Prawo upadłościowe 2023 

Prawo upadłościowe 2024 

Spis treści

Prawo upadłościowe – przebieg postepowania

Postępowanie upadłościowe w Polsce reguluje ustawa z dnia 1 października 2003 r. – Prawo upadłościowe tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1520.

Celem postępowania jest zaspokojenie w jak najwyższym stopniu wierzycieli, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą również zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika. W przypadku upadłości osoby fizycznej postępowanie należy prowadzić tak, aby umorzyć zobowiązania upadłego niewykonane w postępowaniu. Najważniejsze, by kandydat na upadłego dysponował dostatecznym majątkiem na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Należy odróżnić postępowanie w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości od właściwego postępowania upadłościowego. Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości może trwać nawet 6 miesięcy, w zależności od ilości spraw w sądzie właściwym dla rozpoznania wniosku. Postępowanie upadłościowe również nie jest ograniczone w czasie i może trwać od pół roku do kilku lat.

Wniosek o upadłość

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do sądu gospodarczego właściwego dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, a w przypadku konsumenta po prostu miejsce jego zwykłego pobytu. O ogłoszeniu upadłości obwieszcza się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Jest to rejestr jawny (ogólnodostępny) prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie elektronicznym. Informacje o upadłości są zatem dostępne dla wszystkich.

Skutki upadłości

Sąd ogłaszając upadłość wyznacza Syndyka, który od tego momentu dokonuje czynności w postępowaniu pod nadzorem sędziego-komisarza, w szczególności sprawuje zarząd majątkiem upadłego. Dłużnik musi wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek. Upadły traci prawo zarządu swoim majątkiem, zaś pomiędzy małżonkami ustaje (jeśli była) wspólność ustawowa małżeńska. Jednocześnie z chwilą ogłoszenia upadłości zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone do majątku dłużnika oraz nie można wszczynać nowych postępowań.

Postępowanie i zakończeniePrawo upadłościowe tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1520.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza wykaz wszystkich długów upadłego (lista wierzytelności). Wierzyciele zostają wezwani do zgłaszania wierzytelności, co mogą uczynić w terminie 30 dni od ogłoszenia upadłości.  Po ustaleniu listy syndyk przystępuje do likwidacji składników masy upadłości, czyli całości majątku należącego do upadłego, w tym również wynagrodzenie za pracę ponad część wolną od zajęć. Syndyk zbywa składniki majątku i przygotowuje plan spłaty.

Po wykonaniu ostatecznego planu spłaty Sąd stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania dłużnik (upadły) może zawnioskować o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałych zobowiązań, bądź gdy nie jest on zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat od razu o umorzenie długów bez ustalenia planu spłaty. Wysokość miesięcznych rat wynikających z planu uzależniona jest od możliwości finansowych upadłego, zaś długość planu zależy od długości trwania samego postępowania oraz sposobu przyczynienia się upadłego do powstałej niewypłacalności. Wykonanie planu otwiera dłużnikowi drogę do wniosku o umorzenie pozostałych i niespłaconych długów.

Q&A

Ile trwa upadłość konsumencka 2024?

Postępowanie może trwać od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od ilości wierzycieli, wartości wierzytelności oraz składników i wartości majątku dłużnika. Ustawa nie określa maksymalnego czasu.

Ile syndyk może zabrać z wynagrodzenia 2024?

Do masy upadłości nie wchodzi wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu, tj. w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania).

Czy sąd może odmówić upadłości?

Tak, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji przewidzianej w ustawie prawo upadłościowe tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1520, w szczególności gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Jak wygląda życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnik musi wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek. Zarząd nad majątkiem wykonuje syndyk. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadły może korzystać ze swojego mieszkania do czasu jego sprzedaży w toku postępowania.

Michał Woźniak Woźniak

Michał Woźniak

aplikant adwokacki

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI