Doradca restrukturyzacyjny a syndyk

Doradca restrukturyzacyjny a syndyk

Spis treści

W poprzednim wpisie, staraliśmy się naświetlić różnice pojęciowe między doradcą restrukturyzacyjnym a syndykiem. Warto zatem przypomnieć, że doradca restrukturyzacyjny to osoba posiadająca uprawnienia potwierdzone egzaminem państwowym i odpowiednią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wpisana na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny;

5) posiada nieposzlakowaną opinię;

6) w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią;

7) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

8) nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

9) nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego ani w odniesieniu do tej osoby nie są ujawnione w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych;

10) złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Co może robić doradca restrukturyzacyjny?

Posiadanie tytułu doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do pełnienia funkcji m. in. nadzorcy oraz zarządcy (w postępowaniu restrukturyzacyjnym), oraz syndyka w ramach postępowania upadłościowego. Co więcej, uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego wykraczają poza standardowe ramy postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, bowiem osoba taka pozostaje uprawniona do pełnienia funkcji zarządcy przymusowego, czy likwidatora oraz do prowadzenia doradztwa restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny pozostaje zatem pojęciem szerszym, niezwiązanym z konkretnym trybem postępowania. Posiadanie takiego tytułu daje jednak szereg uprawnień przewidzianych ustawą prawo restrukturyzacyjneprawo upadłościowe, a zatem, w dużym uproszczeniu, od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może zrobić to, czego nie może zrobić syndyk – uratować przedsiębiorstwo przed perspektywą upadłości. Obecnie bowiem syndyk pozostaje pojęciem przypisanym do postępowania upadłościowego, nawet jeżeli mówimy o upadłości konsumenckiej z możliwością zawarcia układu, czyli tzw.: restrukturyzacji konsumenckiej. Co do zasady jednak cele postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych są różne, w pierwszym bowiem podejmujemy działania faktyczne i prawne celem ratowania przedsiębiorstwa z poszanowaniem interesów wierzycieli, w drugim zaś likwidujemy przedsiębiorstwo celem jak największego zaspokojenia wierzycieli.

Sprawdź również: kancelaria restrukturyzacyjna

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI