Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Zgromadzenie wierzycieli

Spis treści

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie przez dłużnika (przedsiębiorcę) porozumienia z wierzycielami po to, aby przywrócić restrukturyzowanemu przedsiębiorstwu płynność finansową i umożliwić mu dalsze funkcjonowanie i kontynuowanie działalności.

Porozumienie między wierzycielami, a dłużnikiem w postępowaniu restrukturyzacyjnym przybiera postać układu, w ramach którego dłużnik zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, a wierzyciele rozkładają zadłużenie na raty ewentualnie dokonują umorzenia części należności.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem

Zawarcie układu między wierzycielami, a dłużnikiem poprzedzone jest głosowaniem, które może zostać przeprowadzone na zgromadzeniu wierzycieli. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgromadzenie wierzycieli występuje obligatoryjnie we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych. Wyjątkiem w tym zakresie jest postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym do zawarcia układu może dojść również w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika (bez udziału sądu).

Zgromadzenie wierzycieli zwołuje sędzia-komisarz, a zatem sędzia wyznaczony do nadzorowania danego postępowania restrukturyzacyjnego. Zgromadzenie wierzycieli zwołuje się przez obwieszczenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych dokonane co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wierzycieli. W obwieszczeniu określa się termin, miejsce i przedmiot obrad oraz sposób głosowania. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy sędzia-komisarz, a z jego przebiegu sporządza się protokół.

Zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli jest możliwe pod pewnymi warunkami obejmującymi w pierwszej kolejności ilość wierzycieli uczestniczących w zgromadzeniu, a w dalszej kolejności wartość wierzytelności przysługujących wierzycielom głosującym za przyjęciem układu.

Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Podjęcie przez wierzycieli biorących udział w zgromadzeniu uchwały o przyjęciu układu warunkuje natomiast wypowiedzenie się za nią przez większość wierzycieli, którzy oddali ważny głos. Warunkiem podjęcia tej uchwały jest również to, aby wierzyciele, którzy zagłosowali za układem, dysponowali łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługującej w sumie głosującym wierzycielom.

W przypadku zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, sędzia-komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu. W sentencji postanowienia stwierdzającego przyjęcie układu zawiera się treść układu.

Inne przypadki zwoływania zgromadzenia wierzycieli

Głosowanie nad układem nie jest jedynym przypadkiem, kiedy zwoływane jest zgromadzenie wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli może zostać zwołane w zasadzie w każdym celu, co wynika wprost z regulacji art. 104 pr. restr. Zgodnie z treścią tego przepisu sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli również wtedy, gdy rada wierzycieli podejmie uchwałę o zwołaniu zgromadzenia oraz w przypadku, gdy uzna to za potrzebne.

W oparciu o treść powołanego przepisu uznać należy, że brak jest ograniczeń co do zakresu przedmiotowego spraw, które mogą być przedmiotem obrad i głosowania na zgromadzeniu. Co istotne, zgromadzenie wierzycieli nie może natomiast wkraczać w kompetencje, które zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego są zastrzeżone dla innych podmiotów, takich jak zarządca, czy sędzia-komisarz.

Kto przewodniczy zgromadzeniu wierzycieli?

Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy sędzia-komisarz, a zatem sędzia wyznaczony do nadzorowania danego postępowania restrukturyzacyjnego. Sędzia-komisarz w tym zakresie ma prawa i obowiązki sądu oraz przewodniczącego (art. 20 pr. restr.).

Co to jest rada wierzycieli?

Rada wierzycieli jest jednym z organów postępowania restrukturyzacyjnego, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów wierzycieli uczestniczących w tym postępowaniu. Członków rady wierzycieli ustanawia, powołuje i odwołuje sędzia-komisarz z urzędu albo na wniosek. Ustanowienie rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest obligatoryjne. Rada wierzycieli nie występuje w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Czy wierzyciel musi głosować nad układem?

Oddanie głosu w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest prawem, a nie obowiązkiem każdego z wierzycieli. Wierzyciel powinien jednak liczyć się z tym, że mimo nie oddania głosu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, będzie związany układem przyjętym przez pozostałych wierzycieli.  Bierność wierzyciela może więc w praktyce oznaczać związanie go warunkami, na które co do zasady nie wyraziłby zgody.

Kinga Fechter Fechter

Kinga Fechter

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI