Czy rozpoczęcie postępowania o zatwierdzenie układu skutkuje odstąpieniem od zajęć?

Czy rozpoczęcie postępowania o zatwierdzenie układu skutkuje odstąpieniem od zajęć?

Spis treści

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest obecnie najpopularniejszym trybem postępowania restrukturyzacyjnego, gdzie rola sądu aktualizuje się dopiero na końcu. Szybkość tej procedury oraz niewątpliwe korzyści dla ochrony majątku dłużnika w pełni uzasadniają szerokie zastosowanie, niemniej w przestrzeni publicznej pojawia się też wiele błędnych informacji. Najczęściej powielaną z nich jest odstąpienie od zajęcia rachunku bankowego z dniem rozpoczęcia postępowania.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a odstąpienie od zajęcia

W pierwszej zatem kolejności musimy zdecydowanie oddzielić zawieszenie postępowania egzekucyjnego od odstąpienia od zajęć. Utożsamianie tych pojęć nie znajduje podstaw prawnych i jest sprzeczne z powszechną praktyką. Potwierdza to m. in.: wyrok WSA w Gdańsku z 03.09.2019 r., sygn. akt I SA/Gd 992/18: „Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje uchylenia zajęcia i skutków z nim związanych.”, ale i postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o sygn. akt II Cz 494/13. Zajęcia dokonane przez organ egzekucyjny pozostają w mocy w czasie zawieszenia danego postępowania, jedynie komornik nie przekazuje uzyskanych ewentualnie sum wierzycielowi.

Zawieszenia postępowania egzekucyjnego – podstawy prawne

Jednocześnie postępowanie o zatwierdzenie układu rozpoczyna się z dniem obwieszczenia w systemie KRZ, co wynika z art. 226d prawa restrukturyzacyjnego. Jednostkami redakcyjnymi, które interesują nas na potrzeby tego artykułu pozostają art. 256 i 312 prawa restrukturyzacyjnego, stosowane odpowiednio w toku postępowania o zatwierdzenie układu na mocy art. 226e. One bowiem decydują o ochronie majątku dłużnika w toku postępowania. W innym wpisie podzielę się z Państwem sprawdzonym w praktyce trybem wstrzymania wypowiedzeń umów leasingu, obecnie zaś skupmy się na art. 312 ust. 2, zgodnie z którym sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Wątpliwości dotyczące odstąpienia od zajęć w postępowaniu o układ

Odstąpienie od dokonanych przed wszczęciem postępowania o zatwierdzenie układu zajęć nie dzieje się zatem z mocy prawa (skutek w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego wynika z art. 312 ust. 1 w zw. z art. 226e pr. rest.). Co więcej, nie dzieje się tak też w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych, gdzie odstąpienie od zajęć wymaga postanowienia sędziego komisarza wydanego na wniosek. Tutaj też pojawia się występująca w praktyce wątpliwość, w mojej ocenie pozostająca po prostu błędnym założeniem części praktyków. Otóż w postępowaniu o zatwierdzenie układu sędzia komisarz nie występuje, a brak jest podstaw do zastępowania go innym podmiotem. W szczególności wydaje się niedopuszczalnym, aby takie postanowienie wydawał sam nadzorca układu, jak również sąd. Trzeba odnotować, że sąd zastępuje sędziego komisarza jeżeli do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia-komisarz właśnie, ale jeśli  czynność ta ma być wykonana po dniu zakończenia postępowania albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania (art. 18 ust. 4 pr. rest.). Nie sposób zatem rozszerzać tej normy prawnej na okres trwania postępowania restrukturyzacyjnego.

Ustawa nie zawiera rozwiązania ww. problematyki. Odpowiednie zastosowanie art. 312 ust. 2 w ramach postępowania o zatwierdzenie układu pozostaje zatem martwe w zakresie dokonania odstąpienia od zajęcia rachunku bankowego. Może być to pewna niedbałość legislacyjna, ale wielu komentatorów skłania się do uznania, iż jest to zabieg celowy. Ostatecznie postępowanie o zatwierdzenie układu pozostaje ograniczone w czasie i powinno być stosowane jako prewencja przed utratą płynności finansowej.

Zajęty rachunek bankowy – co robić?

Co zatem zrobić z zajętym rachunkiem bankowym? Cóż, zawsze można otworzyć nowy, który nie będzie podlegał zajęciu póki trwa postępowanie restrukturyzacyjne. Większym problemem pozostaje zajęcie wierzytelności przysługującej dłużnikowi od kontrahenta – w tym zakresie bowiem to jedynie od woli wierzyciela i umiejętności negocjacyjnych doradcy restrukturyzacyjnego zależy zwolnienie takiego zajęcia. Nie jesteśmy jednak bez argumentów – ostatecznie bowiem jest mało prawdopodobnym, aby sytuacja wierzyciela uległa pogorszeniu na skutek czasowego chociaż odstąpienia od zajęcia na czas prowadzenia negocjacji co do zawarcia układu.

Mateusz Jabłoński Jabłoński

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych zdobywane w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia, w tym prowadząc swoją indywidualną kancelarię adwokacką. Poznał również praktyczną stronę obsługi zobowiązań, pracując w kancelarii windykacyjnej oraz w bankowości.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI