Jakie są kluczowe czynniki sukcesu restrukturyzacji firmy, a jakie błędy należy unikać?

Jakie są kluczowe czynniki sukcesu restrukturyzacji firmy, a jakich błędów należy unikać?

Spis treści

Restrukturyzację przedsiębiorstwa prowadzi się w jednym z czterech przewidzianych ustawą postępowań restrukturyzacyjnych. Może to być postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe albo postępowanie sanacyjne. Miarą sukcesu restrukturyzacji firmy jest wyborów, w którym z wymienionych postępowań przedsiębiorca będzie prowadził restrukturyzację.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Co istotne – ów wybór jednego z rodzajów postępowań nie oznacza jeszcze, że dłużnik nie będzie mógł w razie fiaska restrukturyzacji wnioskować o otwarcie innego postępowania, czy też złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Ważne by miał zdolność do jej przeprowadzenia. Restrukturyzacja przysługuje przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Każdorazowo o otwarciu postępowania zadecyduje Sąd, choć w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu kontrola sądowa odbędzie się dopiero na etapie wniosku o zatwierdzenie układu. Należy zawsze pamiętać, że Sąd może odmówić otwarcia postępowania gdy skutkiem postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli, jak również gdy dłużnik nie ma zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.  

Sukces restrukturyzacji firmy zależy również od wyboru typu postępowania – właściwego dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, planowanych i niezbędnych środków restrukturyzacyjnych, stopnia ochrony majątku dłużnika, czy też istnienia wierzytelności spornych.

Kluczowe czynniki sukcesu restrukturyzacji

Przyjęcie układu przez wierzycieli jest kluczowym punktem każdego postępowania restrukturyzacyjnego. To głównie od przyjęcia układu zależy przyszły wynik tego postępowania, stąd też kluczowe czynności sukcesu restrukturyzacji będą dotyczyć tego zdarzenia i poprzedzającej go części postępowania.

Istotą sukcesu restrukturyzacji firmy jest transparentność oraz dobry kontakt z wierzycielami oraz nadzorcą (albo zarządcą). To od jawności sytuacji przedsiębiorstwa, w szczególności stanu pasywów, aktywów, rzetelnych perspektyw i prognoz dochodów, zależy podjęcie przez wierzyciela racjonalnej decyzji co do poparcia zaproponowanych przez dłużnika propozycji układowych. Niewątpliwie miarą sukcesu restrukturyzacji jest utrzymanie, bądź odbudowanie dobrej relacji z wierzycielami.

Błędy w restrukturyzacji firmy

Niejako przeciwieństwem warunków sukcesu restrukturyzacji firmy jest prowadzenie postępowania w sposób co najmniej wątpliwy co do intencji samego restrukturyzowanego. Najczęstsze błędy w restrukturyzacji firmy to zatajenie informacji o sytuacji przedsiębiorstwa, w szczególności o stanie aktywów i pasywów. Z całą mocą należy wskazać, że ten kto udaremnia lub uszczupla zaspokojenia swojego wierzyciela  przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku może dopuścić się przestępstwa z art. 300 § 1 k.k.

Co więcej, takie rozporządzenie może być uznane za bezskuteczne, czy to w oparciu o instytucję skargi pualiańskiej jak i poprzez instytucję wynikającą wprost z prawa restrukturyzacyjnego (patrz art. 304 pr.restr.). Takie działanie dłużnika nie służy budowaniu relacji z wierzycielem i z całą pewnością nie buduje zaufania do przedstawionych propozycji układowych.

Istotnym elementem restrukturyzacji jest również współpraca pomiędzy dłużnikiem, a nadzorcą układu, nadzorcą sądowym, tymczasowym nadzorcą sądowym albo zarządcą. Zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym dłużnik ma obowiązek udzielać wyżej wymienionym pełnych i zgodnych z prawdą informacji w celu wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz udostępniać dokumenty dotyczące swojego majątku i zobowiązań. Dłużnik udziela tych informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za dostarczanie nieprawdziwych informacji.

Częstym błędem jest również niejako „zaskoczenie” wierzycieli treścią propozycji układowych, o których to dowiadują się dopiero w chwili przesłania karty do głosowania. Postulowanym etapem poprzedzającym sam akt głosowania winno być omówienie z wierzycielami zaproponowanych środków restrukturyzacyjnych, stanu (sytuacji) dłużnika, zdolności produkcyjnych i wynikających stąd propozycji układowych – które powinny korespondować z prognozami finansowymi restrukturyzowanego. Co więcej, często dłużnicy traktują sam układ jako jedyny środek restrukturyzacyjny, co oczywiście nie jest wykluczone, niemniej powinno wynikać ze szczegółowej analizy sytuacji przedsiębiorstwa, jego sytuacji rynkowej, prognoz i potrzeb.

Q&A

Na czym polega proces restrukturyzacji?

Restrukturyzacja to zespół czynności dotyczących struktury przedsiębiorstwa, majątku czy też organizacji firmy służące poprawie kondycji przedsiębiorstwa, maksymalizacji dochodu i bieżącego regulowania zobowiązań.

Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Jest to postępowanie prowadzone na podstawie przepisów prawa, mające na celu uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa oraz restrukturyzację w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI