Kim jest kwalifikowany Doradca restrukturyzacyjny?

Kim jest kwalifikowany Doradca restrukturyzacyjny?

Spis treści

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny jest to wysoce wykwalifikowana osoba, posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji m. in. nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, zarządcy, czy syndyka.

O tym kim jest sam doradca restrukturyzacyjny pisaliśmy szczegółowo już tutaj. Warto przypomnieć, że wykonywanie tego zawodu wymaga dużej dyscypliny, wiedzy oraz zaangażowania, za każdym postępowaniem stoi bowiem ostatecznie człowiek: dłużnik, jego rodzina, wierzyciele, kontrahenci. Prowadząc postępowania restrukturyzacyjne czy upadłościowe doradca restrukturyzacyjny bierze na siebie olbrzymią odpowiedzialność za wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

Czy doradca restrukturyzacyjny musi prowadzić działalność gospodarczą?

Niewątpliwie stopień skomplikowania sprawy rośnie wraz z rozmiarami przedsiębiorstwa, które poddaje się procesowi restrukturyzacji. Dlatego dla przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

a)        zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

b)       osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

c)        osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro,

albo spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, czy przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, sąd na nadzorcę sądowego lub zarządcę wyznacza osobę z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Warunki uzyskania tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego określa art. 16a ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Odpowiednio:

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego uzyskuje tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, w przypadku gdy wykaże, że:

1)        w okresie ostatnich 7 lat przed złożeniem wniosku, przeprowadziła w całości co najmniej:

a)        cztery postępowania upadłościowe przedsiębiorców zakończone prawomocnym postanowieniem o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu albo

b)       sześć postępowań restrukturyzacyjnych lub postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub postępowań naprawczych zakończonych prawomocnym zatwierdzeniem układu albo

2)        w okresie ostatnich 7 lat przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 16b ust. 2, zarządzała przez co najmniej 3 lata majątkiem przedsiębiorcy będącym co najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24) jako członek zarządu spółki handlowej, wspólnik ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz przeprowadziła w całości co najmniej dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, albo

3)        w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku, przeprowadziła w całości co najmniej jedno postępowanie układowe lub sanacyjne zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, w którym przyznanie ostatecznego wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy wynikało z ustalenia przez sąd, że w postępowaniu liczba wierzycieli będących uczestnikami postępowania była większa niż 100 oraz suma wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania była większa niż 10 000 000 zł.

Doradca restrukturyzacyjny – jak nim zostać?

Widać więc wyraźnie, że zdobycie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego musi wiązać się z dużym doświadczeniem i sukcesami w prowadzonych postępowaniach. Dopiero ich wykazanie umożliwia skierowanie stosownego wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości, które to pieczołowicie weryfikuje spełnienie ww. przesłanek.

Z perspektywy podmiotu poddającego się restrukturyzacji kluczowe pozostaje jednak to, że decydując się na kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego ma pewność współpracy z podmiotem posiadającym odpowiednią wiedzę i know-how. To praktyka a nie jedynie zdany egzamin państwowy określa kwalifikowanego doradcę, co gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych obowiązków.

Jako Prezes Zarządu Jabłoński i Wspólnicy Kancelarii Restrukturyzacyjnej posiadam tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który został mi nadany decyzją z dnia 16.06.2023 r. Tytuł ten traktuję jako olbrzymie wyróżnienie ale jednocześnie jako efekt pracy całego naszego zespołu. Reprezentuję bowiem zespół profesjonalistów, którzy w codzienną pracę wkładają całe serce, dla których misja Kancelarii nie jest jedynie sloganem a realnym celem. Chcemy pomagać ludziom. 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI