Pomoc dla firm w restrukturyzacji

Pomoc dla firm w restrukturyzacji

Spis treści

Pomoc publiczna oznacza wszelkie wsparcie finansowe udzielane przez Państwo podmiotom prywatnym za pomocą środków publicznych. Pomoc publiczna może przybrać przykładowo charakter redukcji zobowiązań, rozłożenia zobowiązania na raty, umorzenie odsetek.

Podmioty które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać również z pomocy publicznej stanowiącej pomoc publiczną w restrukturyzacji.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Zasady udzielania pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Zasady udzielania pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców znalazły się w ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Pomoc może być udzielona, jeżeli zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, w przypadku gdy bez jej udzielenia cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie. Pomoc publiczną mogą otrzymać:

a)      spełniający warunki określone w art. 141 ust. 2 tej ustawy albo;

b)     niewypłacalni w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

  • mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne spełniający warunki, które wskazano powyżej.

Ustawa przewiduje, że pomoc publiczna w restrukturyzacji firmy może przybrać formę:

  1. pomocy na ratowanie;
  2. tymczasowego wsparcia;
  3. pomocy na restrukturyzację.

Pomoc na ratowanie

Pomoc na ratowanie może być udzielona przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu umożliwienia mu wykonywania działalności gospodarczej przez okres niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji, likwidacji działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia w tym zakresie koniecznych analiz. Pomoc na ratowanie może być także udzielona mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymaga wsparcia finansowego. Pomoc ta jest udzielana w formie pożyczki.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielane mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w  celu umożliwienia temu przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku a przedsiębiorcy spełniającemu przesłanki który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymaga pilnego wsparcia płynności finansowej. Może być udzielone jeżeli zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości na rynku. Udzielane jest tak jak i wsparcie w postaci pomocy na ratowanie w formie pożyczki.

Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na restrukturyzację może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w  celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi mu przywrócenie zdolności do konkurowania na rynku. Nie może zostać wykorzystana na finansowanie nowej inwestycji. Może przybierać formę pożyczki, objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorcy, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczek, zgody na konwersje wcześniej udzielonych pożyczek na udziały lub akcje przedsiębiorcy czy też ulg w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych.

Q&A

Co jeśli restrukturyzacja się nie uda?

W przypadku niepowodzenia w przeprowadzeniu restrukturyzacji warto rozważyć przyczyny niepowodzenia oraz opracować strategię dalszego działania w celu przywrócenia płynności finansowej lub ewentualnie skorzystania z rozwiązań proponowanych przez prawo upadłościowe korzystając z pomocy specjalistów z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Jak odzyskać pieniądze od firmy która jest w restrukturyzacji?

W celu odzyskania pieniędzy od firmy która jest w restrukturyzacji niezbędne jest aktywne uczestnictwo w toku postępowania restrukturyzacyjnego, które pozwoli na uzyskanie porozumienia pozwalającego na spłatę zadłużenia.

Jak długo firma może być w restrukturyzacji?

Czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego uzależniony jest od wybranego trybu restrukturyzacji, najkrócej trwa postępowanie o zatwierdzenie układu, najdłużej zaś postępowanie sanacyjne. Nie jest możliwe jednak wskazanie konkretnych ram czasowych w jakich toczyć się będzie postępowanie, może ono trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Co po nieudanej restrukturyzacji?

Po nieudanej restrukturyzacji należy przede wszystkim przyjrzeć się przyczynom niepowodzenia oraz zwrócić się do specjalistów z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, którzy pomogą w opracowaniu planu dalszego działania dopasowanego do indywidualnego przypadku.

Czy każda pomoc publiczną jest pomocą de minimis?

Nie każda pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis oznacza pomoc publiczną, której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych a 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego.

Czy duży przedsiębiorca może korzystać z pomocy de minimis?

Pomoc publiczna de minimis jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Kiedy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną?

Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną jeżeli jest udzielane przedsiębiorcy przez państwo lub z zasobów państwowych, zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom lub produkcji niektórych towarów oraz jest udzielona na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku.

Jakie są formy pomocy publicznej?

Zainteresowani otrzymaniem pomocy publicznej mogą skorzystać z szeregu form wsparcia z których najpopularniejszą jest dotacja oraz ulgi i zwolnienia podatkowe. Pomoc publiczna może również polegać na dokapitalizowaniu przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, udzieleniu kredytu, pożyczki poręczenia czy też umorzenia odroczenia lub rozłożenia na raty należnych świadczeń pieniężnych oraz innych rozwiązań z wśród których można wybrać najdogodniejsze w danym przypadku. 

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM