Ochrona finansowania w restrukturyzacji

Ochrona finansowania w restrukturyzacji

Spis treści

Finansowanie w restrukturyzacji jest istotnym jej elementem. Nie powinno dziwić nikogo prowadzącego działalność gospodarczą, że w celu uzyskiwania dochodu koniecznym jest dokonywanie inwestycji w przedsiębiorstwo. Skoro więc restrukturyzację możemy rozumieć jako ingerencję w strukturę organizacyjną działalności gospodarczej i jego zobowiązań, to przeprowadzenie określonych zmian przywracających rentowność firmie może wiązać się z koniecznością pozyskania na ten cel środków.

Zarządzanie finansami w okresie restrukturyzacji powinno być dokonywane w porozumieniu z nadzorcą układu, czy też nadzorcą sądowym. W procedurze sanacyjnej zaś co do zasady to sam zarządca określa kierunki przepływów pieniężnych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w art. 26 prawa restrukturyzacyjnego, odpowiednio:

  1. Nadzorca informuje dłużnika o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z dłużnikiem w celu uzyskania tego finansowania.
  2. Jeżeli istnieje taka potrzeba i możliwość, zarządca podejmuje działania w celu uzyskania dodatkowego źródła finansowania działalności dłużnika, w tym uzyskania pomocy publicznej.

Koresponduje to zresztą z treścią Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o restrukturyzacji i upadłości, gdzie podkreśla się istotną rolę pozyskiwania finansowania oraz jego dalszej ochrony w przypadku potencjalnego fiaska restrukturyzacji i dalszej upadłości.

Strategie finansowe podczas procesu restrukturyzacji nie należą jednak do łatwych. Instytucje bankowe bowiem stronią od udzielania kredytów podmiotom, które pozostają zagrożone niewypłacalnością lub niewypłacalne już są. O ile zatem zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 2 prawa bankowego:

bank może udzielić kredytu osobie, która nie ma zdolności kredytowej, pod warunkiem: 1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu, oraz 2) przedstawienia programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku – uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie, przy czym programem naprawy gospodarki podmiotu, o którym mowa powyżej, może być w szczególności układ przyjęty w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym,

o tyle uzyskanie takiego wsparcia pozostaje wyjątkowo utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Zdolność kredytowa podmiotów restrukturyzowanych w istocie upada; obecnie w praktyce brak jest też produktów bankowych skierowanych do przedsiębiorców w restrukturyzacji. 

Źródła finansowania w restrukturyzacji warto poszukiwać zatem gdzie indziej. W tym zakresie zwracamy uwagę na aktualnie trwający program Agencji Rozwoju Przemysłu: Polityka Nowej Szansy, który bezpośrednio odnosi się do podmiotów w trudnej sytuacji finansowej (https://arp.pl/pl/dla-biznesu/pns/). Nie wykluczonym również pozostaje rozpatrywanie dotacji samorządowych, rządowych, czy unijnych.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Planowanie budżetu w restrukturyzacji jest absolutną podstawą działań przedsiębiorcy i doradcy restrukturyzacyjnego. Ostatecznie bowiem nie po to mamy prowadzić biznes, aby spłacać stare długi. Wskutek restrukturyzacji firma powinna być w stanie płacić bieżące zobowiązania, raty układowe oraz uzyskiwać nadwyżkę – zysk.

Z perspektywy podmiotów zaangażowanych w restrukturyzację warto również odnotować ubezpieczenie finansowe w restrukturyzacji. Ubezpieczenie należności handlowych zabezpiecza bowiem wierzyciela w razie braku zapłaty należności przez dłużnika, co umożliwia utrzymanie cashflow w przedsiębiorstwie i niezakłócone kontynuowanie działalności. Potencjalna wypłata odszkodowania powinna jednak zostać odnotowana przez doradcę restrukturyzacyjnego w ramach nadzorowanego postępowania.

Jak odzyskać pieniądze od firmy, która jest w restrukturyzacji?

Zdecydowanie sposobem najefektywniejszym jest aktywny udział wierzyciela w toku postępowania upadłościowego. Dzięki temu uzyskujemy wgląd w strukturę przedsiębiorstwa dłużnika, a wyciąg ze spisu wierzytelności spełnia dla wierzyciela rolę tytułu egzekucyjnego.

Czy można pozwać dłużnika w restrukturyzacji?

Nic nie stoi na przeszkodzie skierowania pozwu przeciwko dłużnikowi w restrukturyzacji. W jej toku jednak nie będzie co do zasady możliwym skierowanie zabezpieczenia albo egzekucji do majątku dłużnika. Warto również pamiętać o art. 276 prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności.

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI