Licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne

Licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne 

Spis treści

Z uwagi na odnotowywany znaczny wzrost zainteresowania postępowaniami restrukturyzacyjnymi, w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej firm czy też kancelarii prawnych, które zajmują się tak zwanym doradztwem restrukturyzacyjnym. Co istotne, nie ma definicji legalnej terminu „doradztwo restrukturyzacyjne”, co prowadzi do licznych nadużyć i sprawia, że wiele podmiotów posługuje się tym terminem nie mając szczególnych uprawnień w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego. Dlatego tak ważne jest, by zwracać uwagę wyłącznie na podmioty, które są w stanie zapewnić licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne, to znaczy, iż posiadają w swoim gronie licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego. 

Doradca restrukturyzacyjny – licencja

O tym kim jest doradca restrukturyzacyjny pisaliśmy już w naszym blogu. Co jednak istotne i warte podkreślenia, tym terminem także posługują się podmioty, które nie mają w swoich szeregach osoby posiadającej to uprawnienie. Polski system prawny również nie wprowadza definicji legalnej terminu „doradca restrukturyzacyjny”. Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (doradca restrukturyzacyjny – licencja) wprowadza jednak katalog funkcji, do których pełnienia uprawniona będzie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. I tak, za tekstem ustawy, licencja doradcy restrukturyzacyjnego pozwala na pełnienie czynności:

1.     syndyka  w postępowaniach upadłościowych oraz nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych, 

2.     zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

Dodatkowo, osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego. 

Na podstawie treści powyższej ustawy, można więc stworzyć definicję doradcy restrukturyzacyjny. Jest to więc osoba, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego uprawniającą ja do pełnienia funkcji syndyka, nadzorcy i zarządcy oraz zarządcy w egzekucji a także świadczyć usługi doradztwa restrukturyzacyjnego. A contrario, należy więc postawić tezę, że osoba nie posiadająca omawianej licencji, nie powinna w ogóle świadczyć usług doradztwa restrukturyzacyjnego, a to oznacza, że podmioty nielicencjonowane (nawet profesjonalni pełnomocnicy procesowi jak adwokaci i radcy prawni!) nie powinni świadczyć tych usług. 

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego – wymagania

Jak zrobić licencję doradcy restrukturyzacyjnego? Warunkiem uzyskania licencji doradcy restrukturyzowanego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu. Egzamin ten organizowany jest przez Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości i odbywa się od dwóch do trzech razy w roku w Warszawie. Do egzaminu mogą podejść osoby spełniające następujące kryteria (doradca restrukturyzacyjny – wymagania):

  • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
  • posiada nieposzlakowaną opinię;
  • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, UE,
  • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego ani w odniesieniu do tej osoby nie są ujawnione w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 

Co ciekawe, jak widać, osoba ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wcale nie musi być prawnikiem. Niemniej, brak tego wymogu należy z całą pewnością ocenić krytycznie. W praktyce syndyka czy nadzorcy lub zarządcy, poruszanie się wśród przepisów prawa dla osoby, która prawnikiem nie jest, może okazać się niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe. 

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego 2023 

Egzamin składa się z dwóch części – testowej składającej się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru oraz z części opisowej. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu, konieczne jest udzielenie 75 prawidłowych odpowiedzi i uzyskać minimum 20 z 30 punktów z części z zadaniem problemowym. W praktyce, szczególnie uzyskanie minimalnego progu punktowego z testu jest zadaniem bardzo trudnym, a poziom zdawalności egzaminu oscyluje wokół 30%. Na rynku dostępne są kursy na doradcę restrukturyzacyjnego, które mogą ułatwić zdanie egzaminu.

Doradca restrukturyzacyjny – zarobki 

Bardzo trudno oszacować zarobki doradcy restrukturyzacyjnego. Zależą one jednak w głównej mierze od ilości prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz ilości klientów, dla których świadczona jest usługa doradztwa restrukturyzacyjnego, a to z kolei zależeć będzie od doświadczenia i skuteczności działań marketingowych doradcy. Co pewne, w przypadku postępowań upadłościowych, postępowania układowego,  sanacyjnego i przyspieszonego postępowania układowego, wynagrodzenie syndyka i zarządcy określa ustawa. 

Lista osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego 

To, czy dana osoba lub kancelaria oferująca usługę doradztwa restrukturyzacyjnego posiada licencję doradcy bardzo łatwo zweryfikować dzięki publicznemu rejestrowi, jakim jest Krajowy Rejestr Zadłużonych. Wyszukiwarka osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego znajduje się w Portalu Publicznym KRZ. Lista osób posiadających tę licencję ujawniona jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Doradca restrukturyzacyjny a syndyk

Jak wspomniano, doradca restrukturyzacyjny i syndyk nie są pojęciami rozłącznymi. Syndyk to organ postępowania upadłościowego, a pojęcie to zawiera się w pojęciu doradca restrukturyzacyjny. Każdy doradca może pełnić rolę syndyka, zaś każdy syndyk posiada licencje doradcy restrukturyzacyjnego. Syndyk jest jednak tylko jedną z ról, w jakie może wcielić się doradca restrukturyzacyjny. 

Q&A

Jak zrobić licencję doradcy restrukturyzacyjnego?

Warunkiem zdobycia licencji jest zdanie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości 

Ile kosztuje egzamin na doradce restrukturyzacyjnego?

Obecnie cena egzaminu to 2700 zł 

Kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Doradcą restrukturyzacyjnym może zostać osoba fizyczna posiadająca tytuł magistra, która w ciągu 15 lat przed egzaminem zarządzała majątkiem upadłego lub przedsiębiorstwem przez okres minimum 3 lat i spełnia dodatkowe wymogi określone w ustawie. 

Czy doradca restrukturyzacyjny to wolny zawód?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego stał się zawodem regulowanym i został zaliczony do katalogu wolnych zawodów, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM