Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

Spis treści

Głównym celem postępowania upadłościowego jest rozliczenie dłużnika z wierzycielami poprzez ich spłatę lub umorzenie wierzytelności. Czy jednak upadłość anuluje długi? Jakie długi umarza upadłość konsumenta? Jakie są skutki ogłoszenia upadłości dla osób, która ją ogłasza? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania, a także omówić kilka kluczowych aspektów związanych z postępowaniem upadłościowym.

Co z długami po upadłości konsumenckiej – czy upadłość anuluje długi?

Modelowo, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd, wierzyciele w wyznaczonym czasie zgłaszają swoje wierzytelności. Na następnym etapie, syndyk przechodzi do likwidacji masy upadłości poprzez sprzedaż składników majątkowych. Kolejnym krokiem jest sporządzenie planu podziału. Sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego.

W terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. W tym samym czasie, upadły może również złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego, które nie zostały spłacone z kwoty uzyskanej podczas likwidacji majątku.

Jakie długi umarza upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka może umorzyć różne rodzaje długów, np. niespłacone pożyczki, kredyty, długi związane z opłatami medycznymi czy zadłużenie wynikłe z członkostwa w organizacjach zawodowych. Jednocześnie niektóre długie, takie jak odszkodowania, kary grzywny, alimenty nie mogą zostać umorzone.

Jakie są skutki dla dłużnika po ogłoszenia upadłości?

Ogłoszenie upadłości przez sąd jest wszczynane co do zasady na wniosek dłużnika. Do momentu rozpatrzenia wniosku, sąd na wniosek lub z urzędu może dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika, np. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (TNS). Po jego ustanowieniu, dłużnik jest uprawniony do dokonywania jedynie czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana TNS. 

Już na tym etapie, może zostać zawieszone postępowanie egzekucyjne oraz uchylone zajęcie rachunku bankowego. 

Z dniem ogłoszenia upadłości:

  •  majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego,
  •  upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek,
  • upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim,
  •  między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa,
  • postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu, 
  • niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu na majątku upadłego.

Innym skutkiem ogłoszeniem upadłości jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, który jest jawny.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI