Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - jak sprawdzić?

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – jak sprawdzić?

Spis treści

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (w skrócie RDN) jest utworzonym w oparciu o przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrem podmiotów, które dopuszczają się opóźnień w realizacji swoich zobowiązań pieniężnych. Celem takiego rejestru jest przede wszystkim ochrona prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego poprzez umożliwienie weryfikacji przykładowo potencjalnych kontrahentów pod kątem ich wiarygodności, a przede wszystkim ich wypłacalności.

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dokonywany jest z urzędu lub na wniosek. Wniosek o wpisanie dłużnika do rejestru może złożyć w szczególności jego wierzyciel, który dysponuje tytułem wykonawczym np. w postaci wyroku z nadaną klauzulą wykonalności. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na urzędowym formularzu.

Po to, aby sprawdzić, czy dany podmiot widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych można złożyć wniosek o wydanie odpisu z tegoż rejestru. Można również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Każdorazowo taki wniosek podlega opłacie sądowej.

Co to jest Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów (w skrócie KRD) jest prowadzony przez Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. Jest to jeden z tzw. BIG-ów, tj. Biur Informacji Gospodarczej, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Biura Informacji Gospodarczej gromadzą informacje dotyczące różnych sfer gospodarczych. Są tam dane przekazywane zarówno przez dostawców różnego rodzaju usług, jak również przez sądy. Znajdują się tam zatem nie tylko dane dotyczące nieopłaconych faktur, ale również rachunków i opłat sądowych. Warto mieć na uwadze, że tzw. BIG-i są prowadzone przez różne podmioty, a zatem informacje gromadzone w ramach każdego z nich mogą się od siebie różnić.

Krajowy Rejestr Długów jest najbardziej znanym i najczęściej wykorzystywanym rejestrem gromadzącym wyłącznie informacje o nieterminowej spłacie zobowiązań. Korzystają z niego zarówno konsumenci, jak również przedsiębiorcy. Za opłatą możliwe jest uzyskanie raportu z KRD dotyczącego swoich zobowiązań.

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Omówiony powyżej KRD należy odróżnić od BIK-u (Biura Informacji Kredytowej). Rejestr BIK jest prowadzony na podstawie przepisów prawa bankowego. Lista dłużników BIK dotyczy przede wszystkim zobowiązań z tytułu udzielonych kredytów i to zarówno osób prywatnych, jak również przedsiębiorców. Co istotne, w BIK są dostępne informacje nie tylko w zakresie nieterminowej spłaty zobowiązań kredytowych, ale również spłaty terminowej. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane klientów ze wszystkich banków, ale również firm leasingowych oraz instytucji pożyczkowych. Z tego względu stanowi największą platformę wymiany informacji o podmiotach posiadających zobowiązania finansowe. Jest to jedyny taki rejestr w Polsce.

Q & A

Jak sprawdzić dłużnika po PESEL?

Fakt zadłużenia danej osoby można sprawdzić w kilku rejestrach. W pierwszej kolejności jest to Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, gdzie gromadzone są przede wszystkim dane o należnościach stwierdzonych wyrokami sądów. Znając dane dłużnika, w szczególności jego numer PESEL, można uzyskać odpis z tego rejestru. W dalszej kolejności można sprawdzić dłużnika również w Krajowym Rejestrze Długów, po uprzednim założeniu konta. W tym rejestrze gromadzone są również dane dotyczące nieopłaconych faktur, rachunków itd.

Jak sprawdzić kogoś w krajowym rejestrze dłużników?

Sprawdzenie potencjalnego kontrahenta, czy też innego podmiotu pod kątem posiadanego zadłużenia jest możliwe w różnego rodzaju rejestrach, takich jak Krajowy Rejestr Zadłużonych, czy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Wystarczy znać imię i nazwisko, a najlepiej również numer PESEL osoby, którą chcemy sprawdzić.

Czy istnieje rejestr dłużników niewypłacalnych?

Istnieje wiele rejestrów dłużników niewypłacalnych. W rejestrze dłużników niewypłacalnych gromadzone są zarówno dane dotyczące zadłużenia przedsiębiorców, jak również dane osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Tytułem przykładu należy wskazać Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, w ramach którego można uzyskać informacje o zadłużeniu stwierdzonym wyrokami sądów. Innym przykładem jest Krajowy Rejestr Długów, który gromadzi również dane o innym zadłużeniu, np. z tytułu nieopłaconych faktur.

Jak sprawdzić czy jest się na liście dłużników?

Po to, aby sprawdzić, czy jest się na liście dłużników warto założyć konta na stronach internetowych prowadzonych dla odpowiednich rejestrów, np. Krajowego Rejestru Długów i złożyć wniosek o wygenerowanie raportu, czy też przesłanie informacji o danych gromadzonych przez dany podmiot. Trzeba mieć na uwadze, że taki wniosek często podlega opłacie.

Sprawdzenie historii kredytowej jest możliwe również w Biurze Informacji Kredytowej, gdzie również można uzyskać odpowiedni raport.

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI