Układ częściowy

Układ częściowy

Spis treści

Postępowanie restrukturyzacyjne składa się z kilku etapów. Do pierwszych, istotnych zdarzeń, nadających tempo postępowaniu restrukturyzacyjnym, jest otwarcie postępowania. Co do zasady wierzycielom, których wierzytelności powstały do dnia układowego, są przedstawiane propozycje układowe. Prawo restrukturyzacyjne zakłada możliwość zawarcia układu częściowego, który obejmuje restrukturyzację jedynie niektórych zobowiązań. 

Na czym polega układ częściowy?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne: dłużnik może złożyć propozycje układowe dotyczące jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Pozostali wierzyciele nieobjęci układem, a których wierzytelności powstały przed dniem układowym, powinni być spłacani na warunkach wypracowanych poza układem.

Jedynie w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym postępowaniu układowym (postępowania, w których suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem) może zostać poddany pod głosowanie układ częściowy.

Jakie są kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym?

Kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym powinny umożliwić pozytywny przebieg restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika; muszą być obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie.

Kryterium obiektywne: układ obejmuje wierzycieli o zbliżonej sytuacji ekonomicznej i prawnej.

Kryterium jednoznaczne: wyodrębnienie jest jasne i klarowne. Podział musi być na tyle czytelny, aby możliwe było dychotomiczne zakwalifikowanie danego wierzyciela do układu lub nieobjęcie go układem.

Kryterium uzasadnione ekonomicznie: kryterium powinno pozwolić wyodrębnić wierzytelności, których restrukturyzacja przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika.

Za przykładowe zakresy wyodrębnienia można wskazać: wierzytelności z tytułu umów o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa; wierzytelności największe; wierzytelności od kontrahentów, czy też wierzytelności z tytułu finansowania działalności.

Układ częściowy – co warto wiedzieć?

Układ, a więc ustalenia co do wysokości oraz terminu spłat wierzytelności powstałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, może dotyczyć tylko części wierzycieli. Wybór wierzytelności objętych układem powinien opierać się o trzy główne kryteria: obiektywne, jednoznaczne i być uzasadnione ekonomicznie. Poddając pod głosowanie układ częściowych (propozycje są kierowane wyłącznie do wierzycieli objętych układem), na kartach do głosowania powinno być wskazane wprost, że układ jest częściowy oraz przedstawione kryteria decydujące o objęciu wierzycieli układem częściowym. Niedochowanie wymogów formalnych może spowodować zwrot wniosku o zatwierdzenie układu skierowanego do sądu.

Q&A

Czym jest układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Układ określa restrukturyzację zobowiązań dłużnika, powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Do głosowania nad układem uprawnieni są wierzyciele, których wierzytelności zostały objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowepostępowanie sanacyjne. Dobór odpowiedniego postępowania zależy od suma wierzytelności spornych, ilości wierzytelności i majątku dłużnika.

Kto składa propozycje układowe?

Propozycje układowe składa dłużnik. Propozycje układowe może również złożyć rada wierzycieli, nadzorca sądowy, nadzorca układu, zarządca, albo wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności.

Co to jest postępowanie układowe?

Postępowanie układowe jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM