Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Spis treści

Każde postępowanie ma swój początek oraz koniec. Nie inaczej jest z postępowaniem restrukturyzacyjnym. W niniejszym artykule omówimy pokrótce czym jest zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego. Zastanowimy się również co w sytuacji gdy do zawarcia układu nie dojdzie i kiedy nastąpi umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone w dwóch przypadkach – z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu przez Sąd, bądź gdy uprawomocni się postanowienie w którym Sąd odmówi zatwierdzenia układu. W obu przypadkach Sąd dokona stosownego obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Samo zakończenie nie wymaga jednak wydania przez Sąd żadnego odrębnego postępowania. Zakończenie jest zdarzeniem, które następuje z mocy samego prawa. W przypadku pozytywnego zakończenia postępowania (zatwierdzenia układu) rozpoczyna się jego pozasądowa faza, czyli wykonywanie układu. W przypadku zaś odmowy zatwierdzenia układu dłużnik zyskuje uprawnienie do złożenia (wedle sytuacji przedsiębiorstwa) uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Choć umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego w pewnym uproszczeniu również jest formą jego zakończenia, to jednak w takim przypadku nie dochodzi do merytorycznej oceny zawartego z wierzycielami układu. Podstawy do umorzenia postępowania wskazano wprost w prawie restrukturyzacyjnym.

Sąd umorzy takie postępowanie (obligatoryjnie, tj. musi to zrobić), jeżeli prowadzenie postępowania zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli, dłużnik wniósłby o takie umorzenie – tu pod warunkiem zezwolenia rady wierzycieli, układ nie zostałby przyjęty, bądź uprawomocniłoby się postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Sąd będzie musiał również umorzyć postępowanie gdy stwierdzi, że wierzytelności sporne przekroczą 15% sumy wierzytelności uprawniającej go głosowania nad układu (dotyczy to postępowania o zatwierdzenie układu oraz uproszczonego postępowania układowego), gdy dłużnika utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i płacenia zobowiązani powstałych po jego otwarciu (dotyczy postępowania układowego i sanacyjnego) lub gdy brak jest realnej możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań (dotyczy postępowania sanacyjnego).

Sąd może umorzyć (czyni to fakultatywnie, tj. może, a nie musi) jeżeli dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza (za zgodą rady wierzycieli) oraz gdy z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany.

Na postanowienie Sądu o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego służy zażalenie. W sytuacji wskazanej w ustawie, w terminie do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu lub postanowienia o umorzeniu dłużnik może (podobnie ja w przypadku zakończenia) złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Podobnie, w sytuacji wskazanej w prawie restrukturyzacyjnym dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.  

Skutki prawne zakończenia restrukturyzacji

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego oraz umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza odzyskanie przez dłużnika zarządu majątkiem przez dłużnika – o ile był go pozbawiony lub to prawo zostało mu ograniczone. Przywrócenie zarządu następuje z dniem zakończenia postępowania lub uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania. Należy wówczas niezwłocznie wydać dłużnikowi jego majątek, księgi, korespondencję i dokumenty. W przypadku gdyby dłużnik złożył uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo o ogłoszenie upadłości dłużnik odzyskuje zarząd dopiero z dniem prawomocnego oddalenia lub odrzucenia wniosku albo umorzenia postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego albo ogłoszenia upadłości.

Q&A

Jak się kończy postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone w dwóch przypadkach – z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu przez Sąd, bądź gdy uprawomocni się postanowienie w którym Sąd odmówi zatwierdzenia układu

Co oznacza umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego?

Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego to inny sposób zakończenia, niebędący merytoryczną oceną przez Sąd układu zawartego przez dłużnika z wierzycielami.

Jak zakończyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Zakończenie jak i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu dopuszczalne jest wyłącznie fazie sądowej, tj. po złożeniu wniosku do Sądu o zatwierdzenie układu przyjętego przez wierzycieli.

Co po nieudanej restrukturyzacji?

Negatywny wynik restrukturyzacji nie przesądza o podjęciu innych działań, w szczególności dłużnik może zawnioskować o otwarcie innego postępowania, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, a w przypadkach wskazanych w ustawie złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM