Syndyk a Doradca Restrukturyzacyjny

Syndyk a Doradca Restrukturyzacyjny

Spis treści

Te określenia chociaż bywają używane w mowie potocznej często zamiennie, nie są tożsame.

Aby zostać doradcą restrukturyzacyjnym należy uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Licencja ta uprawnia do wykonywania czynności syndyka na podstawie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe oraz czynności nadzorcy i zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym na podstawie przepisów Prawo Restrukturyzacyjne.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Kim jest doradca restrukturyzacyjny ?

Doradca restrukturyzacyjny to wykwalifikowana osoba, której zadaniem jest niesienie pomocy dla przedsiębiorstw w kryzysie. 

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego m.in prowadzi negocjacje z Wierzycielami, ustala z Dłużnikami plany restrukturyzacyjne oraz przeprowadza głosowanie nad układem. Musi wykazywać się wiedzą z zakresu prawa, finansów i ekonomii, gdyż jego zadaniem jest pomoc w tymże zakresie podmiotom które takiej pomocy potrzebują w celu zapobieżenia ogłoszeniu przez te podmioty upadłości.

Osoba wykonująca zawód doradcy restrukturyzacyjnego może pełnić różnorakie funkcje w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych m.in. nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, zarządcy czy też syndyka. Doradca restrukturyzacyjny może także udzielać porad prawnych czy też opinii lub świadczyć inne usługi związane z gałęzią prawa w której się specjalizuje.

Kim jest syndyk?

Syndyk jest to funkcja pełniona w ramach postępowania upadłościowego. Syndykiem może zostać wyznaczony doradca restrukturyzacyjny bądź spółka handlowa, której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz która ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Syndyk zostaje powołany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Jego zadaniem jest objęcie zarządu nad majątkiem Upadłego i przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Syndyk dokonuje likwidacji majątku, chroni go przed uszczupleniem a także podejmuje inne działania przewidziane przepisem prawa w celu jak największego zaspokojenia Wierzycieli.

Doradca restrukturyzacyjny czy syndyk ?

Podsumowując różnice pomiędzy doradcą restrukturyzacyjnym a syndykiem, to pojęcia choć zbliżone nie oznaczają jednak tego samego. Syndyk jest to jedna z funkcji którą doradca restrukturyzacyjny może pełnić w ramach wykonywania przez siebie zawodu.

Q&A

Czy syndyk to to samo co doradca restrukturyzacyjny?

Jak już wcześniej wskazano syndyk to tylko jedna z funkcji jaką może pełnić doradca restrukturyzacyjny.

Czego nie zajmie syndyk?

Zgodnie z art. 63 ustawy prawo upadłościowe do masy upadłości nie wchodzi:

  1. mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  2. wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
  3. kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom;
  4. środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje aby nieść pomoc przedsiębiorcom oraz konsumentom w celu poprawy ich sytuacji finansowej. Wykonuje szereg czynności w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, aby zapewnić ich prawidłowy przebieg. 

Ile bierze syndyk?

Zarobki syndyka określone są ściśle w ustawie Prawo Upadłościowe. Zgodnie z art. 162 niniejszej ustawy wynagrodzenie syndyka ustala się jako sumę pięciu części składowych, w granicach od dwukrotności do dwustusześćdziesięciokrotności podstawy wynagrodzenia. Wyróżniamy następujące części składowe wynagrodzenia:

  • Część zależna od sumy wypłaconej wierzycielom w ramach wykonania planów podziału powiększonej o koszty rozwiązania stosunków pracy z pracownikami pozostającymi w zatrudnieniu w dniu ogłoszenia upadłości;
  • Część zależna od liczby pracowników zatrudnionych w dniu ogłoszenia upadłości;
  •  Część zależna od liczby wierzycieli biorących udział w postępowaniu;
  • Część zależna od czasu trwania postępowania upadłościowego od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wykonania ostatecznego planu podziału;
  • Część ustalana przez sąd do siedemdziesięciu podstaw wynagrodzenia w zależności od stopnia trudności prowadzonego postępowania i jego efektywności, w szczególności od skomplikowania sytuacji prawnej i faktycznej masy upadłości, rozproszenia majątku oraz optymalizacji kosztów postępowania.
POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI