Strategie restrukturyzacji spółki

Strategie restrukturyzacji spółki

Spis treści

Restrukturyzacja spółki – co to znaczy?

Restrukturyzacja firmy – spółki osobowej (np. restrukturyzacja spółki jawnej) lub kapitałowej, to proces dokonywania zmian w jej strukturze, organizacji lub finansach w celu poprawy efektywności, zwiększenia konkurencyjności lub dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Można wyróżnić restrukturyzację ustawową – tzn. określoną przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz pozaustawową, polegającą na dowolnym wprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwie. Obecnie, licznym zainteresowaniem cieszy się restrukturyzacja ustawowa, która wyróżnia cztery rodzaje postępowań: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowesanację.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Plan restrukturyzacyjny – karta przetargowa w negocjacjach z wierzycielami

Plan restrukturyzacyjny to obowiązkowy dokument w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który jest udostępniany wierzycielom. Realizacja planu będzie rozliczana przez sąd na późniejszych etapach restrukturyzacji.

Dobrze napisany plan restrukturyzacyjny powinien opisywać przedsiębiorstwo a także informować o popycie na rynku, na którym działa restrukturyzowana firma. Warto w tym miejscu wskazać mocne strony przedsiębiorstwa oraz te cechy, które wyróżniają firmę wśród konkurencji.

Przede wszystkim, w planie restrukturyzacyjny powinny zostać opisane przyczyny trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz zostać przedstawione środki restrukturyzacyjne, które przedsiębiorca zamierza wdrożyć do swojej firmy celem poprawy kondycji finansowej.

Na końcowym etapie planu restrukturyzacyjnego należy przedstawić zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach (np. w wariancie bazowym i optymistycznym). Ważne jest, aby dochód ujęty w obu scenariuszach, pozwalał przedsiębiorcy na pokrycie miesięcznych rat układowych.

Środki restrukturyzacyjne dla firmy

Katalog środków restrukturyzacyjnych jest otwarty, a ich dobór powinien zostać poprzedzony dokładną analizą przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej firmy.

Do środków restrukturyzacyjnych można zaliczyć:

·   Optymalizację struktury organizacyjnej, dostosowanie do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa – może prowadzić do redukcji liczby poziomów zarządzania;

·   Redukcję kosztów – to strategiczne podejście mające na celu zwiększenie rentowności i konkurencyjności firmy poprzez ograniczenie wydatków – może prowadzić do redukcji zatrudnienia lub optymalizacji procesów biznesowych w celu zwiększenia efektywności;

·   Dywersyfikację produktów lub świadczonych usług – rozważenie wprowadzenia nowych produktów lub usług czy też adaptacja oferty do zmieniających się potrzeb rynkowych;

·   Negocjacje z dostawcami i klientami – renegocjacja warunków umów z dostawcami i klientami oraz poszukiwanie nowych partnerów biznesowych;

·   Inwestycje w nowe technologie w celu poprawy efektywności operacyjnej.

Połączenia i podziały spółek jako narzędzia restrukturyzacji

Połączenia i podziały spółek to często stosowane narzędzia w restrukturyzacji pozaustawowej, które umożliwiają firmom dostosowanie swojej struktury organizacyjnej do zmieniających się warunków rynkowych i strategicznych.

Połączenia (fuzje) mogą przybrać różne formy:

·   Jedna firma absorbuje drugą – wszystkie aktywa i zobowiązania spółki wchłanianej przechodzą na firmę absorbującą;

·   Dwie firmy łączą się, tworząc nową spółkę;

·   Jedna firma nabywa większość akcji drugiej firmy, przez co uzyskuje kontrolę nad firmą nabywaną.

Podziały spółek – to sytuacja, kiedy firma-matka przekazuje część swoich aktywów i zobowiązań jednej ze swoich spółek-córek. Nowo utworzona spółka staje się niezależną jednostką.

Q&A

Jak przeprowadzić restrukturyzację firmy?

Decyzja o restrukturyzacji firmy powinna zostać poprzedzona wstępną identyfikacją problemów przedsiębiorstwa oraz określeniem ich skali. W przypadku restrukturyzacji ustawowej, główne działania restrukturyzacyjne podejmuje dłużnik we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym. Podczas restrukturyzacji należy ustalić wierzycieli przedsiębiorcy, przygotować plan restrukturyzacyjny, który będzie przedstawiał środki restrukturyzacyjne oraz zaproponować wierzycielom propozycje spłaty powstałego zadłużenia.

Jak napisać plan restrukturyzacji firmy?

Napisanie planu restrukturyzacyjnego powinno zostać poprzedzone analizą sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Identyfikacja obszarów, w których występują problemy, jest kluczowa dla dobrania odpowiednich środków restrukturyzacyjnych.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM