Kiedy stwierdza się bezskuteczność egzekucji komorniczej

Kiedy stwierdza się bezskuteczność egzekucji komorniczej? Przyczyny, skutki i dalsze kroki.

Spis treści

Egzekucja komornicza jest kluczowym narzędziem mającym na celu zmuszenie dłużnika do spłacenia swoich zobowiązań. Niemniej jednak, w niektórych sytuacjach może się zdarzyć, że prowadzona egzekucja nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W takich przypadkach mówimy o bezskuteczności egzekucji komorniczej, czyli sytuacji w której koszty egzekucji przewyższają sumy możliwe do uzyskania z prowadzonego postępowania. W tym artykule omówimy bezskuteczność egzekucji komorniczej – po jakim czasie można orzec i co dalej powinien zrobić wierzyciel.

Bezskuteczność egzekucji alimentów

Bezskuteczność egzekucji alimentów oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. W takim przypadku, wierzyciel uzyskuje możliwość ubiegania się o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego, regulowanego ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł miesięcznie. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Przedawnienie długów w postępowaniu egzekucyjnym

Zgodnie z art. 123 k.c., bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed komornikiem, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia wierzytelności, tj. od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej. Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, np. stwierdzonego prawomocnym postanowieniem o umorzeniu postępowania – termin przedawnienia biegnie na nowo.

Postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności – co dalej?

Komornik stwierdzając bezskuteczność egzekucji wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Bezskuteczność egzekucji może zostać stwierdzona w przypadku, kiedy kwota możliwa do uzyskania od dłużnika, nie przewyższy kosztów postępowania egzekucyjnego.

Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego nie zamyka drogi wierzycielowi do uzyskania swojej należności. W przypadku spółek osobowych, postanowienie o bezskuteczności daje możliwość skierowania egzekucji do majątku członków zarządu. Innym sposobem na odzyskanie wierzytelności jest jej sprzedaż, np. na tzw. giełdzie długów. Korzyścią dla wierzyciela jest szybka możliwość odzyskania części kapitału, natomiast nabywca zyskuje możność ściągnięcia od dłużnika całości wierzytelności, zakupionej od pierwotnego wierzyciela po niższej cenie.

Podsumowując, bezskuteczność egzekucji komorniczej jest sytuacją, w której mimo podjęcia czynności egzekucyjnych nie udało się odzyskać pieniędzy. W takich przypadkach komornik wydaje postępowaniu o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel powinien pamiętać, że chociaż egzekucja może być bezskuteczna, to zobowiązania wciąż pozostają ważne, a właściwe postępowanie po stwierdzeniu bezskuteczności jest kluczowe dla odzyskania swoich należności.

Q&A

Kiedy komornik może wystawić zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji?

Komornik stwierdzając bezskuteczność egzekucji komorniczej wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Bezskuteczność egzekucji może zostać stwierdzona w przypadku, kiedy kwota możliwa do uzyskania od dłużnika, nie przewyższy kosztów postępowania egzekucyjnego.

Jak udowodnić bezskuteczność egzekucji?

Bezskuteczność egzekucji zostaje stwierdzona postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Jeżeli po umorzeniu postępowania, egzekucja z majątku dłużnika okaże się możliwa, wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie postępowania. Ma na to 3 lata (w zakresie zasądzonych odsetek) lub 6 lat (w zakresie zasądzonej należności głównej) od umorzenia postępowania.

Po jakim czasie komornik musi umorzyć egzekucję?

Komornik musi umorzyć egzekucję, jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Natomiast do umorzenia egzekucji z powodu jej bezskuteczności dojdzie w momencie, kiedy komornik po przewodzonych czynnościach ustalających stwierdzi, że dłużnik nie posiada majątku wystarczającego na pokrycie kosztów egzekucyjnych.

Kiedy zawiesza się postępowanie egzekucyjne?

Zawieszenie postępowania może następować z urzędu lub na wniosek.

Do zawieszenia postępowania z  urzędu dochodzi, jeżeli się okaże, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego, a także w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne zawiesza się na wniosek wierzyciela, chyba że wniosek ten zmierza jedynie do przedłużenia postępowania. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji, a także kiedy dłużnik przedstawi zaświadczenie z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty (na podstawie których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne) został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w tym postępowaniu.

Sąd może na wniosek zawiesić w całości lub części postępowanie egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. 

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI