10 najczęściej zadawanych pytań na temat restrukturyzacji

10 najczęściej zadawanych pytań na temat restrukturyzacji

Spis treści

1. Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne to szczególny tryb postępowania sądowego, w ramach którego dochodzi do całościowego uregulowania stosunku przedsiębiorcy lub rolnika z wierzycielami w ramach zawartego układu.

Restrukturyzacja co do zasady dotyczy wszystkich zobowiązań.

2. O ile mogę zmniejszyć moje zadłużenie?

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego może istotnie dojść do znacznej redukcji zadłużenia. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez co bez analizy konkretnego przypadku nie można podać konkretnych wartości. Niemniej praktyka wskazuje, że wysokość umorzenia mieści się w przedziale między 10 a nawet 40% całościowego zadłużenia.

3. Czy restrukturyzacja powstrzyma komornika?

Z chwilą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego postępowania egzekucyjne zawieszane są z mocy prawa. Dokonywanie nowych czynności przez organ egzekucyjny po tej dacie jest niedopuszczalne. Nie oznacza to jednak odstąpienia od dotychczas dokonanych zajęć o czym więcej na naszym blogu.

4. Jaki koszt restrukturyzacji?

Koszt restrukturyzacji w olbrzymim uproszczeniu należy podzielić na koszty sądowe i wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy. Piszemy o tym na blogu. Można przyjąć, że rząd wielkości mieści się w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu a nawet ponad stu tysięcy złotych. Jednak każdorazowo należy rozpatrywać ten wydatek z perspektywy potencjalnych korzyści, jako inwestycję i najczęściej jedyną realną możliwość całościowego podejścia do wyprowadzenia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego z problemów finansowych.

5. Jak długo trwa restrukturyzacja?

W zależności od trybu postępowania może ono trwać od 4 miesięcy do wielu lat. To zaś niezależnie od czasu realizowania zawartego układu.

6. Czy restrukturyzacja zamyka drogę do uzyskania finansowania w bankach?

Co do zasady nie. Warto jednak mieć na względzie, że zaciąganie zobowiązań przekracza zakres zwykłego zarządu przez co wymaga zgody nadzorcy lub zarządcy, a nawet wierzycieli. Uzyskiwane finansowanie powinno też być bezpośrednio związane z dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

7. Dlaczego banki i inni wierzyciele zgadzają się na restrukturyzację?

Restrukturyzacja stanowi narzędzie prawne, którego celem jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego zarówno dłużnika jak i wierzycieli. Musi być zatem opłacalna dla wszystkich stron. Prostym testem opłacalności dla wierzyciela jest przeprowadzenie symulacji zawarcia układu w zestawieniu z upadłością dłużnika lub przymusowym dochodzeniem świadczenia. Czy nie woleliby Państwo odzyskać w ratach 70% swojej należności niż inwestować pieniądze w proces sądowy i komornika z perspektywą odzyskania zera? Dla banków istotnym jest również konieczność wygenerowania rezerw kapitałowych na należności wymagalne, ale to temat na odrębny artykuł.

8. Jak szybko można wstrzymać egzekucję i komornika?

W zależności od trybu postępowania może to trwać od kilku dni (zawarcie umowy z nadzorcą układu oraz dokonanie przez niego obwieszczenia o otwarciu postępowania w KRZ po czynnościach wstępnych) lub do kilku tygodni lub miesięcy w zależności od sądu.

9. Kiedy powinno się skorzystać z restrukturyzacji?

Im prędzej tym lepiej. Już realna perspektywa utraty płynności finansowej w przyszłości powinna skłonić do konsultacji z doradcą restrukturyzacyjnym. Pamiętajmy też, że wraz z pogarszaniem się sytuacji przedsiębiorstwa możliwe do zastosowania tryby restrukturyzacji ograniczają się, a sam dłużnik zmierza w kierunku upadłości.

10. Jakie wierzytelności podlegają restrukturyzacji?

To temat na odrębny artykuł, którym się chętnie podzielimy. Wyróżniamy bowiem wierzytelności objęte układem z mocy prawa, wierzytelności, które dla objęcia układem wymagają zgody wierzyciela oraz wierzytelności, które do układu nigdy nie wchodzą. Zdecydowana większość należności zalicza się jednak do pierwszej albo drugiej grupy.

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI