Sanacja spółki

Sanacja spółki

Spis treści

Postępowanie sanacyjne to jedno z czterech przewidzianych prawem postępowań restrukturyzacyjnych. Sama nazwa pochodzi od łacińskiego sanatio oznaczającego uzdrowienie. Postępowanie sanacyjne skierowane jest do przedsiębiorców o trudnej sytuacji, wymagającej chociażby środków restrukturyzacyjnych właściwych wyłącznie dla postępowania sanacyjnego. Jest to również postępowanie o najdalej idącej ochronie majątku dłużnika, ale i najdalej ingerujące w zarząd jego majątkiem.

Sanacja firmy

Postępowanie sanacyjne skierowane jest do przedsiębiorcy, niezależnie czy jest osobą fizyczną prowadzą jednoosobowa działalność gospodarczą, wspólnikiem spółki partnerskiej, czy też wspólnikiem innych spółek osobowych ponoszącym odpowiedzialności za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Postępowanie sanacyjne jest również skierowane do spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zakres stosowania ustawy określa samo prawo restrukturyzacyjne w art. 4. Celem postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i zachowanie przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie środków restrukturyzacyjnych i zawarcie układu z wierzycielami.

Sanacja spółki

Postępowanie sanacyjne inicjuje wniosek uprawnionego o otwarcie postępowania. Może to być wniosek samego dłużnika (przedsiębiorcy), jego wierzyciela, a w przypadku osób prawnych wpisanych do KRS również jego kuratora. Postępowanie sanacyjne zostaje otwarte z chwilą wydania przez Sąd postanowienia o otwarciu postępowania. Otwarcie to skutkuje wygaśnięciem pełnomocnictw i prokur. Nadto, sanacja spółki co do zasady wpływa na zarząd restrukturyzowanym przedsiębiorstwem, które wchodzi do masy sanacyjnej. Zarząd zostaje powierzony zarządcy, któremu dłużnik ma obowiązek wydać majątek oraz wszelką dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa. Od tej zasady są możliwe jednak wyjątki. Za zgodą rady wierzycieli i sądu zarząd w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu może zostać powierzony (pozostawiony) samemu dłużnikowi, a tym samym jego sytuacja będzie tożsama z sytuacją dłużników w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Sanacja to również ochrona majątku dłużnika. Z dniem otwarcia zawieszeniu ulegają egzekucje wszczęte i prowadzone do majątku dłużnika. Nie można również wszcząć nowych egzekucji. Dodatkowo, na wniosek dłużnika lub zarządcy Sędzia-komisarz może uchylić zajęcia egzekucyjne dokonane przed otwarciem postępowania. Należy jednak podkreślić, że żadne postępowanie restrukturyzacyjne nie stoi na przeszkodzie by pozwać dłużnika i prowadzić postępowanie sądowe. 

Postępowanie sanacyjne – zalety

Postępowanie sanacyjne może być prowadzone niezależnie od istnienia i wysokości wierzytelności spornych, czyli takich które dłużnik kwestionuje. Tymczasem, w pozostałych postępowaniach suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie może przekroczyć 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Nadto, część środków restrukturyzacyjnych powinna być przeprowadzona pod kontrolą zarządcy i Sądu, jak chociażby sprzedaż części aktywów dłużnika (również za zgodę Wierzycieli), czy też zmiana struktury zatrudnienia poprzez redukcję – zarówno w celu ratowania przedsiębiorstwa jak również ochrony i zachowania pozostałych miejsc pracy. Należy jednak podkreślić, iż jest to tylko jeden z wielu środków restrukturyzacji, a ze względu na swój charakter powinien być stosowany z rozwagą, gdyż nie każda redukcja kosztów będzie służyć przedsiębiorstwu.

 Q&A

Co to znaczy sanacja?

Sanacja to inaczej uzdrowienie.

Co to jest sanacja?

Sanacja to ogół podejmowanych działań, które mają zmierzać do poprawy pewnego wycinka badanej i ocenianej rzeczywistości.

Co to jest sanacja firmy?

Sanacja firmy to zespół czynności prawnych i faktycznych zmierzających do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa, w tym chociażby zmian struktury przedsiębiorstwa, majątku, czy też optymalizacji organizacyjnej i finansowego.

Czy sanacja to restrukturyzacja?

Tak, sanacja to po prostu postępowanie sanacyjne. Jest to jedno z czterech postępowań przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM