Dzień układowy

Dzień układowy – co to jest?

Spis treści

Trudno jest jednoznacznie wskazać definicję dnia układowego, jednak należy mieć na uwadze jego szczególne znaczenie w postępowaniu układowym. Ustalenia dnia układowego dokonuje Dłużnik niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji. W postępowaniu o zatwierdzenie układu według dnia układowego ustala się krąg Wierzycieli uprawnionych do wzięcia udziału w postępowaniu. Do układu wchodzą bowiem należności osobiste Dłużnika powstałe przed dniem układowym, natomiast zobowiązania powstałe po tym dniu Dłużnik jest obowiązany regulować na bieżąco. Procedura układowa wymaga więc ustalenia dnia granicznego w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania układowego. Ustalenia dnia układowego dokonuje sam Dłużnik, a nie sąd w postępowaniu układowym.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Zasady ustalania dnia układowego

Dzień układowy może przypadać nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Może być to dzień późniejszy niż dzień obwieszczenia. Ma on szczególne znaczenie w kontekście okresu w jakim Dłużnik i Nadzorca planują zbieranie głosów nad układem. Maksymalny czas trwania postępowania bowiem przewidziany przez ustawę to 4 miesiące od dnia obwieszczenia do dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego

Dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego niesie za sobą szereg konsekwencji prawnych. Skutki te niesie za sobą już samo dokonanie obwieszczenia, nie są one zależne od ustalonego dnia układowego. Jednym z nich jest zawieszenie postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dokonaniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Niemożliwe staje się również wszczęcie nowych egzekucji z majątku Dłużnika oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na majątku Dłużnika. Po dokonaniu obwieszczenia niemożliwe jest także wypowiedzenie Dłużnikowi umów kluczowych dla prowadzenia przez niego przedsiębiorstwa takich jak przykładowo umowa najmu, dzierżawy czy leasingu. Wypowiedzenie takich umów możliwe jest jedynie na podstawie zaległości powstałych po dniu układowym.

Zmiana dnia układowego

Dzień układowy należy ustalać z rozwagą gdyż w żadnym wypadku data ta nie może ulec zmianie. Raz wyznaczony dzień układowy obowiązuje przez całe postępowanie. Nie ma także możliwości powtórzenia procedury zbierania głosów, ponieważ kolejne obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego może zostać wydane dopiero po upływie 10 lat od chwili poprzedniego obwieszczenia.

Q&A

Jak ustalić dzień układowy?

Dzień układowy może przypadać nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Ustalenia dnia układowego dokonuje Dłużnik niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji.

Kiedy następuje otwarcie postępowania układowego?

Otwarcie postępowania układowego następuje z dniem ukazania się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Od tego dnia Dłużnik objęty jest ochroną przeciwegzekucyjną oraz kontraktową przewidzianą przez prawo restrukturyzacyjne.

Ile trwa postępowanie układowe?

Maksymalny czas trwania postępowania przez ustawę to 4 miesiące od dnia obwieszczenia do dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Trudno jednak przewidzieć w jakim terminie Sąd dokona zatwierdzenia zawartego układu oraz jak długo będzie trwało jego wykonywanie. Jest to uzależnione od indywidualnych okoliczności zachodzących w sprawie.

Kiedy kończy się postępowanie układowe?

Postępowanie restrukturyzacyjne kończy się z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu. Postępowanie może również zakończyć się umorzeniem przez Sąd. Sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne obligatoryjnie jeżeli układ nie został przyjęty, jeżeli prowadzenie postępowania zmierzałoby do pokrzywdzenia Wierzycieli, Dłużnik wniósł o umorzenie postępowania i zezwoliła na to rada wierzycieli lub gdy uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Dłużnika. Ponadto Sąd może umorzyć postępowanie także, jeżeli z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany lub jeżeli dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza i zezwoliła na to rada wierzycieli.


POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI