Rada wierzycieli

Rada wierzycieli – o czym warto wiedzieć?

Spis treści

Rada wierzycieli, będąca częścią struktury postępowania upadłościowego i procesów restrukturyzacyjnych (za wyjątkiem procedury zatwierdzenia układu), ma głównie za zadanie reprezentowanie interesów wierzycieli przed sędzią-komisarzem i sądem upadłościowym. Jej obecność nie jest obligatoryjna, gdyż postępowanie może się odbywać bez jej udziału, wtedy sędzia-komisarz samodzielnie pełni jej funkcję. Niemniej jednak konieczne jest jej powołanie, jeśli określona ustawowo liczba wierzycieli zgłosi taką potrzebę. Ustawodawca przewidział dodatkowo inne możliwości wystąpienia przesłanek do jej utworzenia.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Jakie są więc warunki utworzenia rady wierzycieli, jej funkcjonowania oraz jakie są zadania i uprawnienia?

Ustanowienie rady wierzycieli

W procedurze restrukturyzacyjnej i upadłościowej, wniosek o utworzenie rady wierzycieli może być składany przez minimum trzech wierzycieli, niezależnie od łącznej wartości ich roszczeń. W przypadku mniejszej liczby wierzycieli, żądanie utworzenia rady może być zrealizowane, o ile posiadają oni co najmniej 1/5 ogólnej sumy swoich wierzytelności. Warto jednak zauważyć, że nie wszyscy wierzyciele mają taką możliwość, gdyż przepisy Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego wyłączają pewne kategorie wierzycieli z tego uprawnienia. Ograniczenie to dotyczy  m.in. wierzycieli będącymi krewnymi Dłużnika. Dodatkowo, z wnioskiem o utworzenie rady wierzycieli może wystąpić sam Dłużnik/ Upadły (w zależności od tego czy postępowanie jest postępowaniem restrukturyzacyjnym czy upadłościowym).

Warto również zaznaczyć, że skuteczne złożenie wniosku ma bezpośredni wpływ na obowiązek sędziego-komisarza, który jest zobligowany do niezwłocznego działania, nie przekraczającego jednak siedmiu dni, w celu ustanowienia rady. Oznacza to, że procedura musi być inicjowana błyskawicznie, gwarantując szybką odpowiedź na zgłoszony wniosek w zakresie  utworzenia rady wierzycieli.

Główne zadania i uprawnienia rady wierzycieli

Rada wierzycieli służy pomocą syndykowi, sprawuje nadzór nad jego działaniami, analizuje stan funduszy masy upadłości, udziela zgody na czynności, które wymagają jej zatwierdzenia, a także wyraża opinię w innych kwestiach, jeśli taki wniosek zgłosi sędzia-komisarz lub syndyk. W wykonywaniu swoich obowiązków Rada kieruje się interesem ogólnej grupy wierzycieli.

Rada może także postulować od upadłego oraz syndyka wyjaśnień, a także przeglądać księgi i dokumenty związane z upadłością, przy zastrzeżeniu, że nie narusza to poufności przedsiębiorstwa.

Zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymagają następujące czynności:

  1. dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości;
  2. odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości;
  3. sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości;
  4. zaciąganie pożyczek lub kredytów oraz obciążenie majątku upadłego ograniczonymi prawami rzeczowymi;
  5. uznanie, zrzeczenie się i zawarcie ugody co do roszczeń spornych oraz poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego.

Jakie uprawnienia posiada rada wierzycieli w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji?

Członek lub członkowie wskazani w uchwale Rady wierzycieli mogą sprawować nadzór nad działaniami nadzorcy sądowego lub zarządcy.

Kto jest wierzycielem w postępowaniu upadłościowym?

Osoba uprawniona do zaspokojenia z masy upadłości, nawet jeśli jej roszczenie nie wymaga zgłoszenia, kwalifikuje się jako wierzyciel zgodnie z definicją w ustawie..

Czy syndyk zawiadamia wierzycieli?

Syndyk niezwłocznie notyfikuje o upadłości wierzycieli, których adresy są identyfikowalne w rejestrach upadłego. Dodatkowo, informuje komorników zaangażowanych w egzekucję wobec upadłego oraz małżonka upadłego.

Kto może być pełnomocnikiem wierzyciela w postępowaniu upadłościowym?

Wybór pełnomocnika zależy od preferencji wierzyciela oraz rodzaju sprawy. Ważne jest, aby pełnomocnik posiadał odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania określonych czynności w ramach postępowania upadłościowego.

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI