Zarządca masy sanacyjnej - zadania i uprawnienia

Zarządca masy sanacyjnej – zadania i uprawnienia

Spis treści

Postępowanie restrukturyzacyjne co do zasady prowadzone jest przez sąd, jednak biorą w nim udział również pozasądowe organy postępowania, takie jak nadzorca układu, nadzorca sądowy albo zarządca. Zarządca występuje w szczególności w postępowaniu sanacyjnym, które jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, ale również w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym.

Postępowanie sanacyjne jest najbardziej złożonym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego i obejmuje nie tylko zawarcie układu z wierzycielami, ale również wdrożenie działań sanacyjnych, które mają na celu poprawę kondycji finansowej restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

Zarządca masy sanacyjnej

Zarządca masy sanacyjnej jest powoływany przez sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego. Zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję. W odniesieniu do niektórych podmiotów funkcję zarządcy może pełnić jedynie osoba będąca kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Chodzi tu w szczególności o przedsiębiorstwa zatrudniające wielu pracowników, osiągające wysokie obroty oraz przedsiębiorstwa mające istotne znaczenie dla gospodarki państwa.

Zadania zarządcy masy sanacyjnej

Zadania zarządcy masy sanacyjnej obejmują przede wszystkim – jak sama nazwa wskazuje – zarząd masą sanacyjną. Masę sanacyjną stanowi natomiast mienie służące do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika. Skład masy sanacyjnej ustala zarządca.

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego nakładają na zarządcę szereg obowiązków, ale również przyznają mu szczególne uprawnienia po to, aby mógł jak najlepiej pełnić swoją funkcję. Po objęciu zarządu masą sanacyjną, które powinno nastąpić niezwłocznie po otwarciu postępowania sanacyjnego, zarządca sporządza spis inwentarza wraz z oszacowaniem, a także sporządza (i realizuje) plan restrukturyzacyjny, ocenia propozycje układowe złożone w postępowaniu, a także bierze udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz przedkłada opinię o możliwości wykonania układu.

Uprawnienia zarządcy masy sanacyjnej

Zakres uprawnień zarządcy masy sanacyjnej zależy przede wszystkim od tego, czy sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego pozostawił dłużnikowi zwykły zarząd przedsiębiorstwem, czy też mu ten zarząd odebrał. Jeśli dłużnikowi odebrano zarząd przedsiębiorstwa, całość czynności z tym związanych wykonuje zarządca.

Jak już wcześniej wspomniano, w ramach postępowania sanacyjnego dochodzi do zawarcia układu z wierzycielami. Zarządca zmierza do tego, aby układ został zawarty na warunkach, które odpowiadają możliwościom finansowym przedsiębiorstwa objętego restrukturyzacją. Oprócz tego zarządca stosuje również działania sanacyjne, które mają na celu poprawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Z tego względu kluczowa jest współpraca zarządcy z dłużnikiem, który najlepiej zna sytuację swojego przedsiębiorstwa.

Obowiązki zarządcy masy sanacyjnej

Jeśli chodzi o obowiązki zarządcy masy sanacyjnej to pierwszej kolejności wskazać należy, że zarządca musi wykonywać wszystkie swoje obowiązki w zakresie zarządu restrukturyzowanym przedsiębiorstwem z należytą starannością. Odpowiada bowiem za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania swoich obowiązków. Stąd też wypływa obowiązek zarządcy w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji i przedłożenia jej do akt postępowania restrukturyzacyjnego przy pierwszej czynności.

W dalszej kolejności wskazać należy, że zarządca ma również określone obowiązki sprawozdawcze. Jest obowiązany do składania sędziemu-komisarzowi sprawozdania ze swoich czynności za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji oraz sprawozdanie rachunkowe. Zarządca pełni również swoją funkcję do zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Po wykonaniu wszystkich swoich obowiązków zarządca składa również sprawozdanie końcowe, które obejmuje co najmniej wskazanie, w jakim stopniu został zrealizowany plan restrukturyzacyjny oraz czy zarządca wydał dłużnikowi cały majątek i dokumenty.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Q&A

Co wchodzi w skład masy sanacyjnej?

W skład masy sanacyjnej wchodzi majątek należący do dłużnika, którego przedsiębiorstwo jest objęte restrukturyzacją. Zarząd masą sanacyjną sprawuje zarządca. Czyni to jednak w ścisłej współpracy z dłużnikiem, który najlepiej zna sytuację swojego przedsiębiorstwa oraz problemy, z jakimi to przedsiębiorstwo się boryka.

Co nie wchodzi do masy sanacyjnej?

Do masy sanacyjnej wchodzą jedynie aktywa, a zatem składniki majątku dłużnika, którego dotyczy postępowanie sanacyjne. Nie wchodzą do niej pasywa, a zatem wszelkiego rodzaju zobowiązania dłużnika. Głównym celem postępowania jest wdrożenie takich działań sanacyjnych, aby poprawić kondycję finansową przedsiębiorstwa i przywrócić mu płynność finansową, a w dalszej kolejności zawrzeć i wykonać układ z wierzycielami, co pozwoli na spłatę zobowiązań.

Kto prowadzi postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne co do zasady prowadzi sąd. Szczególny udział w tym postępowaniu ma jednak pozasądowy organ postępowania, jakim jest zarządca. To od niego, a w szczególności od podjętych przez niego działań zależy powodzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Czym jest masa sanacyjna?

Masa sanacyjna to masa majątkowa, która składa się ze składników majątku dłużnika, którego przedsiębiorstwo jest objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym. Skład masy sanacyjnej ustala zarządca wyznaczony przez sąd. W tym celu po otwarciu postępowania sanacyjnego zarządca sporządza spis inwentarza.

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI