzycieli są skuteczne bez względu na liczbę obecnych, pod warunkiem uzyskania większości głosów wierzycieli, których wierzytelności stanowią co najmniej jedną piątą ogólnej sumy wierzytelności przysługujących uczestnikom tego zgromadzenia.

W kwestiach dotyczących wyłączenia mienia z masy upadłościowej, decyzje są podejmowane większością głosów wierzycieli, których wierzytelności stanowią co najmniej dwie trzecie ogólnej sumy uznanych wierzytelności.

Q&A

Kto przewodniczy zgromadzeniu wierzycieli?

Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy sędzia-komisarz.

Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości?

Wierzyciel nie jest uprawniony do zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Czy wierzyciel może zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

 Kto może być pełnomocnikiem wierzyciela w postępowaniu upadłościowym?

Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują na zgromadzeniu wierzycieli przez wspólnego pełnomocnika, któremu pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu nie wymaga notarialnego poświadczenia. Pełnomocnikiem może być także jeden z wierzycieli. O ustanowieniu pełnomocnika wierzyciele ci obowiązani są powiadomić sędziego-komisarza na piśmie przed zgromadzeniem wierzycieli lub ustnie do protokołu na zgromadzeniu.


POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI