Co po zakończeniu planu spłaty? – o zakończeniu postępowania upadłościowego

Co po zakończeniu planu spłaty? – o zakończeniu postępowania upadłościowego

Spis treści

Zakończenie postępowania upadłościowego stwierdza sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału. Planem podziału jest sporządzony przez syndyka i zatwierdzony przez sąd plan podziału między wierzycieli kwot uzyskanych ze sprzedaży składników majątku dłużnika. Sąd stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego także wtedy, gdy w toku postępowania wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego podlega obwieszczeniu w odpowiednim rejestrze.

Zakończenie postępowania upadłościowego, a niezaspokojone wierzytelności

Po zakończeniu postępowania upadłościowego upadły ma co do zasady trzy możliwości.

Pierwszą możliwością jest złożenie przez niego – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego – wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.

Kolejną możliwością jest złożenie przez upadłego – w tym samym terminie – wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Dotyczy to jednak jedynie tych sytuacji, w których osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Ostatnia już możliwość dotyczy sytuacji, w których niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynika z osobistej sytuacji upadłego i nie ma charakteru trwałego. Wówczas sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Postanowienie o ustaleniu planu spłaty

Plan spłaty wskazuje kiedy i w jakich kwotach dłużnik będzie spłacał swoje zadłużenie. Prawomocny plan spłaty wierzycieli wiąże dłużnika, który jest zobowiązany do jego wykonania. Uprawomocnienie planu spłaty następuje z upływem 7 dni od wydania postanowienia o ile nie zostało od niego wniesione zażalenie.

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd ustala przede wszystkim w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności a niewykonane w toku postępowania upadłościowego na podstawie planów podziału. Sąd wskazuje również jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty również podlega obwieszczeniu w odpowiednim rejestrze.

Postępowanie upadłościowe konsumenckie, podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, kończy się ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Projekt planu spłaty wierzycieli przygotowuje syndyk, który składa go w sądzie upadłościowym po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności oraz po przeprowadzeniu likwidacji masy upadłości. Sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli, ale stosownie do okoliczności danej sprawy może również umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty bądź też warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego konsumenta bez ustalania planu spłaty.

Zakończenie planu spłaty

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego niewykonanych w toku wykonania planu spłaty wierzycieli.  Wniosek o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli może złożyć dłużnik samodzielnie (wzory można znaleźć m.in. w Internecie) albo skorzystać z pomocy prawnika.

Warto zaznaczyć, że określone kategorie zobowiązań nie podlegają umorzeniu po zakończeniu postępowania upadłościowego. Tytułem przykładu wskazać należy, że nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty kar grzywny orzeczonych przez sąd, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Q & A

Co po ustaleniu planu spłaty?

Po ustaleniu planu spłaty przez sąd dłużnik przystępuje do jego wykonywania. Po wykonaniu planu spłaty dłużnik może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie wykonania planu spłaty. Sąd, wydając w tym zakresie postanowienie, stwierdzi wykonanie planu spłaty. Dodatkowo może umorzyć zobowiązania upadłego, których dłużnik nie wykonał w toku wykonania planu spłaty. 

Kiedy uprawomocni się postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli?

Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli uprawomocni się po upływie 7 dni od momentu jego wydania, o ile nie zostanie od niego wniesione zażalenie.

Ile uprawomocnia się plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty wierzycieli jest ustalany przez sąd, który wydaje w tym zakresie postanowienie. Uprawomocnienie się tego postanowienia nastąpi z upływem 7 dni od momentu jego wydania, chyba że zostanie od niego wniesione zażalenie.

Ile czasu ma syndyk na zwrot pieniędzy?

Ogłaszając upadłość dłużnika Sąd wyznacza syndyka. W tej sytuacji wierzyciel, aby zapewnić sobie udział w postępowaniu upadłościowym, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia powinien zgłosić swoją wierzytelność. To, czy dojdzie do zaspokojenia wierzyciela i w jakim terminie zależne jest przede wszystkim od wartości majątku dłużnika oraz od jego możliwości zarobkowych. 

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI