Restrukturyzacja firmy Warszawa

Przygotowanie merytoryczne

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokaci i radcowie prawni

Wyjątkowa skuteczność

98% naszych postępowań zakończyło się zawarciem układu, a 100% wniosków - zatwierdzeniem układu

Czas reakcji

otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu w 24 godziny od zawarcia umowy

Firma rodzinna

koncentracja na wartościach i korzyściach dla Klienta

Restrukturyzacja firmy – co to znaczy? 

Restrukturyzacja firmy to szereg działań nakierowanych na poprawę kondycji finansowej bądź organizacji przedsiębiorstwa. Może polegać na wdrożeniu szeregu zmian wewnętrznych w przedsiębiorstwie jak i reorganizacji relacji zewnętrznych firmy. Zmiany wewnętrzne mogą polegać na restrukturyzacji zatrudnienia, czyli redukcji lub zmianie polityki zatrudnienia, szerzej pojmowanej zmianie struktury organizacyjnej, usprawnieniu procesów, optymalizacji kosztów, wprowadzeniu nowych produktów czy usług. W ujęciu zewnętrznym restrukturyzacja firmy to niezliczone działania, takie jak zmiana struktury kontrahentów, nawiązanie relacji z nowymi kontrahentami, rozpoczęcie działań na nowym rynku czy wypracowanie przewag konkurencyjnych, które pozwolą na maksymalizację wyniku finansowego. Oczywiście podobnych działań jest znacznie więcej. 

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej, w tym w zakresie restrukturyzacji firm Warszawa, zapewniając naszym klientom wysoki poziom profesjonalizmu i skuteczności.

Zakres usług - restrukturyzacja firmy Warszawa

Wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych

Reprezentacja dłużnika i wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Sprawowanie funkcji nadzorcy sądowego i zarządcy sanacyjnego

Nadzór nad wykonaniem układu

Zakres usług - upadłość

Wnioski o otwarcie upadłości

Reprezentacja dłużnika i wierzyciela w postępowaniach upadłościowych

Powyżej jedynie przykładowo wskazano działania, z jakimi wiąże się restrukturyzacja firmy. Warszawa, obok innych największych miast w Polsce posiada szeroką ofertę kancelarii restrukturyzacyjnych, którym przedsiębiorca może powierzyć swój proces restrukturyzacji. Nasza kancelaria, choć zlokalizowana na Dolnym Śląsku, obsługuje przedsiębiorców tak z Warszawy jak i z pozostałych polskich miast.

Restrukturyzacja zadłużenia firmy Warszawa

Restrukturyzacja zadłużenia to już węższy obszar restrukturyzacji firmy, który polegać ma na ustaleniu struktury zadłużenia firmy i terminów płatności poszczególnych wierzytelności oraz relacji czasowych pomiędzy nimi a także ich wpływu na bieżącą działalność firmy. Najczęściej restrukturyzacja zadłużenia firmy polega na zmianie harmonogramu płatności poszczególnych zobowiązań poprzez wprowadzenie karencji w spłacie, rozłożenie płatności na korzystną dla przedsiębiorcy liczbę rat czy też umorzenie części zadłużenia. Wielu przedsiębiorców w ten właśnie sposób rozumie postępowania restrukturyzacyjne prowadzone na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Doradca restrukturyzacyjny Warszawa

Doradca restrukturyzacyjny to zawód regulowany ustawowo. Jest to osoba posiadająca wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, która wskutek uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu uzyskała stosowną licencję nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości. Jest to profesjonalista, który świadczy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Uprawniony jest do pełnienia rozmaitych funkcji w toku postępowań restrukturyzacyjnych a także roli syndyka w postępowaniach upadłościowych. Doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję nadzorcy układu w popularnym w ostatnich latach postępowaniu o zatwierdzeniu układu, gdzie jest organem prowadzącym postępowanie na etapie przedsądowym na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. 

Naszym zdaniem posiadanie w zespole osoby legitymującej się licencją doradcy restrukturyzacyjnego jest warunkiem tytułowania swojej firmy mianem kancelarii restrukturyzacyjnej. Niestety wiele podmiotów na rynku usług prawa restrukturyzacyjnego nie może się pochwalić się takim składem, a zamiast tego współpracują z zewnętrznymi doradcami restrukturyzacyjnymi. Obecnie zawód ten staje się coraz bardziej popularny, co widać w statystykach ilości osób podchodzących do egzaminów na doradcę restrukturyzacyjnego. Warszawa, jako jedyna lokalizacja, w której odbywają się egzaminy,  kilka razy w roku gości setki chętnych podchodzących do egzaminu Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Nasza oferta – Restrukturyzacja spółki Warszawa

Jabłoński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp.z.o.o. to kancelaria mająca swoją siedzibę we Wrocławiu. W sercu stolicy Dolnego Śląska, mieści się nasze biuro, w którym zespół doświadczonych fachowców świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego, prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego dla klientów z terenu całej Polski, w tym również największych miast np. Warszawy. Jesteśmy grupą adwokatów i aplikantów adwokackich legitymujących się również wyższym wykształceniem ekonomicznym, którzy posiadają bogate doświadczenie zdobyte w kancelariach adwokackich oraz instytucjach finansowych. 

Wieloletnie doświadczenie członków naszego zespołu w bankowości pozwala nam na lepsze zrozumienie interesów wszystkich uczestników postępowania.  Co jednak najistotniejsze, w swoich kręgach posiadamy osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, dzięki czemu sama kancelaria występuje jako nadzorca i zarządca w wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych. 

Doradca restrukturyzacyjny Warszawa to specjalista, który może wesprzeć przedsiębiorców w trudnych procesach restrukturyzacyjnych.

Jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne? 

Restrukturyzacja firmy rozumiana jako postępowanie restrukturyzacyjne na gruncie ustawy Prawo restrukturyzacyjne to jeden z czterech typów postępowań. 

Najpopularniejszym obecnie trybem jest tzw. Postępowanie o zatwierdzenie układu, które polega na przeprowadzeniu następujących etapów:

– zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym,

– przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego i wykazu wierzytelności, 

– wyznaczenie dnia układowego i obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

– weryfikacja spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, 

– przygotowanie propozycji układowych

– głosowanie nad układem – zbieranie głosów od wierzycieli

– przyjęcie układu przez wierzycieli mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem 

– złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu,

– rozpoznanie wniosku i zatwierdzenie układu przez sąd

Restrukturyzacja firmy Warszawa – Jaki koszt?

Cenę przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego należy podzielić na dwie kategorie kosztów – koszty sądowe oraz koszty związane z wynagrodzeniem nadzorcy lub zarządcy. Opłata od wniosku restrukturyzacyjnego wynosi 1000 zł. Wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy zależy z kolei od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

Ile trwa restrukturyzacja firmy?

Czas trwania restrukturyzacji uzależniony jest od wyboru trybu postępowania restrukturyzacyjnego. W największym skrócie można powiedzieć, że postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu może trwać maksymalnie cztery miesiące, zaś postępowanie sanacyjne maksymalnie 12 miesięcy. 

Jest to jednak duże uproszczenie. Przebieg czas trwania postępowania o zatwierdzenie układu zależeć będzie od wyboru dnia układowego, który nie może przypadać na wcześniej niż trzy miesiące i później niż jeden dzień przed złożeniem wniosku do sądu. Najczęściej trwa ono więc dokładnie trzy miesiące, ale skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego trwać mogą cztery miesiące. Po okresie czterech miesięcy postępowanie nie ulega umorzeniu, lecz wygasają skutki obwieszczenia czyli szeroka ochrona dłużnika polegająca na braku możliwości wszczynania postępowań egzekucyjnych czy ochronie przed wypowiedzeniem kluczowych umów dla przedsiębiorstwa. 

Kto może skorzystać z restrukturyzacji firmy?

Zdolność restrukturyzacyjną mają wszyscy przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, w tym rolnicy. W przypadku spółek osobowych, zdolność restrukturyzacyjną mają ci wspólnicy, którzy ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Bardzo ważnym aspektem zdolności restrukturyzacyjnej jest to, że każdy ze wspólników spółki cywilnej będzie traktowany jako osobny przedsiębiorca. Nie można więc restrukturyzować spółki cywilnej, lecz poszczególnych jej wspólników. W praktyce najlepszym rozwiązaniem będzie równoległa restrukturyzacja wszystkich wspólników spółki cywilnej.

adw. Mateusz Jabłoński

adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Prezes Zarządu

100%
wniosków zakończonych zatwierdzeniem układu przez sąd
98%
postępowań zakończonych zatwierdzeniem układu